Půda

Naše metody v souladu s předpisy a normami

Řada standardních metod pro analýzu půd

Pedosféra je vysoce komplexní směs látek, a proto je úprava vzorku před samotnou analýzou zcela zásadním krokem. Naše metody a přístroje splňují celou řadu mezinárodních standardů.

> Zjistěte více v našem přehledu!
 

Mezinárodní rok půd 2015

Zvyšující se povědomí o důležitosti půd a zemin

Potravinářská a zemědělská organizace Spojených Národů ustanovila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy (IYS). Metrohm se také snaží zvýšit povědomí o důležitosti půd, a proto publikoval článek, který se zabývá analýzou půdy.

Soubory ke stažení

Hodnota pH v půdách (ISO 10390) a elektrická vodivost (ISO 11265)

Hodnota pH půdy: Nejčastěji stanovovaný parametr

Hodnota pH půd je charakteristickou hodnotou, která umožňuje dělit půdy dle jejich kyselosti či zásaditosti. Zásoba živin a mikrobiologická aktivita půdy jsou velice závislé na hodnotě pH. Toto stanovení je přímé a provádí se dle normy ISO 10390.

Conductivity: Indikátor množství rozpuštěných solí

Vodivost půdy nám ukazuje, jaké množství solí je v půdě rozpuštěno. Norma ISO 11265 popisuje úpravu vzorku a následnou analýzu.
Přehled důležitých parametrů půdy

> Přehled důležitých parametrů půdy

Soubory ke stažení

Chroman a běžné ionty ve vzorcích půd

Při iontové chromatografii lze detekovat chroman v řádech μg/L i nižších

Při iontové chromatografii lze detekovat chroman v půdě v řádově v nižších koncentracích než μg/l. Zde je relativně velký chromanový aniont separován od ostatních aniontů na anion-výměnné koloně pak je převeden post-kolonovou reakcí s roztokem 1,5-difenylkarbazidu do červenofialového komplexu, který je analyzován UV/VIS detektorem při 540 nm.

Chromatogram zpracovaného vzorku půdy s chromanovým píkem. Analýza zahrnuje post-kolonovou reakci s následnou UV detekcí.
Alkalický rozklad dle EPA 3060A nebo ISO EN 15192

Úprava vzorků půd je velmi náročný úkol. Je nezbytné zajistit, aby byl chroman extrahován ze vzorku bez jakékoliv změny oxidačního stavu. U většiny vzorků půd se doporučuje alkalický rozklad dle normy EPA 3060A nebo ISO 15192. Filtrace může být automatizována snadno pomocí inline ultrafiltrační jednotky.

Soil anions
V zemědělství je vyžadováno stanovení kationtů i aniontů

Obsah živin ve vzorcích půd určuje růst rostlin, a proto má znalost tohoto parametru pro zemědělskou produkci zásadní význam. Koncentrace živin, jako jsou dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a síra, lze stanovit ve dvou paralelně běžících IC analýzách.

Aniontový chromatogram zpracovaného vzorku půdy.

Soubory ke stažení

Další aplikace

Eelektrosanace kontaminovaných půd

Velice moderní a zejména praktické jsou dnes „in-situ“ metody pro dekontaminaci půd bez potřeby použití hloubení a hloubicí techniky. Elektrosanace je metoda, při které se najednou zavede do země celá série elektrod. Elektrického pole pak způsobuje elektrokinetický transport a redoxní procesy elektroaktivních kontaminantů. Přístroje Autolab pak sledují redoxní reakce, např. redukci těžkých kovů přímo v půdě.

Application Finder