Metrohm Inline Prøvepreparering (MISP) for utfordrende prøvematrikser

Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) gjør slutt på manuell prøvepreparering før ionekromatografianalysen.

MISP er en samling metoder som tillater deg å helautomatisere prøveprepareringen av de mest utfordrende prøver. Ikke bare vil du øke prøvekapasiteten, men også nøyaktighet og reproduserbarhet blir vesentlig forbedret.

MISP with operator

Viktige punkt

  • Helautomatisert Inline prøvepreparering for flytende, tyktflytende, faste og gassholdige prøver.

  • Forlenger levetiden på kolonnen

  • Dramatisk reduksjon i total analysetid.
  • Eliminerer manuelle trinn: bedre reproduserbarhet og mindre risiko for kontaminering

  • Forbedrer presisjon og nøyaktighet på analyseresultatene.
  • Muliggjør sporanalyse.

940 Professional IC Vario systems (65)

Automatisk filtrering av prøvene – Metrohm Inline ultrafiltrering

Metrohm Inline Ultrafiltration kombinerer prøveinjeksjon med filtrering og fjerner partikler fra prøven.

Som et resultat vil den analytiske kolonnen være beskyttet mot kontaminering og dens levetid øker betraktelig.

Downloads

Enkel fjerning av partikler, oljerester og kollider – Metrohm Inline Dialyse

Metrohm Inline Dialyse fjerner ikke bare partikler fra prøven, men også oljerester og kolloider.

Emulsjoner, prøver med fett og proteiner (for eksempel meieriprodukter), kroppsvæsker og svært forurenset avløpsvann kan analyseres uten å skade kolonnen eller suppressoren.


Justering av fortynningsfaktor – Metrohm Logiske Inline Fortynning

Med Metrohm Logiske Inline Fortynning vil prøven automatisk fortynnes slik at analysen utføres innenfor området for standardkurven.

Dette gir en meget stor tidsbesparelse, uten krav til manuell fortynning av prøven

Downloads

Variabelt injeksjonsvolum – Metrohm intelligent Partial Loop Injection

Metrohm intelligent Partial Loop Injection (MIPT) vil automatisk justere injeksjonsvolumet i henhold til aktuell prøvekonsentrasjon.
Denne teknikken sørger også for at resultatene alltid rapporteres innenfor kalibreringsområdet.


Analyse av prøver med lavt prøvevolum – Metrohm intelligent Pick-up Injection

Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT) er en ideell teknikk for analyse av prøver med prøvevolum ned til noen få µL.


Fra upolar organisk fase til vann – Metrohm Inline Ekstraksjon

Metrohm Inline Ekstraksjon overfører vannløselige komponenter fra en upolar organisk fase til en vandig fase med påfølgende injeksjon( etter Inline Dialyse).

Kationanalyse i biodiesel er en typisk applikasjon.
ProfIC Vario 7 An

Fjerning av matrikser uten ladning – Metrohm Inline Matriks Eliminering

Med Metrohm Inline Matriks Eliminering kan du separere ioniske analytter fra uladede matrikser, uten bruk av manuell prøvepreparering med patroner (Sample Preparation Cartridges- SPE).

Ioneanalyse i organiske løsningsmidler er en typisk applikasjon.

Sporelementanalyse i ng/L- området – Metrohm Inline Prekonsentrering

Teknikken Metrohm Inline Prekonsentrasjon benytter prekonsentrasjonskolonner istedenfor prøveloop. Ett definert prøvevolum overføres til en egen oppsamlingskolonne. Analyttionene festes og akkumuleres i kolonnen. Akkumulerte analyttioner overføres deretter til seperasjonskolonnnen.

Teknikken er ideell for sporelementanalyse ned i ppt ( ng/L) området.


Kalibrering for ultra sporanalyse – Metrohm Inline Calibration

Med Metrohm Inline Calibration kan kalibringer i konsentrasjonsområdet ng/ L (ppt) utføres ved bruk av en enkel standard.

Teknikken gjør at nøyaktig og pålitelig målinger i konsentrasjonsområdet ng/L kan utføres.

Automatisk pH justering – Metrohm Inline Nøytralisasjon

Metrohm Inline Nøytralisasjon justeres automatisk pH i prøvene slik at uønskede interferenser ikke oppstår.

Med å kombinere teknikkene Inline Prekonsentrasjon og Inline Neutralization, kan sporelementanalyse utføres. En pH justering vil også forlenge levetiden på kolonnen betraktelig.


Prøvepreparering for areosoler – Particle into Liquid Sampler (PILS)

PILS er en prøvepreparerings modul som samler aerosolpartikler fra en luftstrøm og bringer dem over til en vannfase.

Anioner og kationer i vannfasen analyseres deretter i en to- kanalers ionekromatograf.

Les mer om PILS og luft overvåking her!

Preparere gassprøver – Monitor for Aerosols and Gases (MARGA)

I tillegg til fraksjonen av aerosoler i luften, samler MARGA også ioneinnholdet i gasser. Gassfraksjonen overføres til en vannfase for påfølgende analyse( anioner og kationer) i en Metrohm to- kanalers ionekromatograf.

MARGA er designet for kontinuerlig on-line analyse i felten. Les mer om MARGA her.

Automatisk prøveoppslutning – Combustion Ion Chromatography (CIC)

I en CIC blir prøvene oppsluttet med pyrolyse i en egen ovn. Gassfraksjonene fra oppslutningen overføres til en absorpsjonsløsning som deretter overføres til ionekromatografen for injeksjon og analyse.

CIC er den optimale analysemetoden for bestemmelse av ulike halogener og svovelforbindelser i fasteprøver, væsker og gassprøver.

Les mere om CIC her

Preparering av faste prøver – Enkelt med 815 Robotic Soliprep for HPLC

815 Robotic Soliprep homogeniserer, ekstrakterer, blander og filtrerer faste prøver for påfølgende analyse med ionekromatografi eller HPLC.

Downloads