Analýza životního prostředí - Voda

Shoda s předpisy

Řada normovaných metod pochází přímo od nás

Metrohm přístroje a aplikace splňují bezpočet mezinárodních standardů (např. ISO, EN, EPA, ASTM, AOAC) pro analýzu vody.

Podívejte se na náš široký výběr metod, které vyhovují standardům!

Chromium(VI): Nová limitní hodnota

Nová limitní hodnota pro chrom(VI) v souladu s normou EPA 218.7

Stát Kalifornie ukládá limitní hodnotu chromanu v pitné vodě. Cr(VI) můžete snadno stanovit pomocí iontové chromatografie dle uvedené normy. 

> Čtěte dále! 

Arsen a rtuť ve vodě s scTRACE Gold

Limitní hodnota pro arsen 10 μg/l v pitné vodě

Kromě arsenu pocházejícího z přírody se arsen do vody dostává také vlivem lidské činnosti. Světá zdravotnická organizace (WHO) doporučuje maximální přípustný obsah v pitné vodě 10 μg/l.

Stanovení arsenu anodickou stripping voltametrií s scTRACE Gold senzorem

Anodická stripping voltametrie (ASV) pomocí scTRACE Gold senzoru nabízí přímou, cenově vysoce dostupnou alternativu k spektroskopickému stanovení arsenu. Metoda rozlišuje mezi stanovením celkového obsahu As a samotným stanovením As(III). Detekční limit je významně níže než hodnota mezinárodního limitu.
 

scTRACE Gold senzor je také vhodný pro anorganickou detekci rtuti

S scTRACE Gold senzorem lze stanovit také anorganickou rtuť v celé řadě vzorků vody. ASV dosahuje meze detekce pod hodnotou mezinárodně uznávaného limitu.

Související produkty

Related products

scTRACE Gold electrode 

scTRACE Gold for the analysis of As(total), As(III) and Hg

More about scTRACE Gold

884 Professional VA

Instrument for the determination of As(total), As(III) and Hg in the laboratory

More about the 884 Professional VA

946 Portable VA Analyzer

System for the quick, simple, and reliable determination of As(total), As(III), and Hg in the field

More about the Portable VA Analyzer

Soubory ke stažení

Bromičnan ve vodě dle norem EPA 300.1, 317 a 326

Karcinogenní bromičnan z ozonizace
Karcinogenní bromičnan se tvoří během ozonizace pitné vody. Některé mezinárodní standardy udávají detekční limity a testovací metody.

Velký výběr schválených detekčních technik

V závislosti na požadovaných detekčních limitech lze použít odlišné metody detekce. Vodivostní detekce s chemickou supresí umožňuje detekovat bromičnany v jednotkách μg/l. Pomocí IC/MS spojení nebo postkolonové deprivatizace lze bromičnany detekovat dokonce i v koncentracích ng/l.
Bromičnany dle EPA 326.0

Spikované (black) a nespikované (blue) vzorky pitné vody, post-kolonová reakce s UV detekcí.

> EPA testovací metody a naše limity detekce pro analýzu bromičnanů


Související produkty

Soubory ke stažení

Kovy ve vodě dle normy DIN 38406 Part 16

Zinek, kadmium, olovo, měď, thalium, nikl a kobalt voltametricky

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni a Co musí být pravidelně stanovovány ve všech typech vzorků vody. Zn, Cd, Pb, Cu a Tl se stanovují pomocí HMDE anodickou stripping voltametrií (ASV), Ni a Co pomocí adsorpční stripping voltametrií (AdSV).

Soubory ke stažení

Další aplikace a produkty

Energie z odpadní vody: Mikrobiologický palivový článek

Mikrobiologický palivový článek vyrábí elektřiny z celé škály organických látek přítomných v biomase nebo odpadní vodě pomocí živých bakterií. Autolab PGSTAT128N a FRA32M modul Vám umožňují monitorovat kinetiku přenosu elektronů a mezifázové vlastnosti.

Application Finder

Analýza více parametrů s jedním přístrojem

Jeden přístroj zvládá analyzovat celou řadu parametrů, které se týkají kontroly kvality vody: TitrIC kombinuje titraci a iontovou chromatografii, zatímco VoltIC zahrnuje voltametrii a iontovou chromatografii. Tyto přístroje zabírají v laboratoři jen velmi málo místa a jsou plně automatizované.

TitrIC flex and VoltIC Professional

Webinář pH měření!

Female lab worker with 827 pH Meter and Unitrode
Správné provedení měření pH – drobnost s velkým dopadem

Hodnota pH je jednou z nejdůležitějších a tím i jednou z nejčastěji měřených veličin v analytické chemii. Tento webinar Vám ukáže jak měřit pH správně a jak se vyhnout případným chybám.

> Přejděte na webinář


Testimonial: AGQ Labs

"Since we began using Metrohm instruments, we have increased our productivity per sample, in time per sample."

AGQ Labs, an international technological group, applies Metrohm ion chromatographs for environmental water analysis and food analysis.

Testimonial: Iproma

"I trust Metrohm instruments 100%. They help me to make my everyday work easy."

Iproma is an environmental laboratory dedicated to both sampling and analysis of environmental samples, e.g., drinking water, pool water, ground water, or irrigation waters.

Testimonial: AGROLAB

"Po dvaceti letech dobrých zkušeností s automatizovanou titrací od společnosti Metrohm jsme se rozhodli nahradit náš předchozí iontový chromatograf za Metrohm IC."

AGROLAB využívá Metrohm systémy pro automatickou titraci ke stanovení chemické spotřeby kyslíku (COD) v odpadních vodách a iontové chromatografy pro analýzu aniontů v průsakových a odpadních vodách.