Petrokjemi og biodrivstoff.

Petrokjemiske analyser og biobrenselanalyser

Råolje er en kompleks blanding av hydrokarboner. Gjennom prosessene avsalting og destillasjon, blir oljen raffinert til fraksjoner av høykvalitets hydrokarboner, som eksempelvis parafin, aromat, cykloalkaner og olefin. Forskjellige mengder av disse såkalte PIANO forbindelser blandes for å få produsert de ulike typene drivstoff og smøreoljer. Stadig mer fossilt brensel blir blandet med biobrensel.Alle disse prosessene krever nøyaktige og pålitelige analyser. Uavhengig av om du håndterer fossile eller biogene produkter er vi spesialister når det gjelder analyser i henhold til internasjonale standarder.

Brensel – Parafin, aromater, naftener, olefiner

Parafiner, aromater, naftener og olefiner er de viktigste petrokjemiske grupperingene av forbindelser som utgjør flyktige fossile brensel (for eksempel bensin og diesel). Den komplekse sammensetningen av brensel krever en rask og nøyaktig analysemetode, både i laboratoriet og i prosessen.

Les mer

Biobrensel

Mye forskning er utført på avansert biobrenselteknologi, som skal minimere det miljømessige aspektet av biobrenselproduksjon. Målet er at denne produksjonen ikke skal påvirke produksjonen av råstoff til matindustrien og landbruket generelt. På lengre sikt vil den neste generasjonen biobrensel ha potensialet til å bli en viktig del av vår energifremtid. I denne sammenheng vil analyse av biobrensel spille en avgjørende rolle, både i FoU og i produksjonen.

Les mer

Smøremidler

Smøremidler inneholder basiske forbindelser og har et stort antall av tilsettingsstoffer (additiver) for at oljen skal oppnå spesielle egenskaper. Mens de basiske forbindelsene består av mineraler, enten av syntetisk eller vegetabilsk opprinnelse, er de viktigste additivene blant annet ulike antioksidanter, tensider og korrosjonsinhibitorer. Det er spesielt viktig at det tas hensyn til additivene når man analyserer de kjemiske og fysiske smøremidlenes egenskaper.

Les mer