PVC Thermomat

895 Professional PVC Thermomat wyznacza stabilność termiczną polichlorku winylu (PCW), jak również innych polimerów zawierjących chlor poprzez wykonywanie testu dechlorowania (dehydrochlorination test – DHC).

Polega on na wystawieniu próbki polimeru na działanie podwyższonej temperatury i pomiarze czasu stabilności – czasu, po którym zachodzi uwalnianie gazowego chlorowodoru. Metoda jest zgodna z krajowymi i międzynarodowymi normami, jest łatwa w wykonaniu, zwłaszcza dzięki nowoczesnemu, przyjaznemu oprogramoweaniu StabNet.

895 PVC Thermomat

Główne zalety

  • metoda oparta na normie ISO 182 Część 3

  • przyjazne oprogramowanie StabNet do kontroli przyrządu, oszacowania wyników I zarządzania danymi

  • Równoczesna analiza
    aż do 8 próbek

  • Kolorowe symbole na przyrządzie dostarczają informacji odnośnie aktualnego stanu pomiaru dla każdej pozycji próbki

  • Analiza każdej z 8 próbek może zostać ropoczęta w dowolnym momencie, niezależnie od pozostałych

Jakość PCW i polimerów opartych na PCW na każdym etapie procesu produkcji

Kiedy następuje termiczny rozkład PCW wydzielany jest chlorowodór (HCl). Termostabiność jest ważnym oparametrem, będącym kryterium jakości PCW oraz innych polimerów zawierających chlor. Dzięki PVC Thermomat, możesz mierzyć stabilność termiczną takich polimerów na każdym etapie procesu, określając efektywność stosowanych stabilizatorów. 

> Dowiedz się więcej na temat PVC Thermomat.


Pomiary zgodnie z międzynarodowymi normami

Zasada funkcjonowania PVC Thermomat opiera się na metodzie opisanej w normie ISO 182-3 *, która zawiera wytyczne, jak należy oceniać tendencję PVC do uwalniania chlorowodorku w podwyższonych temperaturach.

*ISO 182 Część 3 "Tworzywa sztuczne – Wyznaczanie skłonności homopolimerów i kopolimerów opartych na chlorku winylu do uwalniania w podwyższonej temperaturze chlorowodoru i innych kwaśnych produktów – Część 3: Metoda konduktometryczna

Nabór danych, oszacowanie i archiwizacja z nowoczesnym oprogramowaniem StabNet

Program StabNet jest centrum sterowania PVC Thermomat: wszystkie funkcje przyrządu są kontrolowane poprzez program zainstalowany na komputerze. Jest również odpowiedzialny za nabór danych, ich przetwarzanie oraz archiwizację wszystkich przeprowadzonych pomiarów w swojej bazie danych.

> Dowiedz się więcej na temat StabNet

Thermomat – wielozadaniowiec

PVC Thermomat posiada osiem pozycji pomiarowych, umieszczonych w dwóch niezależnych blokach grzewczych. Ta niezależność umożliwia zastosowanie różnych temperatur bloku grzewczego w tym samym czasie. Każdy pojedynczy pomiar może być rozpoczęty indywidualnie – bezpośrednio na przyrządzie – gdy tylko próbka zostanie
umieszczona w pozycji pomiarowej.


Kontrola wszystkich Twoich przyrządów do testów stabilności z jednego PC

Jeśli w Twoim laboratorium wykonywane jest wiele pomiarów stabilności, możesz podłączyć do czterech przyrządów Thermomat do jednego komputera. Pozwala to analizować do 32 próbek w tym samym czasie z naborem danych na jednym komputerze.


Naczynia reakcyjne jednorazowego użytku – oszczędź czas i zachowaj czystość

PVC Thermomat wykorzystuje niskokosztowe naczynia reakcyjne jednorazowego użytku. Oznacza to, iż nie trzeba tracić czasu na mycie naczyń po każdym pomiarze. Nie tylko oszczędza się czas, lecz poprzez zastosowanie naczyń jednorazowych zapobiega  krzyżowemu zanieczyszczaniu próbek, zwiększając powtarzalność pomiarów.

Metoda testowa zjawiska dehydrochlorowania

Pomiar stabilności termicznej polichlorku winylu (PWC) oraz innych polimerów zawierających w swej strukturze chlor z wykorzystaniem PVC Thermomat odbywa się poprzez wykonanie testu dehydrochlorowania.

Opiera się on na poddaniu próbki działaniu podwyższonej temperatury, co skutkuje wydzielaniem się gazowego chlorowodoru HCl. Przepływający przez próbkę azot porywa uwolniony HCl przenosząc go do naczynia pomiarowego zawierającego demineralizowaną wodę, w którym to naczyniu odbywa się ciągły pomiar przewodnictwa. Przewodnictwo wzrasta wraz z pojawianiem się w nim rozpuszczonego HCl. Czas, po którym przewodnictwo osiągnie wartość o 50 mS/cm wyższą od przewodnictwa początkowego nazywany jest czasem stabilności i jest miarą stabilności termicznej.

Do pobrania