Korózia

Bežný problém, nežiadúci obzvlásť v elektrárňach

Turbine

Korózia je prirodzená - a hlavne nákladná. Organizácia NACE International, hlavná medzinárodná autorita v oblasti korózie, iniciovala v roku 2002 štúdiu na odhad nákladov spôsobených koróziou v Spojených štátoch. Táto štúdia dospela k záveru, že celkové ročné náklady dosiahli 276 miliárd dolárov (viac informácií tu).

V elektrárňach je korózia hlavným faktorom spôsobujúcim nákladné a kritické prestoje. Sekundárne okruhy s parogenerátormi v jadrových elektrárňach a v elektrárňach na fosílne palivá sú prirodzene náchylné na koróziu, kedže ich kovové komponenty sú v neustálom kontakte s vodou. V tejto súvislosti sú opatrenia na monitorovanie alebo prevenciu korózie kľúčové.

Metrohm ponúka celú škálu prístrojov a metód na meranie parametrov súvisiacich s koróziou.

V súlade s predpismi

Vzhľadom na nepretržitý kontakt kovových častí s vodou, sa korózia môže objaviť kedykoľvek. Preto musia elektrárne koróziu podrobne monitorovať. Tento proces zahŕňa niekoľko parametrov a indikátorov.

Rôzne normy DIN a ASTM sa zaoberajú tým, ako vykonávať monitorovanie korózie. Tieto normy podrobne opisujú ako vypočítať miery korózie, ako vykonávať elektrochemické testy, a mnoho iného.

> Prehľad noriem súvisiacich s koróziou

Príčiny a typy korózie

Pri korózii, ako elektrochemickom procese, prebieha na kovovom povrchu oxidácia (napr. rozpúšťanie kovu) a redukcia (napr. kyslíka). V tomto procese dochádza k znehodnoteniu kovu koróziou.

Korózia sa vyskytuje v rôznych formách a typoch. V závislosti od prostredia a fyzických okolností môžeme pozorovať nasledovné typy korózie:

  • rovnomerná korózia,
  • bodová korózia (vytváranie dier alebo otvorov v materiáli),
  • štrbinová korózia (na miestach, kde stagnuje kvapalina podporujúca koróziu),
  • galvanická korózia (medzi dvoma rôznorodými kovmi v prítomnosti korozívneho elektrolytu), alebo
  • mikrobiologicky indukovaná korózia.
> Pozrite si naše Metrohm aplikačné listy o korózii. Ďalšie informácie …

Príčiny a inhibícia korózie

Bez ohľadu na typ korózie musia elektrárne zabezpečiť, aby sa korózia vyskytovala čo najmenej, ideálne vôbec.

To je možné dosiahnuť monitorovaním látok a parametrov, ktoré spôsobujú koróziu - ako vodivosť, hodnota pH alebo prítomnosť korozívnych aniónov a katiónov.

Elektrárne majú aj dalšiu možnosť - a to zabezpečiť prítomnosť a pridávanie dostatočného množstva inhibítorov korózie (napríklad zinočnatých iónov, fosfátov/fosfonátov pre oceľ a zliatiny ocele alebo triazolov pre meď a zliatiny medi).

> Ďalšie informácie o inhibícii korózie

Monitorovanie korózie pomocou elektrochémie: riešenia od Metrohm Autolab

Najjednoduchším spôsobom sledovania rozsahu korózneho napadnutia je stanovenie úbytku hmotnosti vzorky kovu v skúšobnom prostredí, v priebehu času. Avšak tento typ testovania je veľmi zdĺhavý, vyžaduje si veľa práce a extrapolácia straty hmotnosti na spoľahlivé predpovedanie životnosti systému nie je jednodnoznačná (napr. v prípade bodovej korózie).

Výbornou alternatívou k testovaniu úbytkov hmotnosti je elektrochemické testovanie, ako napr. lineárna polarizácia (LP) a elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS). Tieto metódy umožňujú rýchlu charakterizáciu elektrochemických systémov a poskytujú podrobnejšie informácie o koróznych javoch.

> Viac informácií o elektrochemickej impedančnej spektroskopii

> Viac informácií o prístrojoch Metrohm Autolab pre elektrochémiu

Ďalšie aplikácie a produkty

Monitorovanie hodnoty pH a vodivosti

Procesný analyzátor ADI 2045TI od Metrohm Process Analytics je možné použiť na analýzu viacerých parametrov vo viacerých prúdoch vzoriek.

Ďalšie informácie o analyzátore ADI 2045TI

ASTM D8045: Číslo kyslosti v surovej rope

Kyslosť vedie ku korózii. Monitorovanie čísla kyslosti v surovinách preto pomáha predchádzať korózii a udržiavať nízke náklady na údržbu. Norma ASTM D8045 opisuje monitorovanie čísla kyslosti v surovej rope a ropných produktoch.

Ďalšie informácie …

Na stiahnutie