Biopaliwa

Zgodnie z międzynarodowymi standardami

W celu zapewnienia wysokiej jakości biopaliw istnieje wiele norm, które zalecają  metody badawcze i ustalają graniczne wartości stężeń dla zanieczyszczeń. Nasze instrumenty doskonale sprawdzają się w analizach wymienionych w powyższych normach, a dodatkowo Metrohm jest liderem w dostarczaniu metod badawczych przy współpracy
ze światowymi organizacjami normalizacyjnymi.

Nasze aparaty i metody są zgodne z międzynarodowymi standardami.

> Dowiedz się więcej

Ambitne perspektywy dla biopaliw

Międzynarodowa Agencja ds. Energetyki  (IEA) uważa biopaliwa drugiej generacji jako kluczowe rozwiązanie technologiczne dla zmniejszenia emisji CO2. Do 2030 roku, większość zaawansowanych biopaliw będzie konkurencyjna. Zawansowane biopaliwa w głównej mierze będą opierać się na drobnoustrojach, powodujących fermentację biomasy, np. traw, glonów, plew, produktów odpadowych, zamiast zagrażać bezpieczeństwu żywności i bioróżnorodności.

> Dowiedz się więcej

Liczba jodowa w biodieslu

Liczba jodowa jest miarą liczby podwójnych wiązań w próbce. To ilość jodu (w g/100 g próbki) który może być dodany do próbki w podanych warunkach.

Miareczkowanie potencjometryczne zgodnie z EN 14111

Europejska norma EN 14111 opisuje oznaczanie liczby jodowej kwasów tłuszczowych lub biodiesla. Porcję próbki rozpuszcza się w mieszaninie cykloheksanu i lodowatego kwasu octowego i traktuje odczynnikiem Wijsa. Po upływie określonego czasu, dodaje się jodek potasu i wodę. Uwolniony jod miareczkuje się roztworem tiosiarczanu sodu. EN 14111 pozwala na wizualne (z roztworem skrobi jako wskaźnika)
lub potencjometryczne miareczkowanie.

Do pobrania

Zawartość wody za pomocą miareczkowania Karla Fischera

Biopaliwa są bardziej podatne na zanieczyszczenie wodą niż paliwa kopalne. Woda hydrolizuje wiązania estrowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych, co prowadzi do powstania kwasów tłuszczowych. Dodatkowe zużycie NaOH, powoduję że kwasy te tworzą mydła, które sprawiają, że późniejsze usuwanie glicerolu jest utrudnione. Biodiesel z dużą zawartością wody ma zdecydowanie mniejszą odporność na utlenianie. Mniejszą, tzn. że jest większe prawdopodobieństwo, że podczas przechowywania będą powstawać produkty utleniania. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia silnika, w szczególności systemów wtrysku paliwa.

Woda w biodieslach zgodnie z 12937

EN 14214 ogranicza zawartość wody w biodieslach do 500 mg / kg. Metoda EN ISO 12937 podana w  EN 14214 opisuje kulometryczne miareczkowanie metodą Karla Fischera.

Dodatki w biodieslu wymagają użycia piecyka

Niektóre rodzaje biodiesla zawierają dodatki, które mogą uczestniczyć w reakcjach ubocznych podczas bezpośredniego miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera. W takich przypadkach, zalecamy, aby nie wstrzykiwać próbek bezpośrednio do roztworu reakcyjnego. Zamiast tego, oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera powinno prowadzić się w piecyku.

Woda w bioetanlu zgodnie z EN 15489, ASTM E 1064, lub E 203

Dla zawartości wody > 2%, metodą dedykowaną jest miareczkowanie wolumetryczne zgodnie z ASTM E 203. Dla mniejszych zawartości wody polecamy metodę zgodną z EN 15489 lub ASTM E 1064.

Do pobrania

Stabilność oksydacyjna

Kluczowy parametr

W kontakcie z powietrzem, ropa naftowa ulega reakcji utleniania,
a powstające produkty tej reakcji mogą powodować poważne problem
w silnikach spalinowych. Polimerowe, słabo rozpuszczalne związki, powodują ich odkładanie co w rezultacie prowadzi zablokowania wtrysków paliwa. Z tego powodu pomiar stabilności oksydacyjnej
jest bardzo ważną cechą produktów ropopochodnych.

Metoda Rancimat

W podwyższonej temperaturze powietrze przepływa przez próbkę, aby doprowadzić do sztucznego starzenia próbki. Podczas tego procesu związki organiczne o długich łańcuchach są utleniane, a wysoce lotne substancje organiczne tworzą nierozpuszczalne związki polimerów. Pierwsze z nich są napędzane przez strumień powietrza, absorbowane w wodzie, a następnie wykonywany jest pomiar przewodności. Czas potrzebny do rozkładu tych produktów określany jest jako czas indukcji lub indeks stabilności oleju (OSI) i charakteryzuje od odporność próbki na utleniający proces starzenia próbki, czyli odporność na utlenianie.

Do pobrania

Chromatografia jonowa w analizie biopaliw

Glicerol w biodieselach zgodnie z ASTM D 7591

Wytwarzanie biodiesla z olejów roślinnych I tłuszczów zwierzęcych prowadzi do powstania wolnego i związanego glicerolu jako produktu ubocznego. Niekompletna transestryfikacja i / lub oddzielanie gliceryny powoduje zanieczyszczenie glicerolu w biodieslach, który powoduje starzenie paliwa I prowadzi do powstania osadów w silniku
i zablokowanie filtrów paliwa. Aby zapewnić prawidłową pracę silników spalinowych, amerykańska norma ASTM D 6751 I europejska EN 14214 określają najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) całkowitej zawartości glicerolu (tj. wolny i związany glicerol) na poziomie 0.24 i 0.25% (v/v) odpowiednio. Wolny i związany glicerol oznaczany jest za pomocą chromatografii jonowej z wykorzystaniem impulsowej detekcji amperometrycznej zgodnie z ASTM D 7591.

 

Chromatografia jonowa – uniwersalna metoda analizy biopaliwa

Ze względu na różnego rodzaju mechanizmy rozdziału, typy detekcji, możliwości automatyzacji i przygotowania próbki, chromatografia jonowa stała się uniwersalną metodą analizy biopaliw. Metoda ta pozwala również na określenie zwartości węglowodanów, kwasów organicznych, chlorków i siarki, metali alkalicznych, metali ziem rzadkich jak również przeciwutleniaczy.

 

Do pobrania

Miedź w etanolu – składniku paliwa

Etanol jest coraz częściej stosowany w benzynie jako składnik mieszanki paliwowej.

Jego zanieczyszczenia mogą powodować problemy w pracy silnika. Na przykład śladowe ilości miedzi katalizują utlenianie węglowodorów. W konsekwencji związków polimerów tworzą substancje, które mogą doprowadzić do odkładania się osadów i zatorów w systemie paliwowym. Dane zawarte w normie EN 15376 i ASTM D 4806 opisują minimalne wymagania dla etanolu, który jest mieszany z paliwem i dopuszcza zawartość miedzi na poziomie 100 μg/kg. Dla porównania norma ASTM D 5798 dopuszcza zawartość miedzi w mieszankach benzyny z etanolem E75–E85 na poziomie 70 μg/L.

Używając woltamperometru, można oznaczyć zawartość miedzi bez wcześniejszego przygotowania próbki w czystym etanolu lub w mieszaninie etanol-benzyna (E85, 85% etanol i 15% benzyna) w zakresie stężeń od 2 do 500 μg/kg.

Do pobrania

Więcej zastosowań i produktów

Kwasy organiczne w biopaliwach

Celulozowy etanol jest jednym z biopaliw drugiej generacji, produkowanym z materiałów lignocelulozowych zawierające odpady.
Dla uzyskania skutecznej fermentacji należy kontrolować zawartość kwasów organicznych
o niskiej masie cząsteczkowej. W tym przypadku, chromatografia jonowa jest idealnym rozwiązaniem.

Wyszukiwarka aplikacji

Wartość pHe i przewodnictwo elektryczne

Wartość pHe i przewodnictwo elektryczne
są parametrami technicznymi dla zdenaturowanego paliwa etanolu. Pomiar sumy parametrów elektrochemicznych jest prosty
i pozwala na uzyskanie informacji dotyczącej obecności jonów powodujących korozję. Pomiar wartości pHe jest zgodny z normą EN 15490
i ASTM D 6423. Pomiar przewodności jest zgodny DIN 51627-4.

Cela pomiarowa przewodnictwa ze stali nierdzewnej EtOH-Trode

Do pobrania

Testimonial: PTT Chemical Laboratory Service Center

"We are using a total of 9 Metrohm systems to determine parameters such as water content, acid number, and many more. We have been using Metrohm instruments for 20 years. Results are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after sales service."

PTT Chemical Laboratory Service Center analyzes more than 200 000 biodiesel and chemical samples per year.