Woda i napoje

Przejrzyj nasze aplikacje do analizy napojów i wody pitnej

Chromatografia jonowa

Znajdź aplikacje do chromatografii jonowej (IC).

> Analiza wody

> Analiza napojów

> Analiza napojów alkoholowych

Miareczkowanie

Zapoznaj się z aplikacjami do miareczkowania.

> Analiza wody

> Analiza napojów

> Analiza napojów alkoholowych

Pomiar pH i przewodności

Przejrzyj aplikacje do pomiaru pH, przewodności i jonów.

> Analiza wody

> Analiza napojów

> Analiza napojów alkoholowych

Woltamperometria/polarografia

Aplikacje do woltamperometrii
i polarografii znajdziesz pod linkami poniżej. 

> Analiza wody

> Analiza napojów

> Analiza napojów alkoholowych


Zgodność z przepisami

Zakres oraz częstotliwość badania wody pitnej jest uregulowana w większości państw. Poza czystością mikrobiologiczną oraz testami sensorycznymi, spełnienie limitów dla zanieczyszczeń jest bardzo istotną kwestią. Analiza wód i napojów to dziedzina, w które aparaty Metrohm sprawdzają się od kilkudziesięciu lat. W powyższym kontekście, Metrohm oferuje wiele metod analitycznych oraz urządzeń przeprowadzających pomiary zgodnie ze standardowymi procedurami.   

> Dowiedz się więcej

Chrom (VI): Nowy limit

Nowy limit oznaczalności dla chromu(VI) według EPA 218.7

Stan Kalifornia nakłada nowy limit stężenia chromu w wodzie pitnej

- 10 µg/L.

Za pomocą chromatografii jonowej możesz zmierzyć stężenie chromu zgodnie z metodologią EPA 218.7.

> Dowiedz się więcej

Pomiar pH w napojach

Pomiar wartości pH jest bardzo ważny w kontekście zapewnienia kontroli jakości napojów.

Ma znaczący wpływ na  strawność, smak oraz stabilność napojów. Wartość pH wpływa na kolor/odcień, zapach, potencjał redox, współczynnik między wolnym a związanym SO2 w winie, tworzeniu lub zapobieganiu tworzenia się mętności pochodzącej z fosforanu żelaza. Dodatkowo, pozwala na kontrolę aktywności enzymów podczas fermentacji alkoholowej, co sprawia że musi być regularnie kontrolowana.   

Wymagania w odniesieniu do elektrody pH używanej podczas pomiarów są tak różnorodne, jak różnorodne sa napoje które należy poddawać kontroli wartości pH.  Wybór odpowiedniej diafragmy adekwatnej do pomiaru pH próbki napoju jest szczególnie istotny. Próbka może szybko zablokować mostek elektrolityczny w momencie zastosowania elektrody z nieodpowiednią diafragmą, co prowadzi do niepoprawnych wyników.

Powiązane produkty i dodatkowe informacje.

iUnitrode

Unitrode –  doskonała elektroda do zastosowań ogólnych w różnych napojach, np. do wina (AOAC 960.19), piwa (AOAC 945.10), oraz napojów wysokoprocentowych .Diagragma typu „Fixed ground-joint” zapobiega potencjalnemu zanieczyszczeniu.

> Dowiedz się więcej o Unitrode

iAquatrode

Aquatrode Plus to doskonała elektroda do pomiarów wody pitnej. Zapewnia dokładne wyniki i szybkie czasy odpowiedzi nawet w nie najlepiej buforowanym roztworze. Elektroda jest nieczuła na zanieczyszczenie dzięki unikalnej diafragmie (fixed ground-joint diaphragm).

> Więcej o Aquatrode Plus

Oznaczenie alfa kwasów w chemielu zgodnie z EBC 7.4

Chmiel odgrywa istotną rolę w procesie warzenia, ponieważ ma znaczący wpływ na smak, goryczkę oraz termin spożycia piwa. Alfa kwasy zawarte w chmielu są odpowiedzialne za posmak goryczki w piwie. W celu osiągnięcia wymaganej goryczki w końcowym etapie warzenia, ilość chmielu musi być dozowana bardzo precyzyjnie.  W zależności od rodzaju piwa, używane są różne odmiany chmielu, które charakteryzują się różną zawartością alfa kwasów Zgodnie z Europejską Konwencją Piwa (EBC) 7.4), zawartość alfa kwasów jest oznaczana za pomocą miareczkowania konduktometrycznego z wykorzystaniem roztworu octanu ołowiu. Powyższa metoda może zostać zastosowana do wszystkich produktów chmielowych, np. szyszek, granulatów lub ekstraktów.

 

Do pobrania

Oznaczenie witaminy C na za pomocą miareczkowania, (AOAC 967.21), chromatografii jonowej oraz polarografii 

Oprócz naturalnie występującego kwasu askorbinowaego w owocach i warzywach, jest on również dodawany jako przeciwutleniacz do żywności oraz napojów.

W Unii Europejskiej, witamina C jest oznaczana jako E z odpowiednim numerem, np. E300–E305. Kwas askorbinowy oraz jego sole i estry mogą być oznaczane za pośrednictwem miareczkowania zgodnie
z  AOAC 967.21.  Chromatografia jonowa jest inną, możliwą
do zastosowania opcją: w szczególności, kiedy w próbce obecne są inne kwasy np. octowy czy cytrynowy. Alternatywnie, witamina C może być analizowana z wysoką czułością z użyciem polarografii, gdzie kwas askorbinowy jest utleniany do kwasu dehydroaskorbinowego.

Do pobrania

Automatyzacja analiz napojów z wykorzystaniem systemu MATi 1

Kompleksowa analiza wody uwzględnia oznaczenie różnych parametrów (np. przewodnictwa, pH, kwasowości, zasadowości, twardości) oraz poszczególnych związków (np. chlorków). Bardzo często, powyższe parametry – nawet w przypadku konieczności analizy dużych serii próbek – są sekwencyjnie analizowane przy użyciu różnych urządzeń.
Jest to bardzo czasochłonne, a ponadto wymaga stale powtarzających się operacji przygotowania próbki oraz dużej przestrzeni laboratoryjnej.

Dlaczego użytkownik ma nie oszczędzać czasu i nie czerpać korzyści
z synergicznego efektu pozwalającego na połączenie kilku urządzeń Metrohm w jeden system, co sprawi że wszystkie wyżej wymienione analizy oraz procesy związane z przygtowaniem próbki, będą wykonywane w trakcie pojedynczego przebiegu analitycznego? Wyniki
z przeprowadzonych analiz są centralnie zapisywane, z możliwością ich dalszego przetwarzania i administrowania w przyjaznej dla użytkownika bazie danych oprogramowania tiamo.

> Więcej na temat MATi 1

Chromatografia jonowa (IC) w analizie napojów oraz wody

Chromatografia jonowa (IC) jest standardową metodą dedykowaną analizie wody pitnej oraz napojów. Liczne składniki oraz związki wpływające
na smak i zdrowie, a także ślady zanieczyszczeń mogą zostać oznaczone w sposób wiarygodny i precyzyjny z wykorzystaniem IC.

Wieloskładnikowe oznaczenie w pojedynczej analizie

Poza anionami i kationami, również węglowodany, kwasy organiczne,
a także substancje polarne mogą być ilościowo oznaczane w różnych napojach. Zaletą techniki IC jest możliwość równoległego oznaczenia chemicznie podobnych związków w pojedynczej analizie. Dodatkowo chromatografia jonowa, pozwala na analizę różnych substancji
w szerokim zakresie stężeń, od ng/L aż do procentowych wartości.  Wszystkie systemy chromatograficzne Metrohm, sterowane przez oprogramowanie MagIC Net  są zgodne z wymaganiami FDA.


Oszczędność czasu oraz kosztów dzięki automatycznemu przygotowaniu próbki

Analogicznie jak w miareczkowaniu, przygotowanie próbki odgrywa równie istotnę rolę w w kontekście analiz chromatograficznych. Unikalna metoda przygotowania próbki inline (MISP) pozwala na kompleksową integrację systemu pomiarowego z podajnikiem próbek w procesie analitycznym. Powyższy fakt poprawia bezpieczeństwo, redukuje ilość przeprowadzanych czynności manualnych, zwiększa powtarzalność oraz gwarantuje odtwarzalność całego procesu analitycznego. 

> Więcej na temat Metrohm Inline Sample Preparation (MISP)

Bromiany w wodzie zgodnie z  EPA 300.1, 317, i 326

Rakotwórcze bromiany z ozonizacji

Rakotwórcze bromiany powstają w procesie ozonizacji wody pitnej. Wiele międzynarodowych norm podaje graniczne zawartości
oraz metody oznaczeń bromianów.

Bogaty wybór zatwierdzonych technik detekcji

Zależnie od wymaganych granic wykrywalności stosowane
są różne metody oznaczania bromianów.

Detekcja konduktometryczna z supresją chemiczną umożliwia oznaczanie bromianów w zakresie stężeń niskich μg/L.
W zakresie stężeń ng/L bromiany mogą być oznaczane
z wykorzystaniem sprzężonego systemu IC/MS lub chromatografii jonowej z derywatyzacją zakolumnową z jodkiem potasu i detekcją UV.

Do pobrania

Analiza węglowodanów oraz słodzików

Ile jest cukru w cukrze? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest oczywista, jeśli weźmiemy pod uwagę niektóre napoje. W celu uzyskania właściwej odpowiedzi, w pierwszej kolejności należy się dowiedzieć jak zbudowane są węglowodany. Poza tym, należy mieć informacje dotyczącą zawartości alkoholi cukrowych oraz ilości obecnych słodzików. 

Chromatografia jonowa wykorzystuje elucję izokratyczną oraz pulsacyjną detekcję amperometryczną. Napoje z reguły wymagają minimalnego przygotowania próbki, ograniczającego się jedynie do rozcieńczenia oraz filtracji.

Poniższa tabela przedstawia szeroki wybór związków, które mogą być rzetelnie analizowane w napojach o różnych matrycach, z wykorzystaniem chromatografii jonowej i pulsacyjnej detekcji amperometrycznej (PAD). Tabela przedstawia również wymagany sposób przygotowania próbki.

> Tabela

Identyfikacja podobnych strukturalnie cukrów z wykorzystaniem podręcznej spektroskopii Ramana

Nasze mobilne spektrometry Ramana są dedykowane do szybkiej identyfikacji cukrów w napojach.

Niżej wymienione związki mogą być szybko analizowane, z pominięciem przygotowania próbki:D-glukoza, D-maltoza, D-mannoza, D-sorbitol, fruktoza, sukroza oraz inozytol. Spektroskopia Ramana jest doskonałą metodą, jeśli użytkownikowi zależy na uzyskaniu rzetelnych wyników
w możliwie najkrótszym czasie.

> Dowiedz się więcej o analizie cukrów za pomocą spektroskopii Ramana.

Woltamperometria w kontekście analizy napojów

Oznaczenie metali przejściowych w wodzie zgodnie
z DIN 38406, cześć 16

Woda pitna musi być regularnie sprawdzana pod kątem zawartości metali ciężkich, tj. cynku, kadmu, ołowiu, miedzi, talu, niklu oraz kobaltu. Norma DIN 38406, część 16 opisuje metodę do analizy powyższych metali w różnych rodzajach wód. Oznaczenie metali przejściowych
w wodzie pitnej jest opisane w następujących notach aplikacyjnych:

Do pobrania

Do pobrania

Kolejne zastosowania

Oznaczanie zasadowości             i twardości w produkcji piwa

Pomiary zasadowości, wartości pH i twardości odgrywają kluczową rolę na  różnych etapach procesu warzenia. Wartości spoza specyfikacji pogarszają ekstrakcję  skrobi, a w konsekwencji smak piwa (z powodu nadmiaru ekstraktu taninowego). W związku z tym wymagane jest ścisłe monitorowanie procesu wraz z kontrolą ilości wody. Pobierz tę aplikację i dowiedz się więcej o monitorowaniu w czasie rzeczywistym „on-line” parametrów w procesie warzenia piwa za pomocą analizatorów procesowych firmy Metrohm.

Przejdź do noty aplikacyjnej

Kontrola jakości opakowań na żywność i napoje


Zadaniem opakowania jest ochrona żywności przed potencjalnym zepsuciem i zanieczyszczeniem. Ponadto opakowanie wydłuża okres przydatności do spożycia danego produktu, a także zapewnia ochronę oraz dostarcza istotnych informacji dla konsumentów. Z uwagi na możliwość migracji związków chemicznych opakowania (FCS)  do żywności, ich obecność i stężenie są przedmiotem uregulowań prawnych przez FDA w Stanach Zjednoczonych. Metale są idealnym materiałem używanych do produkcji opakowań, ponieważ mogą być one pokryte różnymi specjalnymi warstwami pasywacyjnymi. Spektroskopia impedancyjna jest idealnym narzędziem służącym do monitorowania integralności i szczelności warstw.


Elektrochemia w kontroli jakości opakowań żywności i napojów