Velg ditt arbeidsområde

Miljøanalyse

Petrokjemi- og biodrivstoffanalyse

Farmasøytiske analyser

Miljøanalyse

Med dagens miljøutfordringer kreves det at det foreligger internasjonale aksepterte standarder med vel definerte analysemetoder. Metrohms instrumenter og applikasjoner oppfyller de fleste internasjonale standarder.

Utslipp av kjemiske forbindelser til miljøet forekommer i vann, jord (sediment) og luft. Bare når vi kjenner type og mengde av disse forurensningene, kan vi beskytte miljøet.

Luft

Luft er en heterogen blanding av findispergerte, faste eller flytende partikler i en gass (luft). Prøvetaking inkluderer både teknikker for filtrering og kontinuerlige analysemetoder. Med filtrering blir analysene manuelt samlet og deretter analysert på laboratoriet. Ved kontinuerlig analyse foregår prøveprepareringen (oppsamling av gassfraksjon) automatisk, og analysen utføres on-line ved aktuelt prøvepunkt.

Les mer

Jord og sediment

Prøveopparbeidelse er nøkkelen til nøyaktige og presise jordanalyser. Vi tilbyr deg et stort antall prøveprepareringsteknikker og analysemetoden for ulike jord- og sedimenttyper.

Les mer

Vann

Mange av de ca. 100,000 forbindelsene produsert i storindustriell skala ender opp i våre vannforsyninger. En rekke forskrifter og standarder beskytter våre vannressurser.

I takt med overholdelse av regelverk kan vi tilby korrekt instrumentering med tilhørende applikasjon og metoder for alle typer vannanalyser.

Les mer

Petrokjemiske analyser og biobrenselanalyser

Råolje er en kompleks blanding av hydrokarboner. Gjennom prosessene avsalting og destillasjon, blir oljen raffinert til fraksjoner av høykvalitets hydrokarboner, som eksempelvis parafin, aromat, cykloalkaner og olefin. Forskjellige mengder av disse såkalte PIANO forbindelser blandes for å få produsert de ulike typene drivstoff og smøreoljer. Stadig mer fossilt brensel blir blandet med biobrensel.Alle disse prosessene krever nøyaktige og pålitelige analyser. Uavhengig av om du håndterer fossile eller biogene produkter er vi spesialister når det gjelder analyser i henhold til internasjonale standarder.

Brensel – Parafin, aromater, naftener, olefiner

Parafiner, aromater, naftener og olefiner er de viktigste petrokjemiske grupperingene av forbindelser som utgjør flyktige fossile brensel (for eksempel bensin og diesel). Den komplekse sammensetningen av brensel krever en rask og nøyaktig analysemetode, både i laboratoriet og i prosessen.

Les mer

Biobrensel

Mye forskning er utført på avansert biobrenselteknologi, som skal minimere det miljømessige aspektet av biobrenselproduksjon. Målet er at denne produksjonen ikke skal påvirke produksjonen av råstoff til matindustrien og landbruket generelt. På lengre sikt vil den neste generasjonen biobrensel ha potensialet til å bli en viktig del av vår energifremtid. I denne sammenheng vil analyse av biobrensel spille en avgjørende rolle, både i FoU og i produksjonen.

Les mer

Smøremidler

Smøremidler inneholder basiske forbindelser og har et stort antall av tilsettingsstoffer (additiver) for at oljen skal oppnå spesielle egenskaper. Mens de basiske forbindelsene består av mineraler, enten av syntetisk eller vegetabilsk opprinnelse, er de viktigste additivene blant annet ulike antioksidanter, tensider og korrosjonsinhibitorer. Det er spesielt viktig at det tas hensyn til additivene når man analyserer de kjemiske og fysiske smøremidlenes egenskaper.

Les mer

Farmasøytiske analyser

Omfattende analyser gir høy produksjonssikkerhet innenfor farmasøytisk industri. Fra analysen gis det informasjon om identitet, innhold, kvalitet, renhet og stabilitet på de ulike farmasøytiske produktene. Metrohm tilbyr en rekke instrumenter og applikasjoner for kvalitetskontroll, forskning og utvikling. Med et stort antall av pharmacopeia-kompatible analysemetoder, er vi din kvalifiserte partner for kjemisk/farmasøytiske analyser og analytiske metodevalideringer.I henhold til internasjonal pharmacopoeia og ulike retningslinjer, tilbyr Metrohm analyseteknikker for aktive farmasøytiske ingredienser (APIs), hjelpestoffer og urenheter, så vel som farmasøytiske råvarer og ferdige farmasøytiske produkter (FPPs). I tillegg kan vi tilby utallige våtkjemiske metoder som sikrer kostnadseffektive produksjonsprosesser som tilfredstiller alle myndighetskrav.

 

Aktive farmasøytiske ingredienser (APIs)

APIs blir brukt til å kurere, lindre, forhindre eller identifisere sykdommer. De er tilstede i små kvanta og tar sikte på å gjenopprette fysiologiske funksjoner hos mennesker. I internasjonal pharmacopeia sørger en liste av monografier for detaljerte beskrivelser av testmetoder, tester og krav.

Les mer

Urenheter

Urenheter blir hovedsakelig introdusert fra råmaterialet og/eller under syntesen av de aktive farmasøytiske ingrediensene. De overvåkes i henhold til direktivet fra ICH (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) og pharmacopeia. Selv små konsentrasjoner av urenheter kan ha signifikante sideeffekter.

Les mer

Farmasøytisk produksjonsprosess

Vellykket prosessovervåking avhenger i stor grad av de seneste utviklede metoder innen ioneanalyser og spektroskopi. Nærinfrarød spektroskopi (NIRS) er det ideelle verktøyet for inline overvåking, spesielt i lys av FDA’ s PAT og QbD initiativer.

Les mer

Mat- og drikkevareanalyse

Analyser i galvaniseringsbad

Analyser innen kraftproduksjon

Mat -og drikkevareindustrien er gjenstand for særlig strenge reguleringer på kvalitet og sikkerhet. For å kunne garantere disse standardene, er pålitelige instrumenter og metoder nødvendige i laboratoriet. Disse instrumentene og metodene må kunne oppfylle de høyeste krav til standardiserte analyser. Kravoppnåelse er stikkordet her.

Som en ledende produsent av instrumenter for kjemiske analyser, er vi klar over utfordringene dette skaper. Dette er grunnen til at vi kan tilby, ikke bare det mest avanserte utstyr, men en komplett løsning til en dedikert analyseprosedyre.

Drikkevarer og drikkevann

Selv uten bidrag av kalorier til vårt kosthold er vann den viktigste resurs for levende liv. Vann er hovedkomponenten i drikkevarer og finnes i alle typer næringsmidler. Med Metrohms lange erfaring innen vannanalyser kan vi nå tilby mere en 270 applikasjoner og metoder innenfor dette segmentet.

Les mer

Melk og meieriprodukter

Melk inneholder nærmest alle næringsstoffer som er nødvendig i det daglige liv. Fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler er viktige bestanddeler. Meieriprodukter er sannsynligvis det mest mangfoldige av alle næringsmidler. På grunn av at matriksen består av proteiner og fett, krever denne prøvetypen prøvepreparering før analyse. Metrohms instrumenter er utviklet for å håndtere automatisk prøvepreparering som en del av analysesekvensen.

Les mer

Matfett og oljer

Fett og oljer er bestanddeler i næringsstoffer og gjør nytten på mange felt. For analyse i matvarer som inneholder fett og oljer (margarin, majones, etc.) er bestemmelse av jodtall og syretall, så vel som anioner/kationer og vanninnhold avgjørende. Ettersom fett og oljer nedbrytes over tid, er bestemmelsen av oksidasjonsstabilitet en meget viktig analyse. Alle disse analyseteknikkene er en del av Metrohms leveringsprogram.

Les mer

Belegging og etterbehandling av overflater ved bruk av ulike galvaniseringsteknikker er en svært sofistikert prosess. Det være seg etterbehandling av metalldeler eller belegging av kretskort. Den ønskede kvaliteten i mellom- og sluttproduktet kan kun oppnås dersom komposisjonen i prosessbadet er korrekt. Samtidig kan økte kostnader på råmaterialer gjøre det svært viktig å drive produksjonen så effektivt som mulig.Som en ledende produsent av instrumenter for kjemiske analyser kjenner vi til utfordringer for etterbehandling og sluttbehandling av overflater ved bruk av elektrobelegningsteknikker. Vi tilbyr «state-of-the-art» instrumentering for kontroll og optimalisering av kvaliteten på beleggingsprosessen, både i laboratoriet og direkte i prosessen.Kvalitetskontroll av basiskjemikalier

Les hvordan du kan optimalisere kvalitetskontrollen på innkommende basiskjemikalier og råmaterialer som brukes under galvaniseringen.

Les mer

Monitorering av hovedkomponentene under galvaniseringen

Se hva vi kan tilby for å optimalisere galvaniseringsprosessen.

Les mer

Monitorering av sekundærkomponene i badene

Les mer om våre løsninger for analyse av organiske og uorganiske additiver i galvaniseringen.

Les mer

Energi- og kraftverkanalyser

Med en stadig økende befolkning, ca. 80 millioner hvert år, skapes det et stort behov for kraft. I følge det internasjonale energibyrået (IEA), vil det globale kraftbehovet øke med rundt 65% innen år 2035. En hoveddel av kraftbehovet vil fortsatt komme fra fossilt brensel og kjernekraftverk. Fornybare energikilder som solcellepaneler (PV), vil være en annen ryggrad i vår energiforsyning. Å sette fornybar energi i effektiv produksjon krever videreutvikling av kondensatorer, batterier og brenselsceller.

For at disse teknologiene skal kunne fungere med maksimal effekt, må den totale produksjonen i et kraftverk være optimal. Det kan være overvåkingen av vannkvaliteten i kraftverket, våtkjemiske behandlinger av solcellepaneler, samt batterielektrolytter eller elektrokjemiske målinger av energilagringsenheter. Metrohm tilbyr et bredt spekter av laboratorieinstrumenter med tilhørende metodikk for kjemisk analyse i nevnte prosesser.

Analyser i kraftverk

Hoveddelen av strøm blir generert fra fossilt brennstoff og kjernekraftverk. Teknologien som benyttes til denne kraftproduksjonen involverer vanndamp som driver turbiner. De ekstreme forholdene i reaktorene bidrar til korrosjon, som reduserer kraftverkets effektivitet, forårsaker nedetid, og kan redusere kraftverkets sikkerhet. På grunn av dette er overvåking av vannkjemien i kraftverk meget viktig.
Les mer om utfordringene kraftverk står overfor, og hvilke løsninger Metrohm kan tilby:

Analyse av korrosjon Vannkjemi for to strømkretser Vannkjemi for tre strømkretser

Solceller

Solcellepanel(PV) eller solceller konverterer lysenergie direkte om til elektrisitet. Vanlige solcellematerialer består av monokrystallin eller polykrystallin- silikon, tynnfilm solceller, eller tredje generasjons flerlagsceller.

Ved siden helintegrert badeanalyse for krystallinsilikon, tynnfilm (CIS/CIGS,CdTe, a-Si) og andre celletyper, tilbyr vi «real- time» metoder for å kontrollere etsehastighet og overflateegenskaper. Vi tilbyr også instrumenter og metoder for enkel analyse av elektrokjemisk prosesser i lysfølsomt fargestoff og i alle andre solceller.

Solceller

Energilagring

Det er sjelden samsvar mellom det totale kraftbehovet og den reelle leveransen av kraft. Spesielt fornybar energi kan ikke lagres på en effektiv måte og tilgangen av denne energien blir derfor ikke optimal. Lagring av elektrokjemisk, kjemisk og elektrisk energi (EES lagringssystemer) - hovedsakelig batterier, superkondensatorer og brenselsceller er lovende hjelpemidler for å kunne balansere tilgjengelighet opp mot behov.

Metrohms hovedprodukt er utvikling og produksjon av laboratorieinstrumenter og metodikk innen elektrokjemi. Forskere verden over bruker vår teknologi innen produksjon, karakterisering og utvikling av materialer og celler. 

Energilagring og omforming

Analyser av polymerer og plast

Kjemisk industri

Defense and Security

Polymerer og plastikkSyntetiske polymerer og plast er en bærebjelke i det moderne liv. På grunn av produktenes allsidighet og fysiske egenskaper benyttes plast og polymerere i nærmest all menneskelig aktivitet: Fly og biler, alle typer forpakning, medisinsk utstyr og produkter, elektronikk, samt utallige andre bruksområder.

Polymerproduksjon er en krevende prosess der råmaterialer med høy renhet gjennomgår komplekse reaksjoner for omdannelse til blant annet polymer, harpiks og ulike gummityper. For å sikre at produktene oppfyller de strenge kravspesifikasjonene, må materialene og prosessen overvåkes gjennom hele produksjonen. Dette gjør bruken av bestemte og svært nøyaktige analyseteknikker helt uunnværlige. Metrohm tilbyr instrumentering, kunnskap og metodikk som er nødvendig for analyse og kontroll av polymerproduksjonen.

Kvalitetskontroll av råvarene

Kvaliteten av råmaterialene til polymerproduksjonen er kritisk med tanke på sluttproduktet. Dårlig kvalitet på råmaterialer vil nødvendigvis gi dårlig kvalitet på polymerne. Ved siden av kvalitet vil også aspekt som leveringstid til marked, effektivitet og nøyaktighet spille en nøkkelrolle. Finn ut hva Metrohm kan tilby for å undersøke polymermaterialene enklere, raskere og mer nøyaktig.

Les mer

Monitorering av prosessen

Selve polymerisasjonen er en kritisk fase i produksjonen. På dette trinnet i prosessen kan man ikke overlate noe til tilfeldighetene. Sjekk ut våre løsninger for analyse og overvåkning av denne reaksjonen: Vi tilbyr ett bredt utvalg av instrumentering innen spektroskopi og prosessanalysatorer for online analyser direkte i prosessen.

Les mer om analyse av løsningsmiddler

Kvalitetskontroll av polymerer

Polymerer er resultatet av komplekse reaksjoner og prosesser som involverer råmaterialer og tilsetningsstoffer. Sluttproduktet må derfor kontrolleres grundig for å forsikre seg om at det møter gitte spesifikasjoner. Med våre instrumenter og applikasjoner kan det bestemmes en rekke substanser og parametere, inklusiv tilsetningsstoffer, nivåer av co- polymerere, vanninnhold, halogener og restmonomerer, samt urenheter.

Les mer
Kjemisk industri

Kjemibransjen er et kjerneområde i den globale økonomien, og kanskje den moderne sivilisasjon. Det er neppe noe industrielt produsert vare som i dag hadde eksistert uten kjemisk industri. Det var ikke før i det nittende århundre at kjemiindustrien og forskningen hadde en sterk utvikling. Innen organisk kjemi er oppdagelsen av Wøhlers ureasyntese et eksempel på denne utviklingen.

Innen noen få tiår ble uttallige viktige industriprosesser utviklet. Produksjonen av høyteknologiske kjemikalier og produkter fordrer sikre og påliteliglige analyseløsninger. Les mer om hva Metrohm tilbyr av instrumenter og analyseløsninger innen kjemisk industri.

Basiskjemikalier

Basis- og råvarekjemikalier er kjemiske substanser som ofte produseres i storskala. De betegnes som uorganisk og organiske forbindelser. Mens de uorganiske forbindelsene (syrer, baser, salter osv.) hovedsakelig er produsert fra mineraler, og som spiller en viktig rolle i nesten alle industriprosesser, har de organiske industrikjemikaliene oftest sitt utspring i petroleumsprodukter, kull og naturgass. De omvandles til enkle byggesteiner for videre produksjon av et utall mellomprodukter. Uansett hvilke kjemiske forbindelser som skal analysere, tilbyr vi den optimale instrumentering, metodikk og know-how.

Les mer

Løsningsmiddler og fargestoff

Løsningsmiddel forekommer i de fleste kjemiske synteser. De fungerer som en viktig bestanddel i varme- og massetransporter, samt at de bidrar til optimal separasjon og kjemisk rensing i prosessen. De er også et viktig verktøy innen overflatebelegging og pigmentering. Den komplekse sammensetningen av fargestoffene eller suspensjonene krever robuste og sikre analysemetoder. Analytisk kjemi er Metrohms spesialfelt. Vi tilbyr et bredt utvalg av analytisketeknikker for kvalitetskontroll.

Les mer om analyse av løsningsmiddler Les mer om analyse av fargestoff

Analyse i fabrikken

I fabrikken er høy sikkerhet, optimal produksjonshastighet, høy kvalitet på produktet og lave driftskostnader essensielle parametre. For å oppnå dette kreves en omfattende prosesskontroll med bruk online analyse direkte i prosessen. Analysen må ofte utføres i eksplosjonsutsatte miljø, eller i omgivelser med høy forekomst av støv eller etsende materialer.

Våre robuste prosessanalysatorer er bygget for disse miljøene. De analyserer kontinuerlig 24/7, viktige kjemiske parameter som er avgjørende for å oppnå en optimal produksjon av alle typer kjemiske produkter. Analysatorene brukes også i renseanlegg for analyse av avløpsvann.

Les mer
Reliable equipment, dependable performance under extreme conditions, effective defense against immediate threats – such requirements demand precise analytics.

Metrohm offers robust, accurate solutions for applications in the defense and security sector. With our instruments, you can perform water quality analysis in accordance with national and international standards. Furthermore, we provide handheld analyzers for the identification of chemical agents, hazardous materials, illegal substances, and explosives.

> Learn more about our solutions for the defense and security industry