Prevádzka továrne v chemickom procesnom priemysle (CPI)

Storage tanks on a chemical production plant

Na tejto stránke nájdete informácie k nasledujúcim témam:


Monitorovanie pary a korózia

Chemické reakcie sú celé o vytváraní a rozbíjaní chemických väzieb. Zvyšovaním teploty sa spájacie a oddeľovacie procesy výrazne zrýchľujú. Tento jav sa využíva pri chemickej výrobe, kde sú reaktanty ohrievané na prevádzkové teploty a následne spracovávané. Teplo je tiež potrebné na zníženie viskozity, čím sa zabezpečí plynulý tok dechtov a voskov cez potrubia a zariadenia.

Teplo potrebné pre procesné linky, nádoby a nádrže môže byť vytvárané pomocou elektrickým, kvapalinovým alebo parným zohrievaním. Z týchto troch spôsobov, sa najvyššie teploty dosahujú parou, a preto sa táto metóda využíva na ohrev už viac než storočie. Prívod pary do ohrevného kotla je účinný spôsob ohrievania obsahu reaktora.

Rusty pipe valve

Okrem poskytovania potrebného tepla, slúži para aj na iné účely - vrátane čistenia, zvlhčovania a oddeľovania (stripping). Napriek všetkým týmto výhodám, para spôsobuje koróziu – ktorá sa často vyskytuje na neprístupných miestach (napr. korózia pod izoláciou, CUI) - čo má obrovský vplyv na integritu, bezpečnosť a prevádzkové náklady továrne.

Na potlačenie korózie je potrebný program chemickej úpravy vody na kontrolu a úpravu hodnoty pH a monitorovanie koncentrácií koróznych iónov, inhibítorov korózie a vedľajších produktov korózie.

Metrohm ponúka širokú škálu prístrojov a metód na meranie parametrov korózie. Nižšie si prečítajte viac o parametroch relevantných v súvislosti s koróziou.

Chápanie a skúmanie korózie

Aby ste účinne pôsobili proti korózii, musíte pochopiť základné korózne procesy a typy (rovnomerné, trhliny, štrbinové, galvanické alebo mikrobiologicky indukované korózie).

> Metrohm vypracoval sériu aplikačných listov o korózii. Viac inofrmácií …

Elektrochemická analýza, napr. lineárna polarizácia (LP) a elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS), sa bežne používa na skúmanie mechanizmov korózie, čo umožňuje rýchlu a presnú charakteristiku procesov a následkov.

> Viac informácií o elektrochemickej impedančnej spektroskopii

> Viac informácií o prístrojoch Metrohm Autolab pre elektrochémiu

Monitorovanie korózie, indikátory a inhibítory

V chemických výrobných závodoch sa musí zabrániť korózii v čo najväčšej možnej miere, pretože korózia zvyšuje náklady a prestoje. 

Kontrola korózie je založená na dvoch princípoch: odstraňovanie korozívnych zlúčenín a pridávanie inhibítorov korózie. Preto je potrebné monitorovať relevantné parametre a zlúčeniny:

  • Indikátory korózie, napr. vodivosť, hodnotu pH alebo korozívne anióny a katióny
  • Inhibítory korózie, napr. ióny zinku, fosfáty alebo fosfonáty pre oceľ a jej zliatiny a triazoly pre meď a jej zliatiny

Indikátory korózie

Ponúkame prístroje a know-how pre meranie vodivosti a hodnoty pH, ako aj pre stanovenie aniónov a katiónov.

Meranie pH a vodivosti Stanovenie aniónov a katiónov pomocou iónovej chromatografie

Inhibítory korózie

Inhibítory korózie (ióny zinku, fosfáty, fosfonáty, tolytriazol, benzotriazol a 2-merkaptobenztiazol) možno spoľahlivo monitorovať pomocou iónovej chromatografie so spektrofotometrickou detekciou.

Prejsť na aplikáciu Viac informácií o Metrohm iónovej chromatografii

Online merania Fe a Cu

Pri korózii spôsobenej prietokovou rýchlosťou (FAC) dochádza k stenčovaniu potrubia a k zvýšeniu koncentrácií Fe v okruhu. FAC vo výmenníkoch tepla má za následok zvýšené koncentrácie Cu. Procesný analyzátor 2045VA detekuje tieto kovové ióny skôr, než korózia dosiahne svoj deštrukčný potenciál.

Viac informácií o ADI 2045 VA Prejsť na aplikáciu

Na stiahnutie

Solvayov proces: Monitorovanie procesov pri výrobe uhličitanu sodného

Portrait of Ernest Solvay

Uhličitan sodný je chemikália, ktorá sa používa nielen na výrobu rôznych produktov (napr. sklo, mydlá, čistiace prostriedky a papier), ale taktiež pri procesoch (napríklad pri čistení spalín v elektrárňach, alebo ako zásada v chemickej výrobe a pri úprave vody).

S celosvetovou ročnou produkciou viac ako 40 miliónov ton je uhličitan sodný jednou z desiatich najviac vyrábaných chemikálií na svete. Najčastejšie sa uhličitan sodný vyrába Solvayovým procesom, zriedka sa získava aj ťažením z horniny. V Solvayovom procese sa uhličitan sodný vyrába sériou chemických reakcií, zo soľného roztoku a vápenca s amoniakom v úlohe "katalyzátora".

Koncentrácia amoniaku v amoniakálnom soľnom roztoku

Najprv je soľný roztok nasýtený amoniakom v absorpčnej veži. Následne, v karbonizačnej veži, oxid uhličitý - vzniknutý z ohriateho uhličitanu vápenatého (kalcinácie) - reaguje so soľným roztokom nasýteným amoniakom za vzniku hydrogenuhličitanu amónneho, a nakoniec hydrogenuhličitanu sodného a chloridu amónneho. Na produkciu uhličitanu sodného sa hydrogénuhličitan sodný zahreje v rotačných sušičkách, a chlorid amónny zatiaľ reaguje s oxidom vápenatým aby sa recykloval amoniak.

Pre zabezpečenie dostatočného výťažku produktu v karbonizačnej veži, sa po nasýtení roztoku amoniakom, musí monitorovať koncentrácia amoniaku v soľnom roztoku. Online analyzátory Metrohm Process Analytics ponúkajú riešenie nepretržitého monitorovania a dajú sa nastaviť tak, že používateľa upozornia, ak sú hodnoty mimo noriem.

> Viac informácií o prístrojoch Metrohm Process Analytics

Na stiahnutie

A naviac ...

Online procesné analyzátory od Metrohm Process Analytics sú dostupné ako jednoduché jedno-parametrové analyzátory, alebo v multifunkčnej verzii, plne prispôsobené vašim špecifickým procesným požiadavkám. Naviac ich možno konfigurovať  pre rôzne analyty a parametre, užitočné pri výrobe uhličitanu sodného, ako sú:
  • Alkalita
  • Uhličitan
  • Oxid vápenatý
  • Oxid uhličitý
  • Tvrdosť
> Viac informácií o našich online procesných analyzátoroch 

Kyselina sírová v kumén-fenolovom procese

Väčšina svetovej produkcie fenolu a acetónu, je vyrábaná kuménovým procesom, známym aj ako kumén-fenolový alebo Hockov proces. Najprv je benzén Friedel-Crafts alkylovaný propylénom za vzniku medziproduktu - kuménu (izopropylbenzén), ktorý je oxidovaný na kuménhydroperoxid (CHP). Po koncentrácii CHP v destilačných kolónach na 65 až 90%, sa CHP štiepi za vzniku fenolu a acetónu. Malé množstvá kyseliny sírovej (0,1 až 2%) katalyzujú štiepenie pri teplote 60 až 65 °C a zabraňujú neželaným reakciám v horúcom a koncentrovanom CHP.

Pred downstream destiláciou a purifikáciou fenolu a acetónu sa prúd produktu prečistí, aby sa odstránili stopy kyseliny sírovej, ktoré spôsobujú koróziu a produkujú nežiaduce vedľajšie produkty.

V nebezpečnom prostredí kuménovho procesu, robustné online analyzátory procesov, napr. 2026 Titrolyzer a ADI 2045TI, monitorujú koncentráciu kyseliny sírovej ako katalyzátora pri štiepení CHP aj ako korozívnej nečistoty v prúde. Okrem online monitorovania kyseliny sírovej dokážu analyzátory titrovať koncentrácie CHP.

> Viac informácií o jedno-metódovom analyzátore 2026 Titrolyzer

> Viac informácií o procesnom analyzátore ADI 2045TI

Na stiahnutie

Ďalšie aplikácie a informácie

Vápnik a horčík v soľnom roztoku

Pri elektrolytických procesoch v chlór-alkalickom priemysle je kľúčová čistota soľného roztoku. Naše procesné analyzátory je možné použiť v niekoľkých štádiách procesu, od vysokých koncentrácií vápnika a horčíka až po veľmi nízke koncentrácie v ultrapurifikovanom soľnom roztoku.

Brožúra na stiahnutie Prečítať si aplikáciu Viac informácií o chlór-alkalickom procese

Peroxid v HPPO procese

Propylénoxid (PO) je dôležitým medziproduktom v chemickom priemysle. V procese HPPO (peroxid vodíka na propylénoxid) vzniká PO z propénu a peroxidu vodíka. Peroxid vodíka je kľúčovým parametrom, keďže predstavuje mieru konverzie na PO. Naše analyzátory umožňujú online monitorovanie koncentrácie H2O2.

Prečítať si aplikáciu Leták na stiahnutie Viac informácií o procesných analyzátoroch

Analýza priemyselných odpadových vôd

Rôzne štandardné metódy na analýzu odpadových vôd

Pri priemyselnej výrobe sa tvoria masívne toky odpadových vôd. Prevádzkovatelia čističiek odpadových vôd sú povinní monitorovať tieto inštalácie s cieľom kontroly ich výkonnosti. Súčasťou tejto povinnosti je pravidelné stanovovanie rôznych parametrov v laboratóriu a v procesoch. Zostavili sme zoznam vybraných štandardov, v ktorých sú popísané medzinárodné špecifikácie k testom a požiadavkam.

> Prejsť na prehľad štandardov