Brandstoffen

Zuurgraad in aardolieproducten volgens ASTM D8045

olieraffinaderij

ASTM D8045, gepubliceerd in 2016, beschrijft de bepaling van het zuurgetal in ruwe olie en aardolieproducten met thermometrie. Deze methode biedt verschillende voordelen ten opzichte van potentiometrische titratie:

  • Analyses hebben een duidelijk gedefinieerd eindpunt, wat ten goede komt aan de reproduceerbaarheid van de resultaten
  • Analyses verlopen veel sneller
  • De sensor heeft geen onderhoud nodig

> Lees meer over thermometrie en ASTM D8045

In de pas met internationale normen

Het belang van fossiele brandstoffen komt tot uiting in het grote aantal normen die er voor gemaakt zijn. Metrohm biedt als toonaangevende fabrikant van analytische instrumenten een uitgebreide applicatie know-how voor de kwaliteitscontrole van fossiele brandstoffen.

> Bekijk hier het overzicht met de relevante normen

Zuur en base getallen – Belangrijke kwaliteitsparameters - TAN/TBN

Net zoals het base number (BN) een somparameter is voor basische componenten, is het acid number (AN) een maat voor zure componenten. Beide parameters zijn bepalend voor het waarborgen van de kwaliteit van de olie.

Deze twee parameters kunnen worden bepaald door niet-waterige zuur-base titratie met potentiometrische, fotometrische, thermometrische of conductometrische eindpuntdetectie.

> Overzicht van de normen voor BN en AN analyses in olie

Downloads

Potentiometrische titratie

Beide parameters worden bepaald door potentiometrische titratie in niet-waterige oplosmiddelen of mengsels van oplosmiddelen. Er zijn verschillende standaarden voor de analyse van deze parameters zoals: 

  • ASTM D664 (AN)
  • EN 12634 (AN)
  • ASTM D4739 (BN)
  • ISO 3771 (BN)

Deze titrimetrische bepalingen zijn volledig automatisch uit te voeren - van de toevoeging van oplosmiddelen tot de reproduceerbare reiniging van de elektrode. Oliemonsters kunnen zelfs automatisch worden afgewogen vóór de titratie. Dit garandeert volledige traceerbaarheid.

> Lees meer over de efficiënte analyse volgens ASTM D664 

> Lees meer over een volledig geautomatiseerd systeem met automatisch afwegen

Fotometrische titratie

AN en BN kunnen ook worden bepaald door fotometrische titratie met kleurindicatie van het equivalentiepunt volgens ASTM D 974 of ISO 6618. Voor deze toepassing biedt Metrohm de 100% oplosmiddelbestendig Optrode, met de mogelijkheid om de fotometrische titratie te automatiseren.


Gerelateerde producten

Snelle thermometrische titratie

Het zuurgetal kan gemakkelijk en snel worden bepaald aan de hand van thermometrische titratie volgens ASTM D8045.
Bij thermometrische titratie is onderhoud van de elektrode geen issue. Vervuiling en matrixverstoringen hebben geen nadelige invloed op de sensor. De sensor werkt ook zonder rehydrateren. In vergelijking met potentiometrische titratie is thermometrische titratie ongeveer drie keer zo snel. Dit is te zien bij de titratiecurve van de bepaling van het totale zuurgehalte (TAN).

> Lees meer over thermometrische titratie volgens ASTM D8045

> Lees meer over de Titrotherm voor thermometrische titratie

Solvotrode easyClean: een gecombineerde pH-glaselektrode die, zelfs bij sterke vervuiling, gemakkelijk is te reinigen

Optrode: Sensor voor titraties met fotometrische eindpunt herkenning.

Downloads

Waterbepaling in aardolieproducten

Petrochemische plant

Water komt in vrijwel alle aardolieproducten voor als verontreiniging.

Het vermindert smeereigenschappen, bevordert microbiële olieafbraak, leidt tot slibvorming in de tank en bevordert corrosie.

Daarom is het erg belangrijk om het watergehalte van aardolieproducten te weten. Karl Fischer (KF) titratie behoort vanwege zijn uitstekende reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid, alsmede het gebruiksgemak, tot de belangrijkste methoden voor de bepaling van water en is derhalve in tal van internationale normen terug te vinden. Vanwege het lage watergehalte in aardolieproducten wordt meestal KF coulometrie toegepast.

Downloads

Water in vloeibare butaan volgens ASTM D7995

Schip met LPG tanks

De ASTM heeft in 2019 een nieuwe norm vrijgegeven voor de bepaling van water in vloeibare butaan met een gasmonsternemer en coulometrische Karl Fischer titratie. 

The 875 KF Gas Analyzer voldoet volledig aan de eisen die gesteld worden in de norm.
Water in butaan of propaan kan corrosieproblemen veroorzaken. andere storingen kunnen ook voorkomen zoals bevroren kleppen. Deze problemen kunnen actief worden vermeden door het watergehalte van het vloeibare gas nauwkeurig te monitoren.

> Lees meer over de 875 KF Gas Analyzer

Halogenen en zwavel in brandstoffen met Combustion Ion Chromatography (CIC)

Nadelige effecten van halogeen- en zwavelhoudende brandstoffen

Het verbranden van zwavelhoudende brandstoffen leidt tot de emissie van luchtverontreinigende zwaveloxiden in de atmosfeer. Bovendien hebben hoge zwavelconcentraties een negatieve invloed op de prestaties van de motor. Tevens moet de aanwezigheid van corrosieve halogenen zoveel mogelijk worden beperkt, vooral met betrekking tot het raffinageproces.

Combustion IC

Combustion IC is een volledig geautomatiseerde methode om (pyrohydrolytic) individuele halogenen en zwavel te bepalen in een veelheid aan petrochemische producten, ongeacht of ze in vloeibare-, vaste- of gasvormige toestand zijn. CIC blinkt uit op het gebied van monsterdoorvoer, meetbereik, precisie en nauwkeurigheid.

De afbeelding hierboven toont de Combustion IC methode. De gasvormige verbrandingsproducten die de oven verlaten worden door een absorptie oplossing geleid en met ionchromatografie worden sulfaat en halogeniden gedetecteerd.

Downloads

NIRS voor optimalisering van het raffinageproces

Eenvoudig het mengproces controleren met NIRS

Tijdens het mengproces worden verschillende fracties van het ruwe-olie destillaat gemengd tot direct verkoopbare diesel- of benzinemengsels. Dit is het meest rendabel als het geautomatiseerd plaatsvindt in online processystemen. Het eindpunt van het mengproces is bereikt, wanneer de benodigde brandstofspecificaties zijn gehaald. Essentiële parameters die indicatief zijn voor de voortgang van het mengproces zijn het cetane number voor dieselmengsels en één van de octaangetallen voor benzinemengsels. NIRS sensoren in het proces maken het mogelijk het gehele mengproces te controleren en zorgen zo voor een hoogwaardig eindproduct. Extra parameters kunnen parallel worden gecontroleerd.

Om ruwe olie en aardgas te raffineren tot diverse petrochemische producten, zijn complexe processen nodig, van ruwe olie destilleren, kraken en ontzwavelen tot reformen. Al deze processen worden gecontroleerd met nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) - door de kenmerken of de samenstelling van de aardolieproducten te bepalen. 

> Lees meer

Procesbeeld van het Research Octane Number (RON) en de Reid Vapor Pressure regelparameters die tijdens het mengproces van benzine zijn bepaald met NIRS. Beide parameters kunnen gelijktijdig worden gevolgd via de live weergave op het bedieningspaneel (het zwart/groene gedeelte tussen de twee trendcurven).

Lees meer over de applicaties voor Proces Analyse

Downloads

Verdere toepassingen

Corrosie

In de petrochemische- en biobrandstoffenindustrie is corrosie een veel voorkomend probleem, dat schadelijk is voor mens en machine en aanzienlijke productiekosten met zich meebrengt. Alleen al in de Verenigde Staten kost corrosie aan pijpleidingen meer dan 20 miljoen dolar per jaar. Metrohm Autolab biedt een compleet assortiment voor het onderzoeken van corrosie-eigenschappen van materialen, zowel voor fundamentele als toegepaste research.

Application Finder

Testimonial: CEPSA Research Center

"Al meer dan 30 jaar maken onze laboratoria gebruik van Metrohm instrumenten, zoals titrators voor het meten van oppervlakteactieve stoffen in detergenten, het broomgetal van alkenen en de oxidatieve stabiliteit van FAME en dieselolie. Het zijn zonder uitzondering zeer bruikbare en betrouwbare instrumenten. "

Cepsa is een Spaanse energiebedrijf dat actief is in de olie- en gassector. Ze gebruiken er talrijke Metrohm instrumenten voor het karakteriseren van oliën en brandstoffen.