Ogólne warunki

Warunki, jakim podlega wejście na niniejszą stronę internetową

Wejście na stronę internetową Metrohm AG (dalej „Metrohm“) jest równoznaczne ze zrozumieniem i wyrażeniem zgody na niżej wymienione warunki. Jeżeli nie wyrażają Państwo na nie zgody, prosimy nie wchodzić na naszą stronę.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej Metrohm są objęte prawami autorskimi. Wszystkie prawa autorskie do treści strony internetowej Metrohm pozostają własnością Metrohm. Zabrania się powielania, przenoszenia, zmieniania lub wykorzystywania strony internetowej oraz logo Metrohm w celach publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Metrohm.

Nazwa Metrohm i logo Metrohm są zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi stanowiącymi własność Metrohm AG.

W zakresie innych zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych, znaków usługowych lub nazw handlowych, które mogą być związane z pewnymi określeniami lub oznaczeniami wykorzystywanymi na niniejszej stronie internetowej, brak oświadczeń dotyczących chroniących je praw nie oznacza, że wymienione znaki, nazwy, określenia lub oznaczenia nie są objęte ochroną prawną. 

Każdy produkt, proces lub technologia opisane w dokumentach zawartych na stronie internetowej mogą podlegać również innym prawom własności intelektualnej zastrzeżonym na rzecz Metrohm lub strony trzeciej.

Nie udziela się żadnych praw ani uprawnień do wykorzystywania jakichkolwiek należących do Metrohm zarejestrowanych lub niezarejestrowanych praw własności intelektualnej. 

Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej

Metrohm dokłada wszelkiej staranności w opracowywaniu i aktualizowaniu informacji zawartych na jego stronie internetowej. Tym niemniej, Metrohm nie gwarantuje, że informacje zawarte na jego stronie są poprawne, kompletne i aktualne. W kwestiach dotyczących naszych produktów, ich specyfikacji i ich wykorzystania, prosimy odnieść się do instrukcji obsługi lub zwrócić się do wykwalifikowanego eksperta Metrohm.

Użycie linku do strony internetowej strony trzeciej powoduje opuszczenie strony internetowej Metrohm. Metrohm nie przeprowadził weryfikacji stron internetowych należących do stron trzecich, których linki zamieszczone są na stronie Metrohm, w związku z czym nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ich treść – a w szczególności za jakiekolwiek zawarte w nich oferty, informacje i opinie. 

Prawo do wprowadzania zmian

Metrohm może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do wszelkich zawartych na stronie informacji, oświadczeń, linków i innych treści, bez uprzedzenia i bez podania uzasadnienia użytkownikom. W szczególności, Metrohm nie jest zobowiązany do usunięcia ze swojej strony internetowej informacji zdezaktualizowanych, ani do wyraźnego oznaczenia takich informacji jako zdezaktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Metrohm z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich szkód poniesionych w związku z wykorzystywaniem strony internetowej Metrohm lub jej elementów, w tym informacji zawartych na stronie, o ile wyłączenie takie nie jest zabronione prawem. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek zakłóceń w działaniu części lub wszystkich funkcjonalności strony internetowej Metrohm.

Ponadto, Metrohm nie przyjmuje odpowiedzialności i nie gwarantuje bezbłędności funkcji na swojej stronie internetowej, korygowania błędów, ani że strona internetowa i związany z nią serwer są wolne od wirusów lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej przedstawiane są w ich obecnym stanie, bez udzielania żadnej gwarancji ani dorozumianej gwarancji, w tym – między innymi – w zakresie rynkowości, adekwatności do konkretnego celu przeznaczenia lub nienaruszania praw własności intelektualnej.

Specyfikacje dotyczące produktów i aplikacji

Metrohm przedstawia na swojej stronie internetowej różne specyfikacje techniczne dotyczące produktów Metrohm i związanych z nimi aplikacji, przy czym specyfikacje te nie stanowią części instrukcji użytkowania produktów Metrohm, ani rekomendacji lub wskazówek służących do podejmowania decyzji w zakresie zakupu produktów technicznych. Informacje przedstawiane przez Metrohm na jego stronie internetowej służą jedynie celom ogólnoinformacyjnym i mogą być w dowolnym czasie zmienione bez powiadamiania użytkowników. Z uwagi na powyższe, podane na stronie internetowej specyfikacje techniczne dotyczące produktów Metrohm oraz informacje dotyczące związanych z nimi aplikacji mogą różnić się od rzeczywistych. Moc wiążącą mają jedynie specyfikacje i informacje zawarte w instrukcji obsługi produktu nabytego przez klienta. W sprawach dotyczących powyższej tematyki – w tym w szczególności w sprawach dotyczących spełnienia potrzeb klienta przez produkt Metrohm oraz w sprawie wymaganych specyfikacji technicznych i aplikacji – należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego eksperta Metrohm lub jednego z naszych oficjalnych dystrybutorów.

Żadne z informacji opublikowanych na stronie internetowej Metrohm nie stanowią oferty ani propozycji zawarcia jakiejkolwiek umowy; służą one wyłącznie celom informacyjnym i opisowym. Treść umowy kupna dotyczącej nabycia produktów Metrohm (w tym np. dane techniczne, cena oraz aplikacje produktów Metrohm) stanowi wyłącznie treść zawarta w takiej umowie kupna wraz jej integralnymi załącznikami (specyfikacje zawarte na stronie internetowej nigdy nie stanowią części umowy).

Polityka prywatności

Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą politykę prywatności