Przegląd istotnych parametrów chemicznych w analizie gleby


Parametr Standard Przygotowanie próbki
Rodzaj detekcji
Titrant
pH ISO 10390 Zawiesina gleby w wodzie Pomiar bezpośredni
-
pH - wpływ pH na wypłukiwanie związków nieorganicznych w procesie ługowania ścieków
DIN CEN/ TS 14997

Ciągła kontrola pH dla określenia wpływu wartości pH w procesie ługowania

Pomiar bezpośredni
(z ciągłą analizą eluatu)
-
Przewodnictwo ISO 1265 Szlam Pomiar bezpośredni
-

Ogólny węgiel organiczny

(TOC), metoda Walkley’a-Black’a
- K2Cr2O7/H2SO4
trawienie
Wzrokowa
z difenyloaminosulfonianem baru
1 mol/L FeSO4
(zakwaszony)
Glin - Extracja Wzrokowa, z fenoloftaleiną 0.02 mol/L NaOH

Zawartość węglanów, metoda Piper’a

(znana również jako szybkie miareczkowanie lub metoda neutralizacji kwasów)
-

Próbki gleby wytrząsane z 0.2 mol/L HCl

i pozostawione do odstania; 10 mL roztworu nad osadem jest miareczkowane w trybie miareczkowania odwrotnego z NaOH

a) Fotometryczna z fenoloftaleiną

b) Potencjometryczne miareczkowanie SET do pH 7.8
0.1 mol/L NaOH

Kwasowość  «Kwasowość wymienna»
(H + Al)

-

Wymiana jonowa z

1 mol/L KCl

a) Fotometryczna z fenoloftaleiną

b) Potencjometryczne miareczkowanie SET do pH 7.6
0.025 mol/L NaOH

Całkowite cyjanki i cyjanki

ISO 1262 Destylacja

a) Fotometryczna z fenoloftaleiną

b) Potencjometryczna
0.005 mol/L AgNO3

Rozpuszczalne aniony węglanowe/wodorowęglanowe (alkaliczność)

- Ekstrakcja z wodą destylowaną wolną od CO2 Miareczkowanie SET do pH 8.4 i 4.4 0.1 mol/L HCl