Pôda

V súlade s normami

Množstvo metód pre analýzu pôdy v súlade so štandardmi

Pedosféra je vysoko komplexnou spleťou oblastí. Zložky pôdy sú ťažko prístupné a mobilné. Preto je príprava vzoriek kľúčová. Naše metódy a prístroje spĺňajú mnohé medzinárodné štandardy.


> Viac sa dozviete z nášho prehľadu!

Medzinárodný rok pôdy 2015

Zvyšovanie povedomia o dôležitosti pôdy

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásila rok 2015 za Medzinárodný rok pôdy (IYS). Metrohm má taktiež za cieľ zvýšiť povedomie o dôležitosti pôdy a vydal článok, ktorý sa zaoberá analýzou pôdy.Na stiahnutie

Hodnota pH v pôdach (ISO 10390) a elektrická vodivosť (ISO 11265)

Hodnota pH pôdy: Najčastejšie stanovovaný parameter pôdy

Hodnota pH pôdy je charakteristickou hodnotou, známou ako "reakcia pôdy" a umožňuje zaradenie pôd podľa ich kyslosti a zásaditosti. Dodávanie živín a mikrobiálna činnosť do značnej miery závisia práve od hodnoty pH pôdy. Stanovenie je jednoduché a spĺňa normu ISO 10390.

Vodivosť: Indikuje množstvo rozpustných solí

Vodivosť pôdy nám ukazuje schopnosti pôdnej vody mobilizovať minerálne látky v pôde. Norma ISO 11265 popisuje prípravu suspenzie a následnú analýzu pôdy.

> Prehľad dôležitých parametrov pôdy

Na stiahnutie

Chróman(VI) a bežné ióny vo vzorkách vody

IC uľahčuje detekciu chrómanu až do úrovní μg/L 

Iónovou chromatografiou je možné zistiť chróman v pôde až do úrovní μg/L. Relatívne veľký dvojnásobne nabitý chrómanový anión je oddelený od ostatných aniónov kolóny na výmenu aniónov, a následne post-kolónovou reakciou s roztokom 1,5-difenylkarbazidu vznikne červenofialový komplex, ktorý je analyzovaný UV/VIS detektorom pri 540 nm.

Chromatogram spracovanej vzorky pôdy s chromanovým píkom. Analýza obsahuje post-kolonovú reakciou a následnú UV detekciu.


Alkalický rozklad podľa normy EPA 3060A alebo ISO EN 15192

Príprava vzoriek vzoriek pôdy je náročná úloha. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby extrakčný roztok uvoľňoval chróman zo vzoriek bez toho, aby došlo k akejkoľvek zmene jeho oxidačného stavu. Pre väčšinu vzoriek pôdy sa odporúča alkalický rozklad podľa noriem EPA 3060A alebo ISO EN 15192. Filtrácia môže byť jednoducho automatizovaná použitím inline ultrafiltračnej cely.


Soil anions
Použitie v poľnohospodárstve si vyžaduje stanovenie aniónov a kationov 

Obsah živín vo vzorkách pôdy určuje rast rastlín a preto je tento parameter kľúčovým pre poľnohospodárske využitie. Koncentrácie makronutrientov (dusík, fosfor, draslík, vápnik, horčík a síra) je možné určiť v dvoch paralelných IC analýzach.

Aniónový chromatogram spracovanej vzorky pôdy.


Na stiahnutie

Ďalšie aplikácie

Elektrosanácia kontaminovaných pôd

Veľmi moderné a predovšetkým praktické sú dnes „in-situ“ metódy na dekontamináciu pôdy bez potreby výkopových prác. Veľmi sľubnou metódou je elektrosanácia, pri ktorej je do pôdy zavedená celá séria elektród. Elektrické pole pole potom spôsobuje elektrokinetický transport a redoxné procesy elektroaktívnych kontaminantov. Prístroje Autolab sledujú redoxné reakcie, napríklad redukciu ťažkých kovov, ktoré sa odohrávajú priamo v pôde.

Vyhľadávač aplikácií