Analiza rozpuszczalnika

Storage tanks on a chemical production plant

Zapoznaj się z informacjami na temat:

  • Analiza zanieczyszczeń w rozpuszczalnikach: metale śladowe, aniony, kationy, liczba zmydlania, liczba kwasowa, liczba hydroksylowa 

    > Dowiedz się więcej

Analiza rozpuszczalnika zgodnie z normami

Standards

Istnieje wiele międzynarodowych norm odnoszących się do kontroli jakości rozpuszczalników.

Kliknij na poniższy link, aby zapoznać się z przeglądem wybranych norm i dedykowanymi rozwiązaniami analitycznymi oferowanymi przez Metrohm.

> Przejdź do przeglądu norm


Woda w rozpuszczalnikach organicznych

Rozpuszczalniki organiczne są wysoce lipofilowe. Oznacza to, że można w nich rozpuszczać zarówno oleje, tłuszcze, żywice, gumy jak i tworzywa sztuczne. Rozpuszczalniki znajdują szerokie zastosowanie w produkcji farb, lakierów, klejów i detergentów. Dodatkowo są niezbędne do produkcji m.in.kosmetyków, środków agrochemicznych, polimerów i gumy.

Pomimo problemów środowiskowych i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, rozpuszczalniki organiczne (węglowodory, chlorowane, utleniane, a także zawierające azot i siarkę) są nadal szeroko stosowane ze względu na ich niezrównaną wydajność.

Amber bottles containing solvents

W rozpuszczalnikach organicznych najczęściej stosowany rozpuszczalnik - woda - jest jednocześnie najbardziej zanieczyszczony spośród wszystkich. Niestety ma to negatywny wpływ na wiele reakcji, dlatego właściwe określenie zawartości wody ma zasadnicze znaczenie. Miareczkowanie metodą Karla Fischera jest rzetelną, dokładną i powszechnie uznaną metodą wykorzystywaną w tym celu. Metrohm oferuje także  wiele powiązanych produktów, jak również szeroki zakres aplikacji.

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu metodą Karla Fischera polecaną przez Metrohm

Metylocykloheksan

Metylocykloheksan to cykloalifatyczny węglowodór, który jest mniej lotny niż cykloheksan z powodu dodatkowej grupy metylowej. Jego wskaźnik rozpuszczalności  znajduje się pomiędzy wartością rozpuszczalności węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Jest to idealny rozpuszczalnik dla tłuszczów, olejów, asfaltu, gum i żywic niepolarnych.

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu metoda Karla Fischera

Do pobrania:

Dichlorek etylenu

Dla większości związków organicznych chlorowane rozpuszczalniki mają lepszą moc rozpuszczania niż ich niechlorowane odpowiedniki. Mimo, że liczba stosowanych rozpuszczalników chlorowanych maleje ze względu na szkodliwość dla środowiska, są one nadal istotne w określonych gałęziach przemysłu. Na przykład dichlorek etylenu, jeden z najbardziej trwałych węglowodorów chlorowanych,  jest stosowany do wytwarzania chlorku winylu i licznych polimerów chlorowanych.

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu metoda Karla Fischera

Do pobrania:

Piperydyna

Piperydyna i jej pochodne są ważnymi rozpuszczalnikami i komponentami używanymi przy produkcji wielu leków i innych związków chemicznych

Miareczkowanie metodą Karla Fischera pozwala szybko i precyzyjnie określić zawartości wody w tych rozpuszczalnikach.

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu metodą Karla Fischera

Do pobrania:

Inne aplikacje i produkty

Więcej rozpuszczalników

Za pomocą miareczkowania metodą Karla Fischera można określić zawartość wody także w trudnych warunkach produkcyjnych. Pobierz plik, aby przeczytać więcej możliwości oznaczania zawartości wody w sposób atline wacetonitrylu, fenolu, metanolu i izopropanolu.

Pobierz poster

Automatyzacja

Oznaczanie wody poprzez miareczkowanie metodą Karla Fischera można łatwo zautomatyzować, aby poprawić precyzję i powtarzalność wyników oraz zmniejszyć czas i pracę wymaganą do ich określenia.

Przeczytaj poster Dowiedz się więcej

Spektroskopia NIR do oznaczania wody

Jako alternatywę do miareczkowania Karla Fischera można zastosować spektroskopię w bliskiej podczerwieni do ustalenia zawartości i czystości wody w rozpuszczalnikach. Technika ta dostarcza  w mgnieniu oka wyniki i nie wymaga przygotowania próbki. W tym przypadku czystość chlorowanej mieszaniny rozpuszczalników jest monitorowana pod względem zanieczyszczeń wody i metanolu.

Przejdź do aplikacji Dowiedz się więcej o spektroskopii NIR

Monitorowanie zanieczyszczeń w rozpuszczalnikach

Wykrywanie metali śladowych z użyciem woltamperometrii

884 Professional VA voltammetry system

W przemyśle chemicznym, rozpuszczalniki stosowane są w dużych ilościach oraz w wielu procesach. Szczególnie w pośredniczeniu i moderowaniu reakcji chemicznej są wymagane rozpuszczalniki wysokiej czystości. Zanieczyszczenia śladowych metali, takich jak żelazo, cynk i ołów może być starannie i dokładnie określone za pomocą ? woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem wiszącej kroplowej elektrody rtęciowej (HMDE).

> Dowiedz się więcej o woltamperometrii

Do pobrania:

Stosowanie chromatografii jonowej do oznaczania anionów i kationów

Chromatografia jonowa nadaje się idealnie do jednoczesnego oznaczania anionów i kationów, niezależnie czy chce się ustalić aniony w dipolarnych aprotycznych rozpuszczalnikach takich jak N, N-dimetyloacetamidzie lub w hydrofobowym niepolarnym toluenie.

> Więcej informacji na temat chromatografii jonowej

Do pobrania:

Pomiar liczby zmydlania, liczby kwasowej oraz liczby hydroksylowej metodą miareczkowania

Kwasowość w rozpuszczalnikach może mieć różne przyczyny. Może ona na przykład pochodzić z resztkowej kwasowości z procesu wytwarzania albo reakcji rozkładu odbywającej się podczas transportu i przechowywania.

Kwasowość jest wyrażona jako liczba całkowita (TAN lub wartość kwasu, AV) w mg KOH na gram próbki. TAN jest określony za pomocą miareczkowania, wygodnej, niezawodnej i szybkiej metodzie, która jest określona w licznych międzynarodowych normach.

Miareczkowanie jest jedną z metod do dedykowaną do określenia całego szeregu ważnych parametrów jakościowych rozpuszczalników i farb, zaczynając od czystości estrów, przez analizę liczby hydroksylowej, bromowej oraz zmydlania, a kończąc na oznaczeniu zawartości metali ciężkich w ciekłych farbach szybkoschnących. 

> Dowiedz się więcej na temat miareczkowania

Do pobrania:

Odzyskiwanie /recykling rozpuszczalników

Jeśli zużyte rozpuszczalniki powinny być usuwane po wykorzystaniu, to rozpuszczalniki chlorowane muszą być traktowane specjalnie, aby zapewnić właściwą utylizację. Zamiast przechodzenia przez żmudne, kosztowne i szkodliwe dla środowiska procesy utylizacji, w przemyśle chemicznym stosuje się odzysk rozpuszczalników, obejmujący gromadzenie, oczyszczanie i ponowne wykorzystanie zużytego rozpuszczalnika.

Aby utrzymać wydajność procesów produkcyjnych i  uniknąć reakcji ubocznych, producenci chemikaliów muszą zadeklarować, że zregenerowane rozpuszczalniki są odpowiedniej czystości zgodnie z ich późniejszym przeznaczeniem.

Metrohm oferuje różne techniki analityczne dla określenia charakterystycznych cech i jakości rozpuszczalnika.

  • Spalanie (pyrohydrolytic) Oznaczenie halogenków  i siarki za pomocą chromatografii jonowej
  • Analizatory NIRS do pomiaru stężenia metanolu i wody

Halogenki i siarka w rozpuszczalnikach

Oznaczanie zawartości halogenków w resztkowych rozpuszczalnikach jest konieczne do oddzielenia rozpuszczalników chlorowanych z rozpuszczalnikami nie-chlorowanymi oraz zapewnienia odpowiednich procedur ich usuwania zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Stosowanie Combustion Ion Chromatography jest niezawodną metodą na oznaczanie halogenków, które są uwalniane z próbki na etapie procesu spalania , a składniki gazowe są absorbowane w roztworze wodnym i oznaczane metodą chromatografii jonowej.

> Dowiedz się więcej na temat Combustion Ion Chromatography

Do pobrania:

Woda i metanol w rozpuszczalnikach

Spektroskopia jest doskonałym rozwiązaniem dla monitoringu czystości rozpuszczalnika po jego przetworzeniu. W przykładowej aplikacji Metrohm pokazuje jak spektroskopia NIR może pomóc monitorować dwa najczęstsze zanieczyszczenia w chlorku metylenu: metanol i wodę.

Spektroskopia NIR nie wymaga przygotowania próbki, daje szybkie rezultaty i można ją skonfigurować z próbkowaniem w sposób inline.

> Dowiedz się więcej o spektroskopii NIR

Do pobrania:

Inne aplikacje i produkty

Identyfikacja rozpuszczalnika poprzez spektroskopię Ramana 

Można zidentyfikować rozpuszczalniki organiczne, np. metanol, etanol, izopropanol, tetrahydrofuran, acetonitryl w ciągu kilku sekund stosując przenośny analizator Mira M-1.

Dowiedz się więcej …