Powietrze

Zgodność z normami

Powietrze którym oddychamy

300 000 m3. Tyle średnio powietrza przechodzi przez system oddechowy człowieka w ciągu całego życia. Tą drogą zanieczyszczenia przedostają się bezpośrednio do płuc. Międzynarodowe normy mają bardzo istotne znaczenie w kontroli jakości powietrza, zarówno tego wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Przyrządy I aplikacje Metrohm spełniają wymogi wielu międzynarodowych norm (np., ISO, ASTM,DIN) dotyczących analizy powietrza.

> Zapoznaj się z bogatą ofertą metod zgodnych ze standardami!

Jakość powietrza: Większość miast nie spełnia wytycznych WHO

Niska jakość powietrza w większości miast na świecie

Dobra wiadomość jest taka, iż coraz więcej miast zauważa jak ważna
dla ich mieszkańców jest jakość powietrza i dlatego też monitoruje
ją na coraz większą skalę. Jednakże jest i zła wiadomość.
W większości dużych miast nadal przekraczane są dopuszczalne, zalecane przez “WHO Air quality guidelines”, stężenia zanieczyszczeń szkodliwych dla naszego zdrowia. MARGA, to oferowany przez Metrohm, przyrząd
do częściowo ciągłego monitorowania zanieczyszczeń: pył zawieszony (PM), ditelenek azotu (NO2), oraz ditlenek siarki (SO2).

> Dowiedz się więcej o MARGA!

Ślady sacharydów na filtrze powietrza

Metoda filtracyjna do analizy pyłu zawieszonego zgodnie
z normą DIN EN 12341

Pył zawieszony zawarty w powietrzu gromadzony jest na filtrze.
Po ekstrakcji z filtra, ekstrakt analizowany jest techniką chromatografii jonowej (IC) i/lub woltamperometrii (VA).

Sacharydy jako markery spalania biomasy i procesów biogenicznych

W efekcie spalania celulozy i hemicelulozy powstają sacharydy: lewoglukozan, mannoza I galaktoza. Są one wskaźnikami spalania biomasy. W przeciwieństwie do alkoholi cukrowych: arabitolu
i mannitolu, które są wskazują na procesy biogeniczne (np. Mannitol
z uwalnianych zarodników grzybów). Z tego też powodu profile stężeń tych wskaźników w aerozolach w powietrzu dają możliwość określenia źródła pochodzenia.


IC oznacza kilka wskaźników w jednej analizie

W wyniku rozdzielania chromatograficznego na IC i dzięki detekcji amperometrycznej możemy oznaczać wskaźniki sacharydowe na poziomie ng/m3. Metoda ta wymaga derywatyzacji i może być w prosty sposób zautomatyzowana. Jest idealną metodą dla potrzeb rutynowej analizy wielu próbek.

Częściowo ciągłą analiza jonów w aerozolach z wykorzystaniem PILS-IC i PILS-IC-VA

Ciągle, bardziej precyzyjnie i bez przygotowania próbki: PILS

System Particle-into-Liquid Sampler (PILS) umożliwia ciągły pobór próbki. W zależności od podłączonego analizatora możliwe jest wykonywanie analiz co każde 15 (IC) i 30 (VA) minut. Tak duża częstość wykonywania analiz na skorelowanie danych składu aerozoli z danymi meteoroligicznymi. Co więcej, nie ma potrzeby stosowania skomplikowanego i podatnego na błędy manualnemu przygotowaniu próbki, jak również kłopotów z przechowywaniem próbek do analiz.

Particle-into-Liquid Sampler (PILS)

W systemie Particle-into-Liquid Sampler (PILS) jony znajdujące się
w aerozolach napotykają przesyconą wodną fazę mgielną. Są one gromadzone w kropelkach i w sposób ciągły przenoszone do analizatora lub analizatorów.

KAdm, ołów, cynk, miedź, nikiel, kobalt w aerozolach dzięki PILS-VA

Połączenie systemu PILS z analizatorem 797 VA Computrace umożliwia częściowo ciągłe oznaczanie szeregu metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Co) w złożonej matrycy. Duża częstotliwość próbkowania pozwala na wskazywanie nawet najmniejszych zmian w składzie aerozoli.

Równoczesne podłączenie do chromatografii jonowej i woltamperometrii

W układzie PILS-IC-VA, Roztwór, w którym zaabsorbowany został aerosol dzielony jest na trzy strumienie: dwa do dwukanałowego chromatografu jonowego, do analiz anionów I kationów, oraz jeden strumień do analizatora woltametrycznego, wykonującego oznaczania zawartości metali ciężkich.

Air measurements
PILS połączony VA

Częściowo ciągłe woltametryczne oznaczanie stężeń metali ciężkich
(Cd, Pb i Cu) w próbkach powietrza. Stężenie metali w powietrzu stopniowo wzrasta, do czasu kiedy zaczyna padać deszcz.

PILS
PILS połączony z IC i VA

Częściowo ciągłe oznaczanie stężeń anionów i kationów z IC (poniżej) oraz woltamperometryczne oznaczanie stężeń metali ciężkich (powyżej) w próbkach powietrza w Herisau (Szwajcaria).

Dla potrzeb symulacji zanieczyszczeń zimne ognie przed spaleniem zanurzono w roztworze zawierającym metale ciężkie.


Do pobrania

Więcej produktów i aplikacji

Równoczesne oznaczanie gazów i aerozoli – MARGA

MARGA (Monitor for AeRosols & Gases in Ambient Air) obok jonów znajdujących się
w aerozolach analizuje skład skład gazów rozpuszczalnych w wodzie. Co godzinę System MARGA dostarcza dokładne wyniki. Z uwagi
na fakt, iż system może pracować wiele dni
bez dostarczania świeżych roztworów, MARGA jest idealnym rozwiązaniem w regionach,
gdzie istnieje konieczność kontroli zdalnej.

Wyszukiwarka aplikacji Więcej informacji o MARGA Aplikacje dla analityki procesowej [eng]

From greenhouse gas to a source of carbon

Reducing the concentration of CO2 in the atmosphere is a worldwide target. One promising approach is using this COas a raw material source, e.g., to synthesize raw materials for fuels or chemicals. The principle is a formal reversal of combustion according to the photosynthesis model. In the process, COis reduced by electrical direct current in the presence of various catalysts to produce reactive carbon monoxide or methanol. The PGSTAT 302N potentiostat/galvanostat makes it possible to track the reactions taking place on the catalyst surfaces and thereby provides an indispensable tool for optimizing the catalysts.

Application Finder

Instytut Badawczy Meteorologii Tropikalnej i Morskiej, Gunangzhou, Chiny

"MARGA wyróżnia się pod względem jego zdolności automatyzacji gromadzenia danych jak również ich obliczania i przechowywania. Kiedykolwiek pojawiał się problem z użytkowaniem mogliśmy liczyć na natychmiastową I merytoryczną pomoc serwisu"

Instytut BAdawczy Meteorologii Tropikalnej I Morskiej
w południowych Chinach bada wpływ aerozoli i gazów na klimat
i jakość powietrza w delcie rzeki Perłowej. Do dziś wykorzystują system MARGA od Metrohm Process Analytics