Kontrola jakości surowców

Illustration Raw materials

Końcowy produkt może być jedynie dobry, kiedy surowce użyte do jego produkcji będą charakteryzowały się wysoką jakością. Regularne oraz systematyczne analizy materiałów wejściowych pozwalają na ocenę, czy gotowy produkt nie będzie wykazywał niskiej jakości, zanim proces produkcyjny zostanie rozpoczęty.
Z uwagi na znaczenie jakości surowców, przeprowadzane analizy muszą być konkretne, wiarygodne oraz precyzyjne . Ponadto należy wziąć pod uwagę ekonomiczne aspekty, np. czas wprowadzenia do obrotu. Z tego względu analizy muszą być wydajne oraz gwarantujące oszczędność czasu.
Metrohm oferuje całą game systemów oraz produktów, które pozwalają na spełnienie wszystkich wymagań podczas kontroli surowców wejściowych: od łatwych w obsłudze aparatów kompaktowych, do systemów modułowych dostosowanych do konkretnych zastosowań. Dodatkowo, firma Metrohm zapewnia swoim klientom darmowy dostęp do obszernej bazy aplikacji branżowych. Dowiedz się więcej na temat oferowanych rozwiązań – aplikacji oraz urządzeń:


Downloads

Analiza surowców w zgodzie z normami

Wykorzystując aparaty firmy Metrohm, istnieje możliwość wykonywania szeregu analiz, które są zgodne z międzynarodowymi normami (ASTM, ISO oraz DIN). 

> Dowiedz się więcej na temat instrumentów Metrohm’a w kontekście spełnienia międzynarodowych norm

 

 

Spektroskopia do badania surowców

Bez konieczności specjalnego przygotowywania próbki, pozwalając na badania nieniszczące, dostarczając wyniki niemal natychmiast, spektroskopia jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik analitycznych, dedykowaną analizie materiałów wejściowych.

 Obejrzyj film w celu przekonania się jakie możliwośći dają metody spektroskopowe w przemyśle tworzyw sztucznych i polimerów.

> Dowiedz się więcej na temat NIRS DS2500 Analyzer

> Przekonaj się jakie parametry moga być analizowane z użyciem NIRS DS2500 Analyzer

Oznaczenie końcowych grup hydroksylowych w czasie rzeczywistym

Podczas produkcji poliuretanów, liczba hydroksylowa polioli wskazuje ich reaktywność z izocyjanianami.  Spektroskopia w bliskiej podczerwieni jest idealną techniką służącą do analizy końcowych grup hydroksylowych w poliolach. Równolegle uzyskiwana jest informacja na temat zastąpienia grup metylowych w szkielecie polimerowym. 

Do pobrania

Identyfikacja surowców z wykorzystaniem spektroskopii Ramana

Polimery zbudowane są z makromolekuł, które powstały na drodze polimeryzacji wielu identycznych, lub zbliżonych strukturalnie pojedynczych jednostek zwanych monomerami. Opracowana została nota aplikacyjna pokazująca w jak szybki i wygodny sposób można przeprowadzić analizę identyfikacyjną najbardziej popularnych monomerów za pośrednictwem podręcznego spektrometru Ramana, modelu Mira M-1. Monomery takie jak styren, różne alkilowe metakrylany, diwinylobenzen, glikol etylenowy, fenol, kwas teraftalowy oraz mocznik mogą być analizowane w ciągu kilku sekund. Ponadto, dodatki oraz inhibitory takie jak benzaquinon, mogą być analizowane szybko oraz jednoznacznie.

> Dowiedz się więcej na temat podręcznego analizatora Mira M-1

Do pobrania

Analizatory od Metrohm Process Analytics dedykowane kontroli surowców

Analizatory procesowe od Metrohm pozwalają na monitorowanie różnych parametrów w sposób ciągły i pełni zautomatyzowany, dostarczając wyniki w czasie rzeczywistym. Mogą być one z powodzeniem zintegrowane w różnych procesach produkcyjnych. Analizatory procesowe są dostępne w szerokiej gamie konfiguracji, dając możliwość analizy różnego rodzaju parametrów. Metrohm proponuje klientom, zarówno analizatory dedykowane analizie jednego parametru, jak również bardziej skomplikowane systemy wielokanałowe, pozwalające na analizę  technikami: miareczkowania, woltamperometrii, fotometrii oraz bezpośredniego pomiaru z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych. Poza analizatorami wykorzystującymi techniki analityczne wchodzące w skład “chemii mokrej”, Metrohm również posiada w swojej ofercie spektrofotometryczne analizatory procesowe NIR, które są dedykowane nieniszczącym analizom różnorodnych surowców.

Inhibitor TBC w strumieniu monomerów

Podczas produkcji styrenu, butadienu oraz octanu winylu, dodatek
w postaci 4-tertbutylokatecholu (TBC) odgrywa istotną rolę w aspekcie zapobieganiu przedwczesnej polimeryzacji produktu na etapie przechowywania oraz transportu.

W celu uniknięcia pogorszenia się jakości produktów, stężenie TBC
w styrenie powinno być utrzymane na poziomie 10-15 mg/L.  TBC wymaga tlenu w celu zatrzymania procesu polimeryzacji monomerów.  Konieczne jest ciągłe monitorowanie stężenia TBC w celu uzyskania informacji na temat jego potencjalnego ubytku w czasie.

W przypadku ciekłego 1,3-butadienu, dodatek TBC zapobiega tworzeniu się nadltenków oraz polimerów typu “popcorn”.  Podczas oznaczenia próbka, jest przepuszczana przez rozpuszczalnik, który absorbuje TBC,
a jednocześnie następuje odparowanie butadiene.

Jeśli istnieje potrzeba ciągłego monitorowania poziomu styrenu, butadienu oraz octanu winylu, zachęcamy do zapoznania się
z możliwościami analizatora ADI 2045TI Process Analyzer.

> Dowiedz się więcej na temat  ADI 2045TI Process Analyzer

Oznaczanie czystości kaprolaktamu według ISO 8660

Kaprolaktam jest podstawowym produktem wykorzystywanym
do produkcji poliamidu 6, który ma zastosowanie podczas wytwarzania odzieży, dywanów oraz włókien przemysłowych. Jakość kaprolaktamu może być określona na podstawie analizy liczby nadmanganianowej, która jest opisana w ISO 8660.  Powyższy parametr jest wykorzystywany do określenia czystości kaprolaktamu na podstawie stabilności próbki kaprolaktamu w obecności nadmanganianu potasu.

Analizator  ADI 2045TI Process Analyzer od Metrohm Process Analytics spełnia wszystkie wymagania w kontekście analizy liczby nadmanganianowej, które są opisane w normie  ISO 8660.

> Dowiedz się więcej na temat analizatora ADI 2045TI

Do pobrania

 

Oznaczanie zawartości wody

Zawartość wody jest istotnym parametrem jakościowym, który należy poddawać analizie, zarówno podczas kontroli surowców, jak również gotowego produktu (dowiedz się więcej na temat oznaczania zawartości wody w gotowym produkcie tutaj). Podwyższona zawartość wody może wpływać
na reakcję lub pogarszać właściwości wyrobu gotowego.  Jednak bardziej istotną kwestią jest fakt, że obecność wody w produkcie sprzyja rozwojowi korozji rur oraz zbiorników magazynujących.

Możliwa jest analiza zawartości wody w gazowych monomerach, skroplonych gazach oraz ciekłych monomerach za pośrednictwem techniki miareczkowania Karla Fischer’a.

Zawartość wody w gazowych monomerach

Monomery w stanie gazowym oraz inne skroplone gazy
są wykorzystywane na etapie produkcji różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Zazwyczaj są to agresywne, toksyczne i wysoce lotne gazy, które stanowią poważne wyzwanie w kontekście monitorowania krytycznych parametrów podczas wytwarzania produktów końcowych. Jednym z takich parametrów jest zawartość wody.

System 875 KF Gas Analyzer oferuje wysoce czuły i bezpieczny sposób pomiaru zawartości wody na poziomie śladowym w różnych monomerach gazowych oraz skroplonych gazach, dzięki zastosowaniu techniki miareczkowania kulometrycznego Karla Fischer’a.

> Dowiedz się więcej na temat 875 KF Gas Analyzer

Do pobrania

Zawartość wody w ciekłych monomerach

Oznaczanie zawartości wody w słabo zasadowych monomerach zawierających azot (np. melamina, beta-kaprolaktam) jest możliwe dzięki zastosowaniu technik miareczkowych Karla Fischer’a: kulometrycznej lub wolumetrycznej.  Dla amin, które mogą powodować potencjalne reakcje uboczne, zalecana jest analiza z zastosowaniem techniki ekstrakcji termicznej, tzw. “metody piecykowej”.

> Dowiedz się więcej na temat miareczkowania Karla Fischer’a

> Dowiedz się więcej na temat techniki ekstrakcji termicznej
(metody piecykowej)

Do pobrania

 

Miareczkowanie końcowych grup funkcyjnych

Miareczkowanie potencjometryczne idealnie nadaje się do miareczkowania grup funkcyjnych w monomerach, w szczególności w monomerycznych mono- i polikwasach, jak również w poliolach. Powyższe miareczkowania zazwyczaj są prowadzone w bezwodnych, niepolarnych roztworach,
co sprawia że obserwowane są niewielkie zmiany potencjału, prowadząc do uzyskiwania płaskich i niepoprawnych krzywych miareczkowych. Metrohm znalazł sposób na powyższe niedogodności przez opracowanie specjalnych urządzeń oraz czujników (np. Solvotrode, dowiedz się więcej poniżej), które pozwalają na wyznaczenie punktu końcowego nawet w rozpuszczalnikach charakteryzujących się niskim przewodnictwem.

W przemyśle polimerów i tworzyw sztucznych wykonywane są setki różnych miareczkowań, począwszy od liczby kwasowej, przez hydroksylową, epoksydową, karboksylową, aminową, a kończąc na oznaczeniu stężenia chlorków oraz izocyjanianów.   Najbardziej powszechnymi i łatwymi
do zautomatyzowania aplikacjami są analizy liczby hydroksylowej i kwasowej oraz oznaczenie zawartości izocyjanianów.

Jeśli powyższe rodzaje analiz są dla Ciebie interesujące, zachęcamy do obejrzenia seminarium internetowego poświęconego "Rozwiązaniom miareczkowym w trudnych próbkach polimerowych”

> Webinar – seminarium internetowe

Oznaczanie liczby kwasowej według norm ASTM D 4662 oraz ISO 2114

Liczba kwasowa  jest najbardziej popularnym rodzajem miareczkowania wykonywanego w środowisku bezwodnym, a mającego zastosowanie podczas kontroli surowców. Wartość liczby kwasowej odpowiada ilości funkcyjnych grup karboksylowych. Automatyczne miareczkowanie potencjometryczne jest doskonałą techniką do oznaczeń liczby powyższeo parametru w żywicach alkilowych, poliestrach, żywicach akryowych i innych mieszaninach. Jest rzeczą oczywistą, że oznaczenie
LK może być w pełni zautomatyzowane.

> Dowiedz się więcej na temat titratorów Metrohm oraz możliwościach automatyzaci systemów

Do pobrania

Oznaczanie liczby hydroksylowej według norm ASTM E1899 oraz EN ISO 4629-2 

Liczba hydoksylowa monomerów dostarcza informacji na temat stopnia ich estryfikacji. Dodatkowo, podczas produkcji poliuretanów, liczba hydroksylowa polioli jest oznaczana w celu dokonania oceny ich względnej reaktywności w stosunku do izocyjanianów.

W celu oznaczenia liczby hydroksylowej, zarówno norma ASTM E1899, jak również EN ISO 4629-2, zalecają wykorzystanie miareczkowania potencjometrycznego.

Oznaczanie liczby hydroksylowej z zastosowaniem miareczkowania ma kilka zalet:
  • Metoda jest szybka i wydajna
  • Proste przygotowanie próbki
  • Analiza może być w pełni zautomatyzowana.
Powyższe argumenty sprawiają, że potencjalna interwencja laboranta może zostać zredukowana do niezbędnego minimum, wpływając
na oszczędność cennego czasu.

> Dowiedz się więcej na temat titratorów Metrohm oraz możliwościach automatyzaci systemów

Do pobrania

Oznaczanie zawartości izocyjanianów według norm DIN 53185 oraz DIN EN ISO 14896

Chemiczna reakcja pomiędzy diizocyjanianami lub poliizocyjanianami,
a diolami lub poliolami prowadzi do powstania poliuretanów.
Grupy izocyjanianowe zawierające sekwencyjne ustawione wiązania podwójne są kluczowymi elementami z punktu widzenia syntezy.
Grupy izocyjanianowe i+ ich odpowiednie ułożenie determinują miejsce
i skuteczność reakcji z grupą hydroksylową obecną w poliolach. 
Analiza grup NCO jest klasycznym miareczkowaniem odwrotnym: izocyjaniany sa miareczkowane przed dodanie nadmiaru mianowanego roztworu dibutyloaminy, której nadmiar jest odmiareczkowywany roztworem kwasu solnego o znanym stężeniu. .

Powyższa analiza również może być poddana automatyzacji, wpływając na oszczędność cennego czasu. .

> Dowiedz się więcej na temat titratorów Metrohm oraz możliwościach automatyzacji systemów

Do pobrania

Powiązane produkty

814 USB Sample Processor

Wydajny podajnik próbek przeznaczony do analizy małych oraz średnich serii pomiarowych.

Dowiedz się więcej…

Solvotrode easyClean

Elektroda o kompaktowej budowie, dedykowana miareczkowaniom alkacymetrycznym w środowisku bezwodnym, wyposażona w specjalną diafragmę typu easyClean

Dowiedz się więcej…

 

Analiza zanieczyszczeń z wykorzystaniem wooltamperometrii

Woltamperometria jest bardzo czułą techniką przeznaczoną do analizy elektrochemicznie aktywnych substancji, takich jak nieorganicze oraz organiczne jony, jak również związków organicznych o charakterze neutralnym. Powyższa technika łączy w sobie możliwość wykonywania szerokiego spectrum analiz, krótki czas analizy, wysoką precyzję oraz czułość, a także relatywnie niski koszt zakupu i eksploatacji urządzenia.

Biorąc pod uwagę długoletnie doświadczenie firmy Metrohm w dziedzinie elektrochemii, oferujemy urządzenia, akcesoria oraz wiedzę merytoryczno-aplikacyjną w zależności od rodzaju aplikacji.  Dowiedz się więcej jakie możliwości daje woltamperometria w kontekście kontroli surowców wejściowych w przemyśle tworzyw sztucznych.

Oznaczanie 4-karboksybenzaldehydu w kwasie tereftalowym

Podczas kiedy ksylol jest używany do produkcji kwasu tereftalowego, tworzy się zanieczyszczenie w postaci 4-karboksybenzaldehydu (4-CBA). Zanieczyszczenie musi być usunięte przed procesem dalszego przerabiania kwasu tereftalowego, który może być użyty do produkcji np. włókien poliestrowych lub butelek PET.

Resztkowa obecność 4-karboksybenzaldehydu (4-CBA) w oczyszczonym kwasie tereftalowym (PTA) może być z łatwością poddana analizie
za pośrednictwem polarografii.

> Dowiedz się więcej na temat woltamperometrii

Do pobrania

Oznaczanie żelaza w glikolu etylenowym

Woltmperometria jest doskonałą techniką w kontekście oznaczania żelaza w glikolu etylenowym, który jest używany jako surowiec niezbędny do syntezy poliuretanów. Oznaczanie żelaza jest konieczne, ponieważ nawet śladowe zanieczyszczenia tym metalem obecne z glikolu etylenowym działają jak katalizator podczas reakcji polimeryzacji.
Z uwagi na fakt, że woltamperometria nie wymaga specjalnego przygotowania próbki do analizy, oznaczenie jest proste i czułe,
a limit detekcji wynosi  ok. 0.1 µg/L.

> Dowiedz się więcej na temat woltamperometrii

Do pobrania

 

Oznaczanie sodu oraz potasu w poliolach

z wykorzystaniem IC

Chemiczna reakcja pomiędzy di- lub poliizocyjanianami z poliolami prowadzi do powstania pianek, żywic i gum poliuretanowych.  Zanieczyszczenia obecne w surowcach wejściowych wywierają wpływ
na szybkość reakcji chemicznej oraz pogorszenie się właściwości produktu gotowego. Resztkowa obecność metali ziem alkalicznych
w poliolach, które zachowują się jak silne katalizatory, jest krytyczna
z punktu widzenia prowadzenia reakcji liniowych i rozgałęzionych.  Chromatografia jonowa wraz z metodą eliminacji matrycy próbki,  stanowi szybką i precyzyjną technikę, pozwalającą na równoczesne oznaczenie sodu oraz potasu.

> Dowiedz się więcej na temat chromatografii jonowej

Do pobrania