Vzduch

V súlade s normami

Vzduch, ktorý dýchame

Cez dýchací systém človeka prejde v priebehu jeho života v priemere 300.000 m³ vzduchu. Takto nečistoty vstupujú priamo do našich pľúc. Medzinárodné normy sú dôležitým prostriedkom na kontrolu kvality vzduchu, vonku aj v interiéri. Metrohm prístroje a aplikácie sú v súlade s mnohými medzinárodnými normami (napr. ISO, ASTM, DIN) na analýzu vzduchu.

> Pozrite si prehľad našich metód v súlade s normami

Kvalita ovzdušia: Väčšina miest nespĺňa smernice WHO

Zlá kvalita ovzdušia vo väčšine miest sveta

Dobrou správou je, že čoraz viac miest pokladá kvalitu ovzdušia za dôležitú, a zvyšuje sa jej monitorovanie. Zlou správou je, že vo väčšine veľkých miest sú výrazne prekročené prahové úrovne zdraviu škodlivého znečistenia, stanovené v "smerniciach WHO o kvalite ovzdušia". Vďaka technológii MARGA, vám spoločnosť Metrohm ponúka semikontinuálny nástroj na monitorovanie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie: tuhé častice (PM), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).


> Ďalšie informácie o MARGA

Stopové množstvá sacharidov vo vzorkách vzduchu

Filtračné metódy na analýzu častíc vo vzduchu v súlade s normou DIN EN 12341

Filtre zachytávajú tuhé častice obsiahnuté vo vzduchu. Po extrakcii filtra, je extrakt analyzovaný iónovou chromatografiou (IC) a / alebo voltampérometriou (VA).

Stopové množstvá sacharidov naznačujú spaľovanie biomasy a biogénne procesy

Bezvodné cukry ako  levoglukozan, manozán a galaktozan vznikajú pri spaľovaní celulózy a hemicelulózy. Tieto sacharidy teda indikujú spaľovanie biomasy. Naopak cukrové alkoholy ako arabitol a manitol sú indikátormi biogénnych procesov (napr. manitol vypúšťaný zo spór húb). Informácie z koncentračných profilov týchto indikátorov nám umožňujú pátrať po pôvode zvýšenej koncetrácie sacharidov v atmosfére.IC stanovuje niekoľko sacharidov jedinou analýzou

Po separácii IC sú tieto sacharidy stanovené v koncentráciách nižších než ng/m³ pomocou pulznej ampérometrickej detekcie (PAD). Metóda nevyžaduje derivatizáciu a dá sa jednoducho automatizovať, čo je ideálne riešenie pre rutinnú analýzu s veľkým počtom vzoriek.

Semikontinuálna analýza iónov v aerosóloch pomocou PILS-IC a PILS-IC-VA

Kontinuálny, presnejší a bez prípravy vzoriek: PILS

Dávkovač vzoriek PILS (Particle-into-Liquid Sampler) umožňuje kontinuálny odber vzoriek. V závislosti od pripojeného analyzátora, sú možné semikontinuálne merania každých 15 (IC) a 30 (VA) minút. Toto vysoké časové rozlíšenie umožňuje prepojenie zmien aerosólovej kompozície s meteorologickými údajmi. Navyše nie je potrebná komplikovaná manuálna príprava vzoriek náchylná na chyby, ani obtiažne skladovanie vzoriek.


Particle-into-Liquid Sampler (PILS)

V dávkovači vzoriek PILS sa ióny v aerosóli stretávajú s presýtenou vodnou parou. Tu narastú do kvapôčok a kontinuálne sa transportujú do analyzátora (analyzátorov).Kadmium, olovo, zinok, meď, nikel, kobalt v aerosóloch PILS-VA

Spojenie PILS s kompresorom 797 VA Computrace umožňuje semikontinuálne stanovenie rôznych ťažkých kovov (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Co) vo forme častíc obsiahnutých vo vzduchu. Vysoké časové rozlíšenie zachytí aj tie najmenšie zmeny v chemickom zložení.


Paralelné spojenie s iónovou chromatografiou a voltampérometriou

V PILS-IC-VA sa častice privedú do roztoku, a potom sa prepravia v troch prúdoch do dvojkanálového iónového chromatografu na stanovenie aniónov a katiónov a do voltampérometrického meracieho stojanu na stanovenie iónov ťažkých kovov.Air measurements
PILS v spojení s VA

Semikontinuálne voltampérometrické stanovenie koncentrácií ťažkých kovov (Cd, Pb a Cu) vo vzorkách vzduchu. Koncentrácie kovov sa neustále zvyšujú, až kým nezačne pršať.

PILS
PILS v spojení s IC a VA

Semikontinuálna IC analýza koncentrácií aniónov a katiónov (nižšie) a VA analýza koncentrácií ťažkých kovov (vyššie) vo vzorkách vzduchu z Herisau (Švajčiarsko). Na simuláciu kontaminácie sa zapálili prskavky, ktoré boli najskôr ponorené do roztokov ťažkých kovov.


Na stiahnutie

Ďalšie aplikácie a produkty

Súbežné monitorovanie plynov a aerosólov - MARGA

Okrem iónov v aerosóloch, MARGA (Monitor for AeRosols & Gases in Ambient Air) analyzuje zloženie plynov rozpustných vo vode. Systém MARGA poskytuje presné výsledky každú hodinu. Keďže tento systém dokáže pracovať celé dni bez pridávania ďalších roztokov, MARGA je ideálny na použitie v teréne, i v ťažko dostupných oblastiach.

Vyhľadávač aplikácií MARGA - informácie o produkte Aplikácie procesných analýz

Od skleníkových plynov po zdroj uhlíka

Zníženie koncentrácie CO2 v atmosfére je celosvetovým cieľom. Jeden sľubný prístup využíva CO2 ako zdroj surovín, napríklad na syntetizáciu surovín pre palivá alebo chemikálie. Princípom je formálne zvrátenie spaľovania podľa modelu fotosyntézy. Pri tomto procese sa CO2 znižuje elektrickým prúdom za prítomnosti rôznych katalyzátorov, aby sa vytvoril reaktívny oxid uhoľnatý alebo metanol. Potenciostat / galvanostat PGSTAT 302N umožňuje sledovať reakcie, ktoré prebiehajú na povrchu katalyzátora, a tým poskytuje nepostrádateľný nástroj na optimalizáciu katalyzátorov.


Vyhľadávač aplikácií

Skúsenosti zákazníkov: Inštitút námornej meteorológie

"MARGA vyniká svojou schopnosťou automatizovaného získavania údajov, ako aj výpočtami a ukladaním výsledkov. Vždy, keď narazíme na problémy, servis [Metrohm] je profesionálny a rýchly."

Inštitút tropickej a námornej meteorológie v južnej Číne skúma vplyv aerosólov a plynov na kvalitu ovzdušia a ovzdušia v delte Pearl River. Na tento účel používajú systém MARGA od spoločnosti Metrohm Process Analytics.