Corrosie

Een alomtegenwoordig probleem, in het bijzonder voor energiecentrales

Turbine

Corrosie krijgen we er gratis bij van de natuur, maar het kost ons wel heel veel geld. NACE International, de toonaangevende autoriteit op het gebied van corrosie, zette in 2002 een studie op om de kosten in te schatten die corrosie alleen al voor de Verenigde Staten met zich meebrengt. Dat bleek per jaar meer dan 276 miljard dollar te zijn. (lees hier meer).

In energiecentrales is corrosie de belangrijkste factor die leidt tot dure en kritische stilstandtijden. De water-stoom circuits in fossiele en kerncentrales zijn uit zichzelf al gevoelig voor corrosie, omdat metalen onderdelen voortdurend in contact zijn met water. Maatregelen om corrosie te monitoren of te voorkomen zijn in deze context cruciaal.

Metrohm biedt een scala aan instrumenten en methoden voor het meten van parameters die zijn gerelateerd aan corrosie.

Compliant met regelgeving

Normen

Omdat vanwege het voortdurende contact tussen metalen delen en water corrosie op elk moment kan optreden, moeten energiecentrales corrosie nauwlettend monitoren. Hierbij gaat het om verschillende parameters en indicatoren.

Diverse DIN- en ASTM-normen geven aan hoe deze controles moeten worden uitgevoerd. Deze normen beschrijven gedetailleerd hoe onder andere corrosiesnelheden berekend moeten worden en elektrochemische tests moeten worden uitgevoerd.

> Overzicht van normen die zijn gerelateerd aan corrosie

Oorzaken en soorten van corrosie

Corrosie op een metalen oppervlak omvat als elektrochemisch proces zowel oxidatie (bijvoorbeeld oplossen van het metaal) als reductie (bijvoorbeeld van zuurstof). In dit proces wordt het roestende metaal steeds slechter.

Corrosie manifesteert zich in verschillende vormen en soorten. Afhankelijk van de omgeving en de fysieke omstandigheden zien we:

  • uniforme corrosie,
  • putcorrosie (wat leidt tot lokale putjes of gaatjes in het materiaal),
  • spleetcorrosie (waarbij een corrosiebevorderende vloeistof zich ophoopt in spleten en kieren),
  • galvanische corrosie (tussen twee verschillende metalen in een corrosief elektrolyt), of
  • microbiologisch geïnduceerde corrosie.

> Metrohm heeft een reeks van Application Notes over corrosie. Lees verder …

Corrosie: oorzaken en remming

Ongeacht het type corrosie moeten energiecentrales er voor zorgen dat corrosie zo weinig mogelijk of helemaal niet optreedt.

Om dit te bereiken kunnen ze enerzijds stoffen en parameters monitoren die indicatief zijn voor corrosie, zoals geleidbaarheid, pH-waarde of de aanwezigheid van corroderende anionen en kationen.

Anderzijds kunnen energiecentrales er voor zorgen dat toegevoegde anti-corrosie middelen (bijvoorbeeld zinkionen, fosfaat of fosfonaten voor staal en staallegeringen, of triazolen voor koper en koperlegeringen) in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn.

> Lees meer over corrosieremmers

Monitoren van corrosie met elektrochemie: Metrohm Autolab oplossingen

De eenvoudigste en meest directe manier om corrosie te kwantificeren, is het in de tijd bepalen van het gewichtsverlies van een metalen monster in het testmedium. Echter, dit soort testen duurt lang en vergt veel werk. Bovendien is extrapolatie van het gewichtsverlies om de levensduur van een systeem betrouwbaar te voorspellen niet zo gemakkelijk (bijvoorbeeld in het geval van putcorrosie).

Elektrochemische testen zoals lineaire polarisatie (LP) en elektrochemische impedantiespectroscopie (EIS) zijn een uitstekend alternatief voor gewichtsverlies testen. Deze methoden zorgen voor een snelle karakterisering van elektrochemische systemen en bieden meer gedetailleerde informatie over de corrosieverschijnselen die plaatsvinden.

> Lees meer over Elektrochemische Impedantie Spectroscopie

> Lees meer over Metrohm Autolab instrumenten voor elektrochemie

Meer toepassingen en producten

Monitoring van pH-waarde en geleidbaarheid

De ADI 2045TI Process Analyzer van Metrohm Process Analytics is geschikt voor het analyseren verschillende parameters in meerdere monsterstromen.

Lees meer over de ADI 2045TI
petrochemische raffinaderij

ASTM D8045: zuurgehalte in ruwe olie

Zuren kunnen corrosie bevorderen. Monitoren van het zuurgetal in grondstoffen helpt dus om een verhoogde kans op corrosie te identificeren en actie te ondernemen om zo op termijn de onderhoudskosten laag te houden. ASTM D8045 beschrijft het monitoren van het zuurgetal van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Lees meer …

Downloads