Rozsáhlé možnosti volby detekce

IC Detection
V závislosti na aplikaci,můžete využít jakoukoliv detekční metodu s vaším Metrohm IC systémem.

To Vám pomůže vyřešit i ty nejnáročnější analytické úkoly. Dokonce můžete spojit několik detektorů do série, pokud to Vaše aplikace vyžaduje. Metrohm iontové chromatography mohou být take navíc spojeny s MS nebo ICP/MS detector jakéhokoliv výrobce.

Ať už vodivostní detekce, UV/VIS nebo ampérometrická detekce – každá z těchto detekčních metod má svůj konkrétní přínos co se týká selektivity a citlivosti.

Vodivostní detekce – typická detekční metoda iontové chromatografie

Vodivostní detekce patří mezi typické detekční metody iontové chromatografie.

Využívá se k detekci široké škály analytů od aniontů ke kationtům a aminům. Metrohm vodivostní detector se používá pro detekci všech látek iontového charakteru, což jej činí nejvíce využívaným detektorem. 


UV/VIS detekce – stanovení UV-aktivních substancí

UV/VIS detekce umožňuje přímé stanovení látek, které jsou schopny absorbovat světlo v ultrafialové a viditelné oblasti spektra.

Typickými analyty pro UV/VIS detekci mohou být látky obsahující dusík a síru až po halogenidy, organické substance, aj.

Kombinací s post-kolonovou reakcí je možné UV/VIS detektor využít ke stanovení takových látek jako jsou bromičnany, chromany či přechodové kovy ve velmi nízkých koncentracích


Amperometrická detekce – analýza elektroaktivních látek

Ampérometrická detekce je alternativou k vodivostní a UV/VIS detekci.

Využívá se hlavně ke stanovení oxidovatelných nebo redukovatelných elektroaktivních látek.

Typická aplikace pro využití ampérometrického detektoru je analýza cukrů a cukerných alkoholů všeho druhu stejně jako aniontů (např. kyanidy, sulfidy, iodidy, bromidy) kationtů (např. aminy a aromatické aminokyseliny) a organických látek jako jsou fenoly, katecholaminy, vitamin, …