Analyse van oplosmiddelen

Storage tanks on a chemical production plant

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • Onzuiverheidsanalyse in oplosmiddelen: metaalsporen, anionen/kationen, zuur-, hydroxyl- en verzepingsgetal
    > Lees meer
  • Analyses bij terugwinning/recycling van oplosmiddelen
    > Lees meer

Genormeerde analyses van oplosmiddelen

Standards
Er zijn vele internationale normen met betrekking tot de kwaliteitscontrole van oplosmiddelen.

Klik op de link hieronder voor een overzicht van een aantal normen en de analytische oplossingen van Metrohm.

> Naar het overzicht internationale normen


Water in organische oplosmiddelen

Organische oplosmiddelen zijn zeer lipofiel. Door deze eigenschap kunnen ze goed oliën, vetten, harsen, rubber en kunststoffen oplossen. Ze worden veel toegepast in verven, coatings, kleefmiddelen en reinigingsmiddelen. Bovendien zijn zij onmisbaar bij de productie van onder andere cosmetica, agrochemische producten, polymeren en rubbers.

Ondanks milieuproblemen en mogelijke gezondheidsrisico’s worden organische oplosmiddelen (koolwaterstoffen, gechloreerde, zuurstofhoudende, stikstof- en zwavelbevattende verbindingen) nog steeds veel gebruikt vanwege hun ongeëvenaarde prestaties.
Amber bottles containing solvents

 

Water is de meest voorkomende verontreiniging in organische oplosmiddelen. Omdat water interfereert met veel reacties is de bepaling van het watergehalte cruciaal. Karl Fischer titratie is hiervoor een betrouwbare, nauwkeurige en algemeen erkende methode. Metrohm biedt op dit gebied een uitgebreid assortiment aan producten en een breed scala aan toepassingen.

> Lees meer over Metrohm Karl Fischer titraties

Methylcyclohexaan

Methylcyclohexaan is een cycloalifatische koolwaterstof die vanwege een extra methylgroep minder vluchtig is dan cyclohexaan. De oplosbaarheid ligt tussen die van alifatische en aromatische koolwaterstoffen. Het is een ideaal oplosmiddel voor vetten, oliën, bitumen, rubber en apolaire harsen.

> Lees meer over Karl Fischer titratie

Downloads

Ethyleendichloride

Voor de meeste organische verbindingen geldt dat gechloreerde oplosmiddelen een beter oplossend vermogen hebben dan hun niet-gechloreerde tegenhangers. Hoewel vanwege milieuproblemen het gebruik van gechloreerde oplosmiddelen daalt, zijn ze nog steeds van cruciaal belang in bepaalde sectoren. Ethyleendichloride, een van de meest stabiele gechloreerde koolwaterstoffen, wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van vinylchloride en talrijke gechloreerde polymeren.

> Lees meer over Karl Fischer titraties

Downloads

Piperidine

Piperidine en derivaten daarvan zijn belangrijke oplosmiddelen en bouwstenen voor de productie van talrijke geneesmiddelen en andere fijnchemicaliën.

Met Karl Fischer titratie kunt u het watergehalte in deze oplosmiddelen nauwkeurig en gemakkelijk bepalen.

> Lees meer over Karl Fischer titraties

Downloads

Meer toepassingen en producten

Meer oplosmiddelen …

Met Karl Fischer titratie kan ook in ruwe productieomgevingen het watergehalte worden bepaald. Download de poster voor meer informatie over de atline waterbepaling in acetonitril, fenol, methanol en isopropanol.

Download de poster

Automatisering …

De waterbepaling met behulp van Karl Fischer titratie kan gemakkelijk worden geautomatiseerd. Dit leidt tot een verbetering van de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten en bespaart tijd en werk.

Lees de poster over geautomatiseerde KF titraties Lees meer over automatisering van KF titraties

NIR-spectroscopie voor de waterbepaling …

In plaats van Karl Fischer titratie kan ook NIR-spectroscopie worden toegepast voor het bepalen van water in oplosmiddelen. Deze methode levert zeer snel resultaten en vereist geen monstervoorbewerking. In dit voorbeeld is de zuiverheid van een mengsel van gechloreerde oplosmiddelen bepaald met betrekking tot water en methanol onzuiverheden.

Ga naar de applicatie Lees meer over NIR spectroscopie

Monitoring van onzuiverheden in oplosmiddelen

Opsporen metalen met voltammetrie

884 Professional VA voltammetry system

In de chemische industrie worden oplosmiddelen in grote hoeveelheden en in een veelheid van processen gebruikt. Vooral voor het mediëren en modereren van chemische reacties zijn oplosmiddelen met een hoge zuiverheidsgraad nodig. Verontreinigingen met sporenmetalen zoals ijzer, zink en lood kunnen gevoelig en nauwkeurig worden bepaald met behulp van stripping voltammetrie en een 'Hanging Mercury Drop Electrode' (HMDE).

> Lees meer over voltammetrie

Downloads

Anionen en kationen met ionchromatografie

Ionchromatografie is ideaal voor de gelijktijdige bepaling van anionen en kationen, of u nu anionen wilt bepalen in dipolaire aprotische oplosmiddelen zoals N, N-dimethylacetamide of in het hydrofobe apolaire tolueen.

> Lees meer over ionchromatografie

Downloads

Zuur-, hydroxyl- en verzepingsgetal en metaalgehalte met titratie

Een verhoogde zuurgraad in oplosmiddelen kan verschillende oorzaken hebben. Het kan te maken hebben met zure bijproducten die tijdens het productieproces worden gevormd en achterblijven in het oplosmiddel of het gevolg zijn van degradatiereacties die plaatsvinden tijdens bijvoorbeeld transport of opslag.

De zuurgraad wordt uitgedrukt als het totale zuurgetal (TAN, total acid number) in mg KOH per gram monster. De TAN wordt bepaald met behulp van titratie, wat een geschikte, betrouwbare en snelle methode is die is vastgelegd in verschillende internationale normen. Bovendien is titratie de voorkeursmethode voor het bepalen van een reeks belangrijke kwaliteitsparameters voor oplosmiddelen en verven, van de zuiverheid van esters of het hydroxyl-, broom- en verzepingsgetal tot het metaalgehalte in verfdrogers.

> Lees meer over titraties

Downloads

Terugwinning en recycling van oplosmiddelen

Bij het afvoeren van gebruikte oplosmiddelen moeten gehalogeneerde oplosmiddelen apart worden behandeld om ze adequaat te kunnen verwerken. De chemische industrie maakt hierbij geen gebruik van de omslachtige, dure en milieubelastende afvalverwijdering, maar zorgt voor hergebruik van de oplosmiddelen, door ze te verzamelen, te zuiveren en weer terug te winnen.

Om productieprocessen efficiënt te houden en bijreacties te voorkomen, moeten de chemische bedrijven ervoor zorgen dat de teruggewonnen oplosmiddelen voldoende zuiver zijn voor het beoogde doel.

Metrohm biedt verschillende analytische technieken voor de karakterisering en kwalificatie van oplosmiddelen:
  • Combustion (pyrohydrolytische) ionchromatografie voor de bepaling van halogenen en zwavel
  • NIRS-analyzers om methanol- en watergehaltes te meten

Halogenen en zwavel in oplosmiddelen

Combustion IC
Bepaling van het halogeengehalte in gebruikte oplosmiddelen is nodig om gehalogeneerde oplosmiddelen te scheiden van niet-gehalogeneerde oplosmiddelen. Op die manier kunnen de juiste procedures voor afvalverwijdering worden gehanteerd, die in overeenstemming zijn met de geldende regels.

Combustion Ion Chromatografie is een betrouwbare methode voor de bepaling van halogenen. In deze methode worden de halogenen door verbranding (pyrohydrolyse) vrijgemaakt uit het monster. De gasvormige componenten worden overgebracht in een absorptie-oplossing, waarna analyse plaatsvindt met ionchromatografie.

> Lees meer over Combustion Ion Chromatography

Downloads

Water en methanol in oplosmiddelen

Spectroscopie is een uitstekende methode om de zuiverheid van een teruggewonnen oplosmiddel te monitoren. In een application note laat Metrohm zien hoe NIR-spectroscopie u kan helpen om de twee meest voorkomende onzuiverheden in dichloormethaan te meten: methanol en water.

NIR-spectroscopie vereist geen monstervoorbereiding, levert snel resultaten en kan worden geconfigureerd met inline bemonstering.

> Lees meer over NIR spectroscopie

Downloads

Meer toepassingen en producten

Oplosmiddel identificatie met Raman spectroscopie

U kunt organische oplosmiddelen als methanol, ethanol, isopropanol, tetrahydrofuraan, acetonitril en anderen in enkele seconden identificeren met de Mira M-1 handheld Raman analyzer.

Lees meer …