Prøvepreparering for VA: UV oppslutning

Med voltammetri kan prøver med høye saltkonsentrasjoner analyseres.

Organisk materiale i prøven vil ofte interfere analysen av sporelementer. 909 UV Digester vil raskt og effektivt bryte ned organiske molekyler med UV fotolyse. Etter denne prøveoppslutningen kan sporelementanalyse i vannprøver med høyt innhold av organisk materiale, gjennomføres med en høy grad av nøyaktighet.

909 UV Digester with operator

Verdt å merke seg

  • Passer for transparente prøver med lav til medium organisk forurensing
  • hel automatisk simultan oppslutning av opp til 12 prøver om gangen
  • lav risiko for kontaminering
  • prøvepreparering anbefalt ut fra standardiserte metoder

  • kontrollert temperatur og tid under oppslutningen

UV oppslutning: Hvordan det virker

Etter tilsats av en liten mengde H2O2 til prøven, blir prøven bestrålt med UV lys med bølgelengder i området 200 – 400 nm. Prosessen produserer OH radikaler som spontant reagerer med de organiske molekylene.

I den påfølgende radikal kjedereaksjonen blir alle de organiske molekylene brutt ned til lav molekyl vekt. Dannede forbindelser slik som CO2, H2O, N2 eller NH2 lar seg påvirke med VA analyse.

Effektiv prøve prøvepreparering som er anbefalt i offisielle standarder

For transparente prøver som har lav innhold av organisk innhold, f eks karbonkonsentrasjoner opp til ca 100 mg/L, UV oppslutning er den mest optimale metoden. Standardiserte prosedyrer anbefaler prøvepreparering med UV fotolyse som inkluderer det følgende:

• DIN 38406, Part 16: Bestemmelse av sink, kadmium, bly, kobber, thallium, nikkel, kobolt med voltammetri.
• DIN 38406, Part 17: Bestemmelse av uran – Metode som benytter adsorpsjons stripping voltammetri for analyse på overflatevann, råvann og drikkevann.

Helautomatisk oppslutning

Med 909 UV Digester kan prøvene prepareres helautomatisk.

Opp til 12 prøver, plassert i en rack rundt UV lampen, sørger for lik bestråling av alle prøvene på samme tid.

Fotolyse under kontrollerte forhold

Etter at korrekt temperatur og tid er satt sørger instrumentet for en sikker oppslutning: en Pt1000 temperatursensor temperatur måler kontinuerlig oppslutningstemperaturen i en referanseprøve, mens den integrerte mikroprosessoren kontrollerer oppslutning temperaturen ,og tiden.

Ingen prøvefordamping eller tap av flyktige komponenter

PTFE stoppere som er plassert i prøveceller i kvarts, fungerer som en sikkerhetsventil under oppslutningen.

Dette gjør at 909 UV Digester kan brukes til prøvepreparering på prøver som inneholder kvikksølv, arsenikk eller selen som er flyktige ved høyere temperaturer.

Lite vedlikehold av luftkjølingen

UV lampen i 909 UV Digester genererer varme føres bort med en vifte som er montert i bunnen av instrumentet. Denne luftkjølingen gjør at det ikke er behov for eksternt kjølevann.

Enkel og trygg operasjon

909 UV Digester er integrerer i ett kabinett bestående av en kjemikalie- og kontrollenhet.

Den sistnevnte sørger at operasjonen av instrumentet gjøres via et display der samtlige informasjon om den pågående oppslutningen kan avleses. Brukeren er beskyttet fra farlig stråling fra en montert UV- beskyttende skjerm.

Nedlastning