Metody zgodne z normami do analizy gleb

 

Parametr

Standard

Matryca

Metoda

pH

ISO 10390

Gleba

Pomiar pH

 

Przewodnictwo

ISO 11265

Gleba

Pomiar przewodnictwa

 

Ogólny węgiel organiczny

(OWO)

-

Gleba

Miareczkowanie

 

Cyjanki

ISO 11262

Soil

Ciągła analiza przepływowa

 

Aniony, np., F, Cl

-

Gleba

Miareczkowanie

 

Aniony

EPA 9056A

Odpady stałe

Chromatografia jonowa

 

Chlorany(VII)

EPA 6860

Gleba

Odpady stałe

Chromatografia jonowa

 

Chrom(VI)

ISO 15192

DIN EN 15192

EPA 3060A

EPA 7199

Gleba

Chromatografia jonowa

 

Aniony i kationy

-

Gleba

Chromatografia jonowa

 

Pierwiastki śladowe

ISO 11466

ISO 19730

Gleba

Woltamperometria

 

Pozostałości pestycydów organofosforowych

AOAC 970.53

Gleba

Woltamperometria