Gleba

Zgodność z normami

Wielość zgodnych z normami metod do analizy gleby

Pedosfera jest miejscem, w którym w graniczą i współistnieją ze sobą wszystkie znane nam sfery. Składniki gleby są często trudne do wyizolowania i przeniesienia. Dlatego też przygotowanie próbki jest kluczowym etapem analizy. Nasze metody i przyrządy spełniają wymogi wielu międzynarodowych norm.

> Dowiedz się więcej!

2015 Międzynarodowym Rokiem Gleby

Wzrastająca świadomość znaczenia gleby

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia I Rolnictwa (FAO) ogłosiła rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleby (IYS). Metrohm również chciałby podnieść świadomość znaczenia gleby i opublikował artykuł poświęcony analizie gleby.


Do pobrania

Pomiar pH gleby (ISO 10390) oraz przewodnictwa gleby (ISO 11265)

pH gleby: Najczęściej oznaczany parametr gleby, wartość pH gleby, jest charakterystyczną wielkością znaną jako «odczyn gleby» i pozwala na sklasyfikowanie gleby zgodnie z jej kwasowością lub zasadowością. Dostarczanie składników odżywczych
i aktywność mikrobiologiczna w większości przypadków zależy od wartości pH gleby. Pomiar pH gleby wykonywany jest zgodnie z normą ISO 10390.

Przewodnictwo: Wskazujące na zawartość rozpuszczonych soli przewodnictwo gleby pozwala wysuwać wnioski odnośnie zdolności wody zawartej w glebie do przemieszczania się w niej substancji mineralnych. Norma ISO 11265 opisuje przygotowanie zawiesiny I jej analizę

> Przegląd najbardziej istotnych parametrów gleby

Do pobrania

Chrom(VI) i standardowe jony w glebie

Chromatografia jonowa pozwala na oznaczanie chromianów w glebie aż do poziomu μg/L. W tym przypadku, rozdzielanie względnie dużych, podwójnie naładowanych anionów chromianów(VI) od innych anionów następuje na aniono-wymiennej kolumnie chromatograficznej. Następnie aniony te w reakcji zakolumnowej z roztworem 1,5-difenylokarbazydu przekształcane są
w rudawo-fioletowy kompleks oznaczany z detekcją UV/VIS przy długości fali 540 nm.


Trawienie alkaliczne zgodnie z normą EPA 3060A lub ISO EN 15192

Przygotowanie próbek gleby do analizy jest wymagającym zadaniem. Kluczowe znaczenie ma zapenienie, aby roztwór ekstrakcyjny uwalniał chromiany(VI) z próbki bez zmiany ich stanu utlenienia. Dla większości próbek gleby zalecane jest alkaliczne trawienie zgodnie z normą EPA 3060A lub ISO EN 15192. Zautomatyzowana może być również filtracja poprzez zastosowanie łatwej w obsłudze celi do ultrafiltracji.


Soil anions
Uprawy rolne wymagają oznaczania anionów I kationów

Zawartość substancji odżywczych w próbkach gleby determinuje wzrost roślin I dlatego wiedza o nich ma kluczowe znaczenie przy prowadzeniu upraw rolnych. Stężenia makroelementów (azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki) mogą być oznaczane w dwóch pojedynczych analizach IC.


Do pobrania

Elektorrekultywacja zanieczyszczonych gleb

Nie lada wyzwaniem jest oczyszczanie gleb Metodami In-situ, w których zanieczyszczone gleby poddawane są procesowi oczyszczania bez wykopywania gleby. Bardzo obiecującą metodą jest elektrorekultywacja, w której stosowane są serie elektrod zakopane w glebie. W wyniku działania przyłożonego pola elektrycznego powstaje zjawisko elektrokinetycznego transportu oraz zachodzą procesy redoks. Przyrządy Autolab mogą śledzić przebieg reakcji redoks, np. Redukcje metali ciężkich jakie zachodzą w glebie.  

Elektrochemia w analizach środowiska