Paliwa – parafiny, związki aromatyczne, nafteny, olefiny

Oznaczanie kwasowości w produktach petrochemicznych zgodnie z normą ASTM D8045

Norma ASTM D8045, wydana w 2016 roku, opisuje oznaczanie liczby kwasowej w ropie naftowej i produktach ropopochodnych przy zastosowaniu miareczkowania termometrycznego. Metoda ta posiada wiele zalet, które dają jej przewagę nad miareczkowaniem potencjometrycznym:

• Punkt końcowy miareczkowania jest wyraźny i jednoznaczny,  co przekłada się na poprawę powtarzalności wyników

• Analizy są znacznie szybsze

• Nie są wymagane specjalne czynności odnoszące się do utrzymania i konserwacji czujnika, który praktycznie jest bezobsługowy

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu termometrycznym oraz normie ASTM D8045

Zgodnie z międzynarodowymi standardami

Znaczenie paliw kopalnych znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie norm odnoszących się do nic. Metrohm jako wiodący producent aparatury analitycznej oferuje od dawna aplikacje typu “know-how” dedykowane kontroli jakości paliw kopalnych

>  Przejdź do zestawienia ważnych norm

Liczba kwasowa i liczba zasadowa – Ważne parametry jakości

Tak samo jak liczba zasadowa jest sumą dla związków zasadowych,
tak samo liczba kwasowa jest miarą dla związków kwasowych.
Oba te parametry są kluczowe dla zapewnienia jakości oleju.

Te dwa parametry można oznaczyć metodą alkacymetrycznego miareczkowania, które jest prowadzone w środowisku bezwodnym, gdzie punkt detekcji może być wyznaczany na drodze detekcji potencjometrycznej, fotometrycznej, termometrycznej oraz konduktometrycznej.

Do pobrania

Miareczkowanie potencjometryczne

Oba paremetry są oznaczane przez miareczkowanie potencjometryczne w bezwodnych rozpuszczalnikach lub mieszaninach rozpuszczalników. Istnieją różne normy odnoszące się do analizy obu parametrów, np.

- ASTM D664 (AN),
- EN 12634 (AN),
- ASTM D4739 (BN),
-  ISO 3771 (BN). 

Miareczkowanie może być w pełni zautomatyzowane – również 
z etapem dodawania rozpuszczalników do uzyskania powtarzalności czyszczenia elektrody. Próbki olejów mogą być również ważone automatycznie przed wykonaniem miareczkowania. Gwarantuje to pełną identyfikowalność próbek.

> Dowiedz się więcej o skutecznej analizie liczby kwasowej zgodnie z ASTM D664

> Dowiedz się więcej o w pełni zautomatyzowanym systemie, integrującym również proces ważenia


Miareczkowania fotometryczne

Liczba kwasowa i zasadowa może być wyznaczana również z wykorzystaniem miareczkowania fotometrycznego ze wskazaniem koloru punktu równoważności zgodnie z ASTM D 974 lub ISO 6618. Dla tej aplikacji Metrohm oferuje w 100% odporną na rozpuszczalniki Optrodę z możliwością automatyzacji miareczkowania fotometrycznego.Powiązane produkty

Szybkie miareczkowanie termometryczne

Konserwacja elektrody nie jest problemem, kiedy stosuje się miareczkowanie termometryczne. Wpływ matrycy i zanieczyszczenia
nie wpływają na czujnik pomiarowy. Działa on również bez ponownego uwodnienia. W porównaniu z miareczkowanie potencjometrycznym, miareczkowanie termometryczne jest ok. 3 razy szybsze i może być
w pełni zautomatyzowane.

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu termometrycznym (zgodnie z normą ASTM D8045)

> Dowiedz się więcej o aparacie Titrotherm do miareczkowania termometrycznego


Solvotrode easyClean: kombinowana elektroda pH, która może być łatwo wyczyszczona nawet z silnego zabrudzenia

Optrode: Czujnik fotometryczny umożliwiający wykrywanie punktu końcowego miareczkowania.

Do pobrania

Oznaczanie zawartości wody w produktach naftowych

Woda występuje jako zanieczyszczenie praktycznie
we wszystkich produktach naftowych.

Zmniejsza właściwości smarne, sprzyja rozwojowi mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład oleju, prowadzi do tworzenia się osadów
w zbiorniku, jak również sprzyja korozji.

W związku z tym, bardzo ważne jest aby wiedzieć jaka jest zawartość wody w produktach naftowych. Miareczkowanie Karla Fischera (KF),
ze względu na swoją doskonałą powtarzalność i dokładność, a także łatwość użytkowania, zalicza się do najważniejszych metod oznaczania zawartości wody, zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami. Ze względu na bardzo małą zawartość wody w próbkach naftowych, najczęściej wykorzystuje się kolometryczne miareczkowanie KF.

Do pobrania

Water in liquid butane as per ASTM D7995

ASTM released a new norm in 2019 regarding the measurement of water in liquid butane with a gas sampler and coulometric Karl Fischer titration.

The 875 KF Gas Analyzer is one of the instruments that fully fulfills the requirements stated in the norm. Water in butane or propane can cause corrosion problems. Other malfunctions can also occur, such as icy valves. These problems can be actively avoided by accurately monitoring the water content of the liquid gas.

> Learn more about the 875 KF Gas Analyzer

Analiza halogenków i siarki w paliwach płynnych z użyciem Combustion Ion Chromatography (CIC)

Działania niepożądane paliw zawierających siarkę i halogenki

Spalanie paliw zawierających siarkę prowadzi do emisji zanieczyszczeń, głównie tlenków siarki, bezpośrednio do atmosfery. Dodatkowo, wysoka zawartość siarki wpływa negatywnie na wydajność silnika. Podobnie ilość halogenków, wpływających na korozję, musi być zminimalizowana, zwłaszcza w trakcie procesu rafinacji.

Combustion IC – połączenie chromatografii jonowej z komorą spalania próbek

Combustion IC jest w pełni zautomatyzowaną metodą oznaczania halogenków i siarki w różnego rodzaju produktach ropopochodnych, niezależnie od tego czy są one w postaci stałej, ciekłej, czy gazowej.
CIC przoduje pod względem wydajności, zakresów pomiarowych, precyzji
i dokładności.

 

Schemat powyżej: Mieszanina gazów po wyjściu z komory spalania wprowadzana jest do roztworu absorpcyjnego, a następnie wykonywana jest analiza siarki i halogenków z wykorzystaniem chromatografii jonowej.

Do pobrania

NIRS dla optymalizacji procesów rafinacji i komponowania

Proces komponowania z wykorzystaniem NIRs

Podczas procesu komponowania, miesza się ze sobą różne frakcje
z destylacji ropy naftowej w celu wytworzenia gotowych do sprzedaży produktów: oleju napędowego czy benzyny. Jest to najbardziej ekonomiczne, gdy jest prowadzone w ciągach procesowych, które pracują online i mogą być zautomatyzowane. Punkt końcowy mieszania osiąga się wówczas, gdy zostaną osiągnięte wymagane parametry paliwa. Najważniejsze cechy, które wskazują na postęp procesu mieszania to liczba cetanowa dla mieszanek oleju napędowego, oraz liczba oktanowa dla mieszanek benzyny. Czujnik NIRs umiejscowione bezpośrednio w ciągu procesowym, pozwalają na ciągłą kontrolę procesu technologicznego, a także zapewnienie wysokiej jakości produktów końcowych. Dodatkowe parametry mogą być monitorowane równolegle.

> Dowiedz się więcej

Zdjęcie procesu przygotowania mieszanek benzyny z pomiarem parametrów: liczby oktanowej (RON) i lotności z wykorzystaniem systemów NIRs. Oba parametry mogą być monitorowane jednocześnie poprzez podgląd na żywo na panelu sterowania (czarno / zielony odcinek między dwiema krzywymi trendu).

Dowiedz się więcej o zastosowaniach analizatorów procesowych

Do pobrania

Więcej aplikacji...

Korozja

W przemyśle petrochemiczny i biopaliw, korozja jest częstym problemem, który zagraża ludziom i maszynom, zwiększając koszty produkcji. W samych Stanach Zjednoczonych straty związane z korozją rurociągów wynoszą ponad 20 milionów dolarów rocznie. Metrohm Autolab oferuje pełną gamę produktów do badania właściwości korozyjnych materiałów, zarówno dla rutynowych analiz jaki i prac naukowych.

Wyszukiwarka aplikacji

Referencje: CEPSA Research Center

"Od ponad 30 lat, nasze laboratoria są wyposażone w aparaty od Metrohm, tj. titratory do mierzenia środków powierzchniowo-czynnych w detergentach i liczby bromowej w olefinach, jak również stabilności oksydacyjnej biodiesla z dodatkiem  FAME i oleju napędowego. Wszystkie posiadane urządzenia od Metrohm są niezwykle użyteczne oraz niezawodne."

Cepsa jest
hiszpańskim przedsiębiorstwem energetycznym działającym w sektorze naftowym i
gazowym, który na co dzień wykorzystuje szereg urządzeń od Metrohm w celu wyznaczania
parametrów opisujących oleje oraz paliwa.