Nápoje a pitná voda

Pozrite si naše aplikácie pre analýzy nápojov a pitnej vody

Iónová chromatografia

Aplikácie iónovej chromatografie (IC) nájdete tu.

> Analýza vody

> Analýza nápojov

> Analýza alkoholických nápojov

Titrácia

Titračné aplikácie nájdete tu.

> Analýza vody

> Analýza nápojov

> Analýza alkoholických nápojov

pH a vodivosť

Aplikácie pH, vodivosti a iónových meraní nájdete tu.

> Analýza vody

> Analýza nápojov

> Analýza alkoholických nápojov

Voltampérometria/polarografia

Naše voltampérometrické a polarografické aplikácie nájdete tu.

> Analýza vody

> Analýza nápojov

> Analýza alkoholických nápojov


V súlade s platnými normami

Rozsah a početnosť analýz pitnej vody a nápojov je regulovaný vo väčšine krajín. Okrem mikrobiologických skúšok a senzorického hodnotenia je kľúčový aj obsah nečistôt, ktorý musí byť v rozmedzí povolených hodnôt. Oblasť analýzy vôd a nápojov je v našej kompetencii. Ponúkame široké spektrum metód a prístrojov pre ich analýzu podľa platných noriem.

> Viac informácií

Chróm (VI): nové limity

Nové limity pre chróm (VI) podľa EPA 218.7

Kalifornia zaviedla nový limit pre chrómany v pitnej vode 10 µg/L. Cr(VI) môžete stanoviť pomocou iónovej chromatografie podľa EPA method 218.7.

> Ďalšie informácie

Meranie pH nápojov

Hodnota pH je dôležitý parameter kontroly kvality nápojov. 

Má výrazný vplyv na stráviteľnosť, chuť a stabilitu všetkých nápojov. Hodnota pH vplýva napríklad na farbu/odtieň, chuť, redox potenciál, pomer voľného a viazaného SO2 vo vínach, tvorbu alebo prevenciu tvorby zákalu z fosforečnanu železa. Okrem toho vplýva aj na aktivitu enzýmov v procese alkoholového kvasenia, čo je aj dôvodom potreby jeho pravidelnej kontroly.

Požiadavky na pH elektródu sú rôznorodé v závislosti na povahe analyzovanej vzorky. Výber vhodnej diafragmy elektródy pre vzorky nápojov je veľmi dôležitý, pretože nevhodné vybratý typ diafragmy môže spôsobiť rýchle upchatie elektrolytického mostíka vzorkou a následne tak viesť k nesprávnym nameraným hodnotám.

Príbuzné produkty a ďalšie informácie

iUnitrode

Unitrode - je ideálnou elektródou pre nápoje všeobecne, napr. pre vína (AOAC 960.19), pivo (AOAC 945.10) a liehoviny. Diafragma typu "fixed ground-joint" chráni elektródu pred kontamináciou.

> Ďalšie informácie o Unitrode

iAquatrode

Aquatrode Plus je ideálna elektróda pre analýzu pitnej vody. Poskytuje presné výsledky a ponúka rýchle doby odozvy aj v slabo pufrovaných roztokoch. Vďaka diafragme typu "fixed ground-joint" nie je elektróda citlivá na kontamináciu.

> Ďalšie informácie o Aquatrode Plus

Alfa kyseliny chmeľu v podľa EBC 7.4

Typická titračná krivka analýzy chmeľu

Chmeľ zohráva významnú úlohu v procese výroby piva, keďže má výrazný vplyv na jeho chuť, horkosť a trvanlivosť. Alfa kyseliny chmeľu sú zodpovedné za horkosť piva. 

Na dosiahnutie požadovanej horkosti na konci výrobného procesu piva, musí byť precízne dávkovanie chmeľu. V závislosti od typu piva sa používajú rôzne odrody chmeľu, z ktorých každá sa vyznačuje rôznym obsahom alfa kyselín. V zmysle Európskej pivovarskej konvencie (European Brewery Convention, EBC 7.4) sa obsah alfa-kyselín v chmele stanovuje konduktometrickou titráciou roztokom octanu olovnatého. Túto metódu je možné použiť pre všetky chmeľové produkty, napr. chmeľové okolíky, peletky aj extrakty.

Na stiahnutie

Stanovenie vitamínu C titračne (AOAC 967.21), pomocou iónovej chromatografie a polarografie

Okrem prirodzeného výskytu v ovocí a zelenine, sa používa kyselina askorbová (vitamín C) v potravinách a nápojoch aj ako antioxidant. 

V rámci Európskej únie sa vitamín C označuje ako E300–E305. Kyselina askorbová a jej soli a estery je možné stanoviť titračne podľa AOAC 967.21. Stanovenie pomocou iónovej chromatografie je ďalšia alternatívou; zvlášť v tom prípade, ak sú vo vzorke prítomné aj iné kyseliny ako napr. octová alebo citrónová. Vitamín C je možné s vysokou presnosťou stanoviť aj polarograficky, kedy je kyselina askorbová oxidovaná na kyselinu dehydroaskorbovú

Na stiahnutie

Automatizácia laboratórnej analýzy nápojov pomocou MATi 1

Automatizovaný titračný systém Metrohm MATI 1

Komplexná analýza vody zahŕňa stanovenie viacerých sumárnych parametrov (napr. vodivosť, pH, titrovateľná kyslosť, alkalita, tvrdosť vody) a niekoľko samostatných substancií (napr. chloridy). Väčšinou, dokonca aj v prípade veľkých počtov analyzovaných vzoriek, sú tieto parametre stanovované pomocou viacerých prístrojov. Toto je veľmi náročné na čas, vyžaduje si to opakujúce sa manuálne operácie v rámci prípravy vzoriek a prístrojové vybavenie zaberá veľkú časť pracovného priestoru laboratória.   

Prečo teda neušetriť čas a nepoužiť Metrohm systém, ktorý kombinuje všetky spomínané analýzy a prípravu vzoriek v jednom? Výsledky sú zaznamenávané a spracovávané v užívateľsky prívetivej databázy softvéru tiamo.

> Viac informácií o MATi 1

Iónová chromatografia (IC) pri analýze nápojov a pitnej vody

Iónová chromatografia (IC) je štandardná metóda pre analýzu nápojov a vody. Pomocou IC je možné spoľahlivo a presne stanoviť množstvo hlavných ingrediencií, komponentov ovplyvňujúcich chuť a zdravie a stopy kontaminantov.

Stanovenie viacerých komponentov v jednej analýze

Okrem aniónov a katiónov je možné v rôznych nápojoch kvantifikovať aj sacharidy, organické kyseliny, a polárne substancie. 

Výhodou IC je, že paralelné stanovenia chemicky podobných zlúčenín je možné realizovať v rámci jednej analýzy. Okrem toho sa môže koncentrácia analytov pohybovať od ng/l až po percentuálne obsahy. Všetky zariadenia Metrohm IC a chromatografický softvér MagIC Net  spĺňajú samozrejme požiadavky FDA.

 

Systém Soliprep pre IC

Ušetrite čas a náklady vďaka automatizovanej príprave vzoriek

Ako je to v prípade titračných analýz, tak aj pri IC hrá príprava vzoriek a automatizácia významnú rolu. 

Unikátne inline metódy umožňujú integráciu prípravy vzorky, a tým kompletnú automatizáciu analytického procesu. Výhodami sú zvýšenie bezpečnosti, redukcia manuálnych operácií, zlepšenie opakovateľnosti a možnosť spätného dohľadania jednotlivých krokov celej analýzy.

> Viac informácií o Metrohm inline príprave vzoriek (MISP)

Bromičnany vo vode podľa EPA 300.1, 317 a 326

Karcinogénny bromičnan z ozonizácie 

Karcinogénny bromičnan vznika počas ozonizácie pitnej vody. Niektoré medzinárodné normy udávajú detekčné limity a testovacie metódy.

Veľký
 výber schválených detekčných technik

V závislosti na požadovaných detekčných limitoch môžete použiť rôzne metódy detekcie. Vodivostná detekcia s chemickou supresiou umožňuje stanoviť bromičnany v jednotkách μg/l. V spojení s IC/MS alebo s postkolónovou derivatizáciou môžete stanoviť bromičnany aj v  koncentráciách ng/l.

Na stiahnutie

Analýza sacharidov a sladidiel

Soft nápoje

Ako sladké je sladké? Pre niektoré nápoje nie je odpoveď na túto otázku jednoduchá. Pre získanie správnej odpovede je v prvom rade potrebné vedieť obsah a zastúpenie sacharidov. Okrem toho sú dôležité informácie aj o obsahu cukrových alkoholov a sladidiel.

Iónová chromatografia využíva izokratickú elúciu a pulznú ampérometrickú detekciu. Nápoje všeobecne vyžadujú minimálnu prípravu – väčšinou postačuje riedenie či filtrácia.

Sme zostavili tabuľku so širokou škálou komponentov, ktoré môžu byť spoľahlivo analyzované v rôznych nápojových matriciach za použitia iónovej chromatografie a pulzného ampérometrického detektora (PAD). Tabuľka tiež ukazuje požadovanú prípravu vzorky.

> Pozrite si tabuľku

Identifikácia štrukturálne podobných sacharidov pomocou Ramanovej spektroskopie

Sacharidy pomocou Raman spektroskopie

Naše ručné Raman spektrometre sú ideálne pre rýchlu identifikáciu sacharidov v nápojoch. 

V priebehu niekoľkých sekúnd a bez akejkoľvek prípravy vzorky je možné identifikovať nasledujúce cukry: D-galaktóza, D-glukóza, D-maltóza, D-manóza, D-sorbitol, fruktóza, sacharóza inozitol. Raman spektroskopia je ideálnou metódou ak potrebujete spoľahlivé výsledky v veľmi krátkom čase. 

> Prečitajte si viac o identifikácií cukrov s podobnou štruktúrou za použitia ručného Ramanovho spektrometra

Voltametria v analýze nápojov

Prvky prechodných kovov vo vode v podľa DIN 38406, časť 16

Pitnú vodu je potrebné pravidelne testovať na obsah zinku, kadmia, tália, niklu a kobaltu. Norma DIN 38406, časť 16 popisuje metódu stanovenia obsahu týchto prvkov v rôznych typoch vzoriek. Stanovenie prechodných kovov v pitných vodách je popísané aj v nasledovných aplikačných listoch:

Na stiahnutie

Na stiahnutie

Ďalšie aplikácie

Alkalinity and hardness in beer production

Alkalinity, pH value, and hardness play a crucial role in various steps during the brewing process. Out-of-spec values impair the extraction of starches and the taste of the beer (owing to excess tannin extraction). Close monitoring of the process and make-up water is therefore required. Download this Application Note and learn more about online monitoring of these parameters in the brewing process with Metrohm process analyzers.

Go to the Application Note

Kontrola kvality obalových materiálov potravín a nápojov

Funkciou obalu potraviny je ochrana pred kontamináciou a pokazením. Okrem toho obal potraviny predlžuje jej skladovateľnosť, zjednodušuje manipuláciu s potravinou, poskytuje ochranu a informácie pre spotrebiteľa. Vďaka riziku migrácie zlúčenín z obalových materiálov do potravín sú tzv. kontaktné substancie (food contact substances, FCS) súčasťou FDA. Kovy sú ideálnym obalovým materiálom, pretože je možné ich povrch upravovať rôznymi pasivačnými vrstvami. Elektrochemická impedančná spektroskopia je vhodným nástrojom pre sledovanie integrity týchto vrstiev na obaloch.

Viac informácií

Elektrochémia pri kontrole kvality obalových materiálov pre potraviny a nápoje