Omfattende utvalg av detektorer

IC Detection

Avhengig av applikasjonen, kan du bruke hvilken som helst deteksjonsmetode i kombinasjon med et Metrohm IC system.

Dette hjelper deg å løse de mest utfordrende analyseoppgaver. Du kan til og med koble flere detektorer i serier, dersom dette er et krav i din applikasjon. Dessuten kan Metrohm ionekromatografer kombineres med MS og ICP/ MS detektorer fra ulike produsenter. Konduktivitet deteksjon, UV/ VIS deteksjon eller amperemetrisk deteksjon- hver deteksjonsmetode har sin spesielle fordel med hensyn på selektivitet og følsomhet.


Konduktivitetsdetektor – standard deteksjonsteknikk i ionekromatografi

Ledningsevnedeteksjon er den mest benyttede deteksjonsmetoden i ionekromatografi.

Ledningsevnedeteksjon brukes i mange ulike IC metoder, blant annet for analyse av anioner, kationer og aminer. Metrohms ledningsevnedetektor ” ser” alle ionene, noe som gjør den til den mest brukte detektoren.


UV/VIS deteksjon – kvantifisering of UV-aktive substanseser

UV/VIS deteksjon muliggjør enkel kvantifisering av komponenter som absorberer lys i UV eller synlig bølgelengdeområde.

Analytter som vanligvis bestemmes med UV/VIS deteksjons er alt fra nitrogen - og svovelforbindelser til halogener og organiske forbindelser.
I kombinasjon med en postkolonne- reaksjon, gjør at UV/VIS deteksjon kan benyttes til analyse av en rekke ioner som kromat, bromat og metaller i det lave konsentrasjonsområdet.


Amperometrisk deteksjon – for analyse av redoksaktive forbindelser

Amperometrisk deteksjon er et alternativ til ledningsevne og UV/VIS deteksjon.

I hovedsak brukes detektoren til å analysere forbindelser i en redoks- reaksjon.

Typiske applikasjoner der amperemetrisk deteksjon benyttes er sukker og sukkeralkoholer, likeså mange anioner (for eksempel cyanid, sulfid, jodid, bromid), kationer (for eksempel aminer, aromatiske aminosyrer) og organiske forbindelser som fenoler, katekolaminer, vitaminer ….