Vyberte si vaše odvetvie

Ochrana životného prostredia

Petrochémia a biopalivá

Farmaceutická výroba

Ochrana životného prostredia

Výzvy spojené s ochranou životného prostredia vyžadujú dodržiavanie medzinárodne uznávaných noriem, v ktorých sú definované analytické metódy a limity. Prístroje a aplikácie Metrohm spĺňajú celý rad medzinárodných štandardov na ochranu životného prostredia.

Cudzorodé látky vypúšťané do životného prostredia sa nachádzajú vo všetkých jeho zložkách: vo vode, pôde (alebo sedimentoch), vzduchu i v živých organizmoch. Chrániť životné prostredie a jeho obyvateľov dokážeme len vtedy, keď poznáme typ a koncentrácie týchto kontaminantov.

Vzduch

Vzduch je heterogénna zmes jemne rozptýlených pevných alebo kvapalných častíc v plyne (vzduchu). Vzorkovanie zahŕňa tak filtráciu, ako aj kontinuálne metódy. Kým prvý typ pracuje offline a poskytuje dáta za dlhšie časové obdobia, druhý typ prebieha online využívajúc veľmi účinné, nepretržite pracujúce autosamplery. Oba typy je samozrejme možné spojiť do jedného alebo viacerých robustných inline analyzátorov.

Ďalšie informácie

Pôda

Pôda je viaczložkovým systémom, v ktorom koexistujú všetky sféry. Príprava vzorky je kľúčová pre presné a správne analýzy pôdy. Ponúkame vám široký rad techník pre úpravu vzoriek s príslušnými metódami pre rôzne typy pôd a sedimentov.

Ďalšie informácie

Voda

Mnohé zo státisícov látok produkovaných vo veľkých množstvách priemyslom, končia v našich vodných zdrojoch. Naše vodné zdroje sú chránené celý radom predpisov a noriem.

Na dodržiavaní týchto predpisov si dávame veľmi záležať. Preto máme v ponuke širokú škálu prístrojov a aplikácií, v súlade s predpismi, vhodných pre všetky typy vzoriek vody.

Ďalšie informácie

Petrochemická analýza a analýza biopalív

Surová ropa je veľmi komplexná zmes uhľovodíkov. Prostredníctvom odsoľovania, destilácie a konverzie je transformovaná do frakcií kvalitnejších uhľovodíkov, ako sú parafíny, aromatické uhľovodíky, naftalény a olefíny. Rôzne pomery týchto takzvaných PIANO zlúčenín sa zmiešajú, čím sa získajú rôzne druhy palív a mazív. Stále častejšie sú fosílne palivá zmiešavané s biopalivami.

Ako miešanie tak aj rafinácie sú náročné a vyžadujú presnú a spoľahlivú analýzu. Bez ohľadu na to, či pracujete s fosílnymi alebo biogénnymi výrobkami, sme vašimi špecialistami na ich analýzu podľa medzinárodných štandardov.

Palivá – parafíny, aromatické uhľovodíky, naftalény a olefíny

Parafíny, aromatické uhľovodíky, cykloalkány a olefíny sú hlavné petrochemické triedy, z ktorých pochádzajú stovky látok, tvoriacich prchavé a čiastočne prchavé fosílne palivá (napr. benzín a nafta). Komplexné zloženie palív vyžaduje rýchle a presné analytické metódy a to ako v laboratóriu, tak aj v procese.

Ďalšie informácie

Biopalivá

Rozsiahly výskum je venovaný pokročilým technológiám biopalív, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie a ktoré nie sú závislé na potravinových surovinách a veľkých poľnohospodárskych oblastiach. V strednodobom horizonte majú biopalivá budúcej generácie potenciál stať sa kľúčovou súčasťou našej energetickej budúcnosti. V tejto súvislosti hrá analýza biopalív rozhodujúcu úlohu, a to tak v oblasti výskumu a vývoja ako aj výroby.

Ďalšie informácie

Mazivá - lubrikanty

Lubrikanty obsahujú základný olej a veľké množstvo prísad pre požadované vlastnosti. Kým základný olej je minerálny, syntetický alebo rastlinného pôvodu, hlavnými aditívami sú antioxidanty, detergenty, inhibítory korózie, zlepšovače viskozity, atď. Pri analýze chemických a fyzikálnych vlastností lubrikantov je potrebné sa sústrediť najmä na prísady.

Ďalšie informácie

Farmaceutická výroba

Farmaceutická analýza zaručuje bezpečnosť liekov poskytnutím informácií o identite, obsahu, kvalite, čistote a stabilite farmaceutických výrobkov, pomocou analytickej chémie. Metrohm vám ponúka širokú škálu prístrojov a aplikácií pre kontrolu kvality, monitorovanie a zlepšovanie výroby liečiv. S nespočetným množstvom liekopisov - kompatibilných analytických metód, sme vaším kvalifikovaným partnerom pre všetky otázky týkajúce sa chemicko-farmaceutických analýz a validácie analytických metód.


V súlade s medzinárodnými liekopismi a rôznymi smernicami, pokrýva Metrohm analýzy účinných farmaceutických látok (API), pomocných látok, nečistôt, farmaceutických roztokov, farmaceutických vstupných surovín a finálnych farmaceutických produktov (FPP). Navyše poskytujeme množstvo mokrých chemických metód pre atline a online kontrolu procesov, ako aj metódy inline monitorovania pre zabezpečenie nákladovo efektívnych výrobných procesov, ktoré vyhovejú všetkým požiadavkam kontroly.

Účinné farmaceutické látky (API)

API sú používané na liečbu, prevenciu alebo identifikáciu chorôb a na zmiernenie bolestí. Sú prítomné v malých množstvách s cieľom obnoviť fyziologické funkcie človeka. Medzinárodné liekopisy obsahujú množstvo monografií, ktoré poskytujú podrobný popis skúšobných metód, testov a požiadaviek.

Ďalšie informácie

Nečistoty

Nečistoty pochádzajú väčšinou zo vstupných surovín alebo vznikajú v priebehu syntézy aktívnych farmaceutických substancií. Sledujú sa podľa smerníc ICH (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) a podľa liekopisov. Aj malé koncentrácie nečistôt môžu mať závažné vedľajšie účinky.

Ďalšie informácie

Farmaceutický výrobný proces

Úspešný proces monitorovania do značnej miery závisí od najnovších metód iónovej analýzy a spektroskopie. Predchádzajúce - väčšinou mokré chemické metódy - sú prednostne merané online a atline, NIR spektroskopia je ideálnym nástrojom pre inline monitorovanie a to najmä s ohľadom na FDA PAT a QbD iniciatívy.

Ďalšie informácie

Potravinárstvo a nápoje

Povrchové úpravy

Energetika a elektrárne

Potraviny a nápoje

Dnešné potraviny a nápoje nie sú len jednoduchým „organickým palivom“ potrebným pre prežitie. Okrem ich výživovej hodnoty je dôležitá aj ich vôňa a chuť. Stále častejšie sa dbá na udržiavanie a zlepšovanie zdravotného stavu príjmom vysoko kvalitnej stravy. Kvalita a bezpečnosť potravín sa stávajú ešte dôležitejšími aj kvôli zvyšujúcemu sa podielu spracovaných potravín. Naviac, potraviny sú veľmi komplexné materiály - náchylné k degradácii a kontaminácii - keďže obsahujú nespočetné množstvo zlúčenín.

Analytická chémia zaisťuje, že konzumenti dostanú bezpečné a zdravotne nezávadné potraviny v zmysle platných kontrolných požiadaviek. Ďalšími výzvami sú aj informácie o výživovej hodnote, dosledovateľnosť zdrojov potravín a falšovanie potravín. Z hľadiska spracovania potravín, umožňuje analytická chémia výrobcovi zvýšiť výnosy a optimalizovať kvalitu, použitím robustného efektívneho a citlivého prístrojového vybavenia. Nech už sú vaše zámery akékoľvek, Metrohm je pre vás tým pravým partnerom.

Nápoje a pitná voda

Hoci neprispieva do našej stravy žiadnymi kalóriami, voda je najdôležitejším život udržujúcim zdrojom pre väčšinu organizmov. Je hlavnou zložkou nápojov a je prítomná takmer vo všetkých potravinách. Ak niekto vie akým spôsobom je možné analyzovať vodu a nápoje, tak je to Metrohm; viac než 270 aplikácií je dôkazom tejto týchto skúseností.

Ďalšie informácie

Mlieko a mliečne produkty

Mlieko obsahuje takmer všetky zložky potrené pre prežitie: tuk, vysokokvalitné proteíny, uhľohydráty, vitamíny a minerály. Je našou prvou potravou a ako surovina ponúka neuveriteľné možnosti ďalšieho využitia. Mliečne produkty sú pravdepodobne najrozmanitejšími zo všetkých skupín potravín. Vďaka matrici obsahujúcej proteíny a tuky, mlieko a mliečne produkty vyžadujú prípravu vzorky. Produkty Metrohm boli vyvinuté práve aj pre tieto zdĺhavé a na chyby náchylné metódy prípravy vzoriek. Naše prístroje sú rýchle, presné a efektívne.

Ďalšie informácie

Jedlé tuky a oleje

Tuky a oleje sú hlavnou zložkou našej výživy a majú mnoho funkcií – od pridania chute, konzistencie až po schopnosť vytvárať emulzie a slúžia aj ako médium pre prechod tepla. Pre stanovenie nutričnej hodnoty potravín obsahujúcich tuky a oleje (margaríny, majonézy, rezance, orechy a pod.) je kľúčové  stanovenie parametrov tuku (napr. jódové číslo, peroxidové číslo a číslo kyslosti) ako aj obsah iónov a vody. Vzhľadom k tomu, že tuky a oleje sa kazia, stanovenie oxidačnej stability týchto produktov je nutnosťou. Tieto analýzy sú súčasťou k základnému portfóliu Metrohm.

Ďalšie informácie
Povrchy a úprava povrchu pomocou techniky elektrolytického pokovovania je vysoko sofistikovaný proces. Či už je to úprava kovových dielov alebo dosiek s plošnými spojmi, požadovaná kvalita medziproduktov a konečných produktov sa dosiahne iba vtedy, keď je správne zloženie procesných kúpeľov. K tomu, aby bolo možné riadiť produkciu čo najefektívnejšie, je absolútne nevyhnutné zohľadniť rastúce náklady na suroviny a energie.

Ako popredný výrobca prístrojov pre chemickú analýzu poznáme nároky kladené na elektrolytické povrchové úpravy. Ponúkame Vám najmodernejšie prístrojové vybavenie pre kontrolu a optimalizáciu kvality vašich procesov povrchových úprav - a to ako v laboratóriu, tak v procese výroby.


Kontrola kvality základných chemikálií

Objavte možnosti kontroly kvality vstupných základných chemikálií a surovín galvanických kúpeľov.

Ďalšie informácie …

Monitorovanie hlavných komponentov v kúpeľoch

Pozrite sa, čo ponúkame na monitorovanie hlavných komponentov v galvanických kúpeľoch.

Ďalšie informácie …

Monitorovanie sekundárnych zložiek v kúpeľoch

Získajte viac informácií o našich analytických riešeniach na monitorovanie organických a anorganických prísad v galvanických kúpeľoch.

Ďalšie informácie …

Energetika a analýzy v elektrárňach

Rast populácie - asi 80 miliónov ročne - a industrializácia krajín vytvárajú obrovské potreby elektrickej energie. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) globálny dopyt po energii vzrastie asi o 65% do roku 2035. Veľkú časť potrebného množstva energie budú naďalej poskytovať tepelné a jadrové elektrárne. "Obnoviteľné zdroje energie", ako je fotovoltaika (PV) bude ďalší dôležitý zdroj našich dodávok energie. Dodávky energie z obnoviteľných zdrojov na do rozvodných sití si vyžaduje výkonné zariadenia na skladovanie a konverziu energie, napríklad superkondenzátory, batérie, alebo palivové články.

Aby tieto technológie pracovali s maximálnou účinnosťou, všetky stupne výroby energie musia pracovať na najvyššej úrovni. Či už je to sledovanie chemizmu vody v tepelných elektrárňach, chemické procesy solárnych článkov a elektrolytov batérií, alebo elektrochemické merania zariadení na skladovanie energie. Metrohm poskytuje pre všetky tieto úlohy zodpovedajúce analytické riešenia.

Analýzy v elektrárňach

Prevažná časť elektrickej energie sa vyrába z fosílnych palív alebo v jadrových elektrárňach. Tieto spôsoby výroby energie zahŕňajú okruhy s vodnou parou, ktoré poháňajú turbíny. Extrémne podmienky v reaktoroch prispievajú ku vzniku korózie, ktorá znižuje výkon elektrárne, spôsobuje prestoje, a dokonca môže ohroziť bezpečnosť elektrárne.
Toto je dôvod, prečo je sledovanie chemického zloženia vody v elektrárňach nesmierne dôležité. Prečítajte si viac o problémoch, ktorým elektrárne čelia a aké riešenia dokáže poskytnúť Metrohm:

Monitorovanie korózie Chemické zloženie vody pre dva vodné okruhy Chemické zloženie vody pre tri vodné okruhy

Fotovoltaika

Fotovoltaické (PV) články alebo solárne články premieňajú energiu svetla priamo na elektrickú energiu. Bežné materiály pozostávajú z monokryštalického alebo polykryštalického kremíka, tenkovrstvových solárnych článkov, alebo viacvrstvových buniek tretej generácie.

Okrem plne integrovanej analýzy kúpeľov pre články z kryštalického kremíka, thin film články (CIS / CIGS, CdTe, a-Si), a ďalšie typy článkov, ponúkame metódy pre monitorovanie leptania a vlastností povrchov v reálnom čase. Ďalej zabezpečujeme prístroje a metódy pre jednoduchú analýzu (foto-) elektrochemických procesov vo farbocitlivých a všetkých ďalších solárnych článkoch.

Fotovoltaika

Skladovanie a konverzia elektrickej energie

Ponuka a dopyt po energii sa zriedka zhodujú. Najmä energie z obnoviteľných zdrojov sa nedajú veľmi efektívne skladovať a v prípade potreby preto často nie sú k dispozícii. Elektrochemické, chemické a elektrické skladovacie systémy energie (EES) - najmä batérie, superkondenzátory, a palivové články - sú sľubnými prostriedkami, ktoré by mohli v budúcnosti vyvažovať dopyt po energii.

Metrohm je elektrochémia, a vedci po celom svete využívajú naše sofistikované prístroje navýrobu, charakterizáciu a vývoj materiálov a ciel.

Skladovanie a konverzia energie

Výroba polymérov a plastov

Chémia

Obrana a bezpečnosť

Výroba polymérov a plastov

Syntetické polyméry a plasty sú základom moderného života. Vďaka svojej univerzálnosti a fyzikálnym vlastnostiam, plasty a polyméry dobyli takmer každý aspekt moderného života: lietadlá a automobily, balenia všetkého druhu, lekárske zariadenia a produkty, elektroniku a oveľa viac. Bez kvalitných a high-tech plastov by väčšina produktov, ktoré používame dnes v každodennom živote vyzerala úplne inak.

Výroba polymérov je náročný proces, v ktorom vysoko čisté suroviny prechádzajú zložitými reakciami aby sa zmenili na polyméry, živice, kaučuky a gumy. Aby sa zabezpečilo, že tieto výrobky vyhovujú špecifikácii, musia byť materiály a procesy sledované v rámci celého výrobného procesu. Vďaka tomu je použitie špecifických a vysoko presných analytických techník nevyhnutné. My v Metrohm sme odhodlaní poskytnúť vám inštrumentáciu a skúsenosti, ktoré potrebujete na vyriešenie vašej analytickej úlohy pri analýze polymérov.

Kontrola kvality surovín

Kvalita surovín používaných na výrobu polymérov je kritická z hľadiska konečného produktu. Nekvalitné suroviny nevyhnutne prinášajú nekvalitné polyméry. Okrem kvality, aj aspekty ako je trvanie výroby, efektivita a presnosť hrajú pri vstupnej kontrole kľúčovú úlohu. Zistite čo vám môže Metrohm ponúknuť pre jednoduchšiu, rýchlejšiu a presnejšiu kontrolu materiálov.

Ďalšie informácie

Monitorovanie reakcie

Polymerizačná reakcia je kľúčovým bodom pri výrobe polymérov. V tomto kroku procesu, nesmiete ponechať nič na náhodu. Preto potrebujete metódy funkčné v priebehu reakcií, ktoré prinášajú okamžité výsledky. Pozrite sa na naše riešenia monitorovania reakcií: paletu spektroskopických prístrojov, ktoré prinášajú výsledky v reálnom čase a procesné analyzátory, ktoré vykonávajú online analýzu automaticky a presne.

Ďalšie informácie

Kontrola kvality polymérov

Polyméry sú výsledkom komplexných reakcií a procesov zahŕňajúcich rôzne suroviny a prísady. Konečný produkt musí byť preto starostlivo kontrolovaný, aby sa zabezpečilo, že spĺňa všetky špecifikácie. Naše prístroje a aplikácie vám umožní stanovovať rôzne látky a parametre, vrátane aditív, hladiny kopolymérov, obsahu vody, halogénov a zvyškových monomérov alebo nečistôt.

Ďalšie informácie

Chémia

Chemický priemysel leží v jadre globálnej ekonomiky, možno dokonca aj modernej civilizácie. Zaisťuje totiž premenu surovín na viac ako 70 000 rôznych produktov, používaných takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Neexistuje takmer žiadny priemyselne vyrábaný produkt, ktorý by existoval bez chemického priemyslu. A to napriek tomu, že chémia, a predovšetkým organická chémia začali vo veľkom prekvitať až v 19. storočí, vďaka Wöhlerovej syntéze močoviny.

V priebehu len niekoľkých desaťročí sa vyvinuli mnohé dôležité priemyselné procesy, ktoré dodnes formujú súčasné chemické procesy - od chlórových alkalických až po Solvay procesy a mnohé iné. Výroba technologicky vyspelých, vysoko čistých chemikálií vyžaduje bezpečné a spoľahlivé analytické riešenia. Pozrite sa, čo ponúkame v tejto oblasti.

Základné chemikálie

Základné alebo komoditné chemikálie sú jednozložkové, čisté chemické látky, vyrábané vo veľkých množstvách. Rozdeľujú sa na anorganické a organické chemikálie. Zatiaľ čo anorganické látky (kyseliny, zásady, soli atď.) pochádzajú hlavne z minerálov a hrajú dôležitú úlohu takmer vo všetkých priemyselných procesoch, organické chemikálie sú takmer výlučne odvodené z ropy, uhlia a zemného plynu. Su premieňané na jednoduché stavebné prvky a následne sa používajú na prípravu mnohých ďalších medziproduktov.

V chemickom priemysle je čistota chemikálií na prvom, druhom i treťom mieste. Metrohm ponúka to pravé prístrojové vybavenie a know-how na analýzu akýchkoľvek základných chemikálií.

Ďalšie informácie

Rozpúšťadlá a farbivá

Rozpúšťadlá sú používané pri väčšine chemických syntéz. Napomáhajú prenosu tepla a hmoty, uľahčujú separáciu a čistenie a pôsobia ako nosiče povrchových náterov, pigmentov a farbív. Komplexné zloženie farbiacich roztokov alebo suspenzií, najmä pokiaľ ide o ich väzbovú schopnosť na substrát, vyžaduje prvotriedne analytické metódy.

V analytickej chémii je Metrohm ako doma. Metrohm ponúka rôzne analytické techniky na kontrolu kvality rozpúšťadiel a farbív.

Ďalšie informácie o analýze rozpúšťadiel Ďalšie informácie o analýze farbív

Riadenie prevádzky

Pri riadení prevádzok sú hlavnými faktormi integrita a bezpečnosť prevádzky, výrobné tempo, kvalita výrobkov a náklady. Toto všetko závisí od komplexnej kontroly procesov prostredníctvom monitorovania kľúčových procesných parametrov online a v kvázi reálnom čase, často vo výbušnom, prašnom, korozívnom a nepriateľskom prostredí.

Naše robustné procesné analyzátory sú navrhnuté do takýchto typov prostredia. Sledujú chemické a fyzikálne zmeny v chemických procesoch a monitorujú toky odpadových vôd. Okrem toho ponúkame zariadenia a metódy na monitorovanie korózie v parovodnom potrubí – od korozívnej špeciačnej analýzy a monitorovania inhibítorov korózie, až po elektrochemickú analýzu.

Ďalšie informácie
Spoľahlivé zariadenia, spoľahlivý výkon v extrémnych podmienkach, účinná ochrana proti bezprostredným hrozbám - takéto požiadavky vyžadujú presnú analýzu.

Metrohm ponúka robustné a presné riešenia pre aplikácie v obrannom a bezpečnostnom sektore. S našimi prístrojmi môžete vykonávať analýzu kvality vody v súlade s národnými a medzinárodnými normami. Ďalej poskytujeme ručné analyzátory na identifikáciu chemických látok, nebezpečných materiálov, nelegálnych látok a výbušnín.

> Ďalšie informácie o našich riešeniach v obrannom a bezpečnostnom priemysle