Mlieko a mliečne výrobky

V zmysle platných medzinárodných noriem

Analýza mlieka a mliečnych produktov vyžaduje prípravu vzoriek náročnú na čas a náchylnú na chyby. Naše automatizované systémy zvládajú túto prípravu vzoriek. Okrem ušetrenia času a zlepšenia dohľadateľnosti sa zvýši aj spoľahlivosť Vašich výsledkov – samozrejme všetko v zmysle platnej medzinárodnej legislatívy.

> Ďalšie informácie

Na stiahnutie

Sodík v mliečnych produktoch

Výroba syru

Obsah sodíka v nápojoch je zvyčajne stanovovaný nepriamo pomocou zrážacej reakcie s dusičnanom strieborným. Využitie tohto postupu predpokladá, že chloridové ióny sú prítomné vo vzorke v molárnom pomere 1:1 so sodíkom, to však nie je vždy pravdou. Na druhej strane uznávané metódy pre priame stanovenie sodíka ako AAS alebo ICP/MS sú veľmi finančne náročné. 

Termometrická titrácia je cenovo výhodnou a priamou alternatívou. V prvom kroku sa proteíny mliečnych vzoriek vyzrážajú kyselinou trichlóroctovou a následne sa oddelia filtráciou alebo odstredením. Vzorka je následne titrovaná za prítomnosti NH4F pri hodnote pH 3 roztokom dusičnanu hlinitého s prebytkom draselných iónov. Výsledkom exotermickej reakcie je nerozpustný produkt NaK2AlF6.

Zistite viac o stanovení Na v iných potravinách

Na stiahnutie

Laboratórna automatizácia analýz mlieka a mliečnych produktov

Automatizovaný titračný systém 815 Robotic Titration Soliprep

Analýzy mlieka a mliečnych produktov ako sú napríklad syry a smotany zahŕňajú okrem iného aj stanovenia štandardných parametrov ako sú hodnota pH, obsah kyselín ako aj koncentrácia jednotlivých iónov ako sú sodík, vápnik či chloridy. 

Prítomnosť lipidov a proteínov spôsobuje, že príprava vzoriek mlieka a mliečnych produktov pre samotnou analýzou býva prácna a často v nej dochádza k chybám. V prípade použitia zariadení 815 Robotic Titration Soliprep s monogenizátorom Polytron je možné tomuto predchádzať. Vzorky mlieka a mliečnych produktov sa jednoducho navážia a umiestnia na podávač vzoriek – všetko ostatné kroky sú plne automatizované. Tento postup garantuje identickú prípravu všetkých vzoriek.

Možnosti kombinovať rôzne pracovné kroky sú takmer neobmedzené; zariadenie je možné kombinovať aj s kvapalinovou chromatografiou.

> Ďalšie informácie o 815 Robotic Titration Soliprep

Iónová chromatografia – všestranná metóda pre analýzu mliečnych produktov

So svojimi rôznymi mechanizmami separácie, typmi detekcie, ako aj automatizácie a možnosťami prípravy vzoriek, je iónová chromatografia (IC) vysoko univerzálna technika ktorá zahŕňa tiež stanovenie sacharidov, organických kyselín, chloridov a síranov, alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ako aj antioxidantov.

Ióny v UHT mlieku

Chromatogram spracovaného mlieka

Pre mliečne produkty – či už ide o detskú výživu, jogurty, mlieko alebo bezlaktózové potraviny – analýza iónov je základnou zložkou kontroly kvality. Mnoho anorganických prvkov v mlieku je možné stanoviť pomocou iónovej chromatografie. Táto umožňuje stanovenie 

  • aniónov (napr. jodidy, chloridy, fosforečnany, sírany, dusičnany, dusitany, tiokyanát, kyanuráty a chloristany), 
  • katióny (napr. sodík, amoniak, draslík, vápnik, magnézium a melamín), 
  • a sacharidy (napr. galaktóza a laktóza).

Inline dialýza je efektívna technika prípravy vzoriek pre plne automatické odstránenie matríc obsahujúcich proteíny.

Dialýza odstraňuje nudné a manuálne vykonávané odstraňovanie proteínov pomocou Carrezovho činidla.

Laktóza v "bezlaktózových" produktoch

Mliečne výrobky

Laktóza je hlavnou cukrovou zložkou mlieka a preto je aj prítomná vo väčšine mliečnych produktov. Laktóza je významným zdrojom energie. V tráviacom trakte rozkladá enzým laktáza laktózu na jej zložky glukózu a galaktózu. Mnohým ľuďom však tento enzým chýba a preto nevedia laktózu stráviť. 

Aby sa vyhli zdravotným problémom, riešením je pre ich konzumácia bezlaktózových produktov.  Pod týmto pojmom sa zvyčajne rozumejú produkty s obsahom nižším než 100 mg laktózy na kg produktu. Bezlaktózové mlieko je analyzované s využitím inline dialýz pred nastreknutím vzorky. 

Jodidy, tiokyanáty a chloristany v mlieku s použitím inline dialýzy

Mlieko

Ako sa spomína vyššie, analýza iónov v mlieku vyžaduje sofistikované techniky prípravy vzorky, aby sa tak predišlo zanášaniu kolóny proteínmi a tukmi. Metrohm Inline Dialýza je perfektná technika pre automatizovanú prípravu vzorky. 

Použitím IC je možné tak jednoducho v jednom behu stanoviť všetky tri ióny – jodidy, tiokyanáty a chloristany – aj v tak komplikovanej matrici akou je mlieko.

Na stiahnutie

Webinar

Iónová chromatografia v analýze potravín: precízna, bezpečná a ekonomická

Tento webinár je orientovaný na aplikácie pre oblasť bezpečnosti potravín – mliečnych produktov, pre kontrolu kvality mäsových produktov a rýb, pre monitoring zdraviu škodlivých iónov v nealkoholických nápojoch či pekárenských produktoch. 

Uvádzame príklady ako je možné znižovať náklady a skrátiť čas analýz a zlepšiť tak robustnosť a spoľahlivosť Vašich výsledkov. Naučíte sa ako zvýšiť efektivitu využitím automatizovanej prípravy vzoriek (napr. inline ultrafiltrácia, dialýza či riedenie)

> Pozrite si náš webinar (EN)

Na stiahnutie