Mleko i produkty mleczne

Zgodnie z międzynarodowymi normami

Analiza mleka oraz produktów mlecznych wymaga przeprowadzenia podatnych na błędy oraz czasochłonnych etapów przygotowania próbki. Automatyczne urządzenia Metrohm są zdolne do przeprowadzenia procesu przygotowania próbki. Poza oszczędnością czasu oraz poprawieniem identyfikowalności, można również zwiększyć rzetelność analiz, jednocześnie zapewniając zgodność z międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi.  

> Dowiedz się więcej!

Do pobrania

Sód w produktach mlecznych

Zawartość sodu w napojach jest zazwyczaj oznaczana w sposób pośredni na zasadzie strącania jonów chlorkowych z wykorzystaniem azotanu srebra jako odczynnika miareczkującego. To podejście polega na założeniu, że jony chlorkowe są równoważne jonom sodowym (stosunek molowy 1:1) w analizowanej próbce, co często nie jest prawdą. Z drugiej strony, sprawdzone metody dotyczące bezpośredniego oznaczenia sodu np. AAS lub ICP/MS są bardzo drogie.

Miareczkowanie termometryczne jest ekonomiczną i prostą
do zastosowania alternatywą.  Oznaczenie polega na strąceniu białek przy użyciu kwasu trójchlorooctowego, po czym ich odseparowaniu
na drodze wirowania. Pobrana próbka supernatantu jest następnie miareczkowana w środowisku NH4F przy pH=3 przy wykorzystaniu azotanu glinu jako titranta, przy zachowaniu nadmiaru jonu potasowych.  Zachodząca reakcja egzotermiczna prowadzi do powstania nierozpuszczalnego związku NaK2AlF6.

Dowiedz się więcej na temat analizy sodu w żywności z poniższych dokumentów:

Do pobrania

Laboratoryjna automatyzacja w kontekście analizy mleka i produktów mlecznych 

Analiza mleka oraz produktów mlecznych takich jak sery oraz kremy koncentruje się m.in. na pomiarze pH oraz zawartość kwasów,
ale także oznaczeniu stężeń poszczególnych związków, tj. sodu, wapnia lub chlorków. Obecność tłuszczów oraz białek często sprawia,
że przygotowanie próbki mleka oraz produktów mlecznych, jest bardzo żmudne i podatne na potencjalne błędy. Nie jest to regułą, jeśli wykorzystywany jest system 815 Robotic Titration Soliprep wyposażony
w homogenizator Polytron.

Mleko oraz produkty mleczne są ważone i umieszczane na karuzeli autosamplera – wszystkie pozostałe czynności są wykonywane automatycznie. To gwarantuje analogiczne i powtarzalne przygotowanie próbki. Możliwości do połączenia kilku prostych czynności w jedną całość są nieograniczone, a do tego istnieje możliwość współpracy powyższego systemu z chromatografem cieczowym.

> Dowiedz się więcej o 815 Robotic Titration Soliprep

Chromatografia jonowa – wszechstronna metoda do analizy produktów mlecznych

Dysponująca różnymi mechanizmami rozdziału, rodzajami detekcji, oraz możliwościami automatyzacji oraz przygotowania próbki,  chromatografia jonowa (IC) jest wszechstronną techniką pozwalającą na oznaczenie węglowodanów, kwasów organicznych, chlorków, siarczanów, metali alkalicznych oraz metali ziem alkalicznych jak również przeciwutleniaczy.

Jony w mleku typu UHT

Dla produktów mlecznych – mleko dla niemowląt, jogurt, mleko, lub produkty pozbawione laktozy – analiza jonów jest kluczowa na etapie kontroli jakości. Wiele nieorganicznych pierwiastków zawartych w mleku może być oznaczonych za pośrednictwem chromatografii jonowej. Pozwala ona na oznaczenie:
  • anionów (np, jodków, chlorków, fosforanów, siarczanów, azotanów, azotynów, tiocyjanianów, tiosiarczanów i nadchloranów),
  • kationów (np. sodu, amoniaku, potasu, magnezu, wapnia oraz melaminy).
  • a także węglowodanów (np. galaktozy i laktozy).Dializa inline jest efektywną techniką służącą przygotowania próbki, dedykowaną do automatycznego usuwania matrycy białkowej.

Dlatego też, dializa pozwala na eliminowanie żmudnych i manualnych czynności prowadzących do strącenia białek z odczynnikiem Carrez’a.

Laktozy w produktach bezlaktozowych

Laktoza jest głównym cukrem występującym w mleku, dlatego jest również zawarta w większości produktów mlecznych. Laktoza jest również bogatym źródłem energii. W przewodzie pokarmowym, enzymy laktozowe rozkładają laktozę do cukrów prostych, tj. glukozy oraz galaktozy. Wiele ludzi cierpi na brak enzymów laktozowych, co sprawia że nie są oni w stanie strawić laktozy.

W celu uniknięcia potencjalnych objawów związanych z trawieniem laktozy, wiele ludzi spożywa produkty pozbawione tego cukru. Jako produkt bezlaktozowy uznaje się wyrób, który posiada mniej niż 100 mg laktozy na kilogram produktu. Bezlaktozowe mleko jest analizowane z zastosowaniem techniki przygotowania próbki opartej na dializie inline, która poprzedza nastrzyk próbki do pętli iniekcyjnej chromatografu jonowego.

Jodki, tiocyjaniany oraz nadchlorany w mleku z zastosowaniem dializy inline.

Jak wspomniano powyżej, analiza jonów w mleku wymaga zastosowania zaawansowanych technik przygotowania próbki w celu uniknięcia zanieczyszczenia kolumny przez tłuszcze oraz białka. Technika dializy inline proponowana przez Metrohm jest doskonałą metodą pozwalającą na automatyczne przygotowanie próbki.

Z wykorzystaniem chromatografii jonowej, wszystkie trzy jony – jodki, tiocyjaniany oraz nadchlorany- mogą być z łatwością oznaczane
w pojedynczej analizie, nawet w tak złożonych matrycach jak mleko.

Do pobrania

Webinar

Webinar

Seminarium interaktywne (webinar) koncentruje się na aplikacjach pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa dla żywności,
z naciskiem na produkty mleczne, kontrolę jakości mięsa oraz ryb,
a także na monitorowaniu niebezpiecznych dla zdrowia jonów występujących w napojach oraz produktach piekarniczych. Ponadto przedstawione są sposoby na redukcję kosztów oraz oszczędność czasu analizy, z jednoczesnym poprawieniem wiarygodności i rzetelności otrzymywanych wyników.

Zachęcamy również do zapoznania się z zagadnieniem dotyczącym poprawy efektywności wykonywanych analiz przez zastosowanie automatycznych metod przygotowania próbki (np. ultrafiltracji, dializy, rozcieńczenia).

> Obejrzyj webinar

Do pobrania