Palivá – parafíny, aromatické uhľovodíky, naftalény a olefíny

Kyslosť v ropných produktoch podľa normy ASTM D8045

Norma ASTM D8045, vydaná v roku 2016, opisuje stanovenie čísla kyslosti v surovej rope a ropných výrobkoch pomocou termometrie. Táto metóda ponúka množstvo výhod oproti potenciometrickej titrácii:

  • Analýzy poskytujú presne stanovený koncový bod, čím sa zlepšuje reprodukovateľnosť výsledkov
  • Analýzy sú oveľa rýchlejšie
  • Senzor nevyžaduje údržbu

> Ďalšie informácie o termometrii a ASTM D8045

V súlade s medzinárodnými normami

Význam fosílnych palív odzrkadľuje veľký počet noriem, ktoré sa ich týkajú. Metrohm ako popredný výrobca analytických prístrojov ponúka dlhoročné aplikačné know-how pre kontrolu kvality fosílnych palív.

> Pozrite si prehľad relevantných štandardov

Čísla kyslosti a zásaditosti - dôležité parametre kvality

Tak ako je číslo zásaditosti (BN) je súhrnným parametrom pre alkalické zlúčeniny, číslo kyslosti (AN) je merítkom pre kyslé zlúčeniny. Oba parametre sú kľúčové pre zabezpečenie kvality oleja.

Oba parametre je možné stanoviť pomocou bezvodej acidobázickej titrácie, s potenciometrickou, fotometrickou, termometrickou alebo konduktometrickou detekciou koncového bodu.

> Prehľad štandardov pri analýze oleja: číslo zásaditosti a číslo kyslosti

Na stiahnutie

Potenciometrická titrácia

Oba parametre je možné stanoviť pomocou potenciometrickej titrácie v bezvodých rozpúšťadlách alebo zmesiach rozpúšťadiel. K analýze týchto dvoch parametrov existujú rôzne štandardy, napr.

  • ASTM D664 (AN)
  • EN 12634 (AN)
  • ASTM D4739 (BN)
  • ISO 3771 (BN)

 Tieto titrimetrické stanovenia možno plne automatizovať - od pridania rozpúšťadiel k reprodukovateľné čistenie elektródy. Vzorky oleja je možné dokonca automaticky zvážiť pred titráciou. To zaručuje úplnú dosledovateľnosť.

> Viac informácií o efektívnej analýze čísla kyslosti podľa normy ASTM D664

> Viac informácií o plne automatizovanom systéme s integrovaným vážením

Fotometrická titrácia

Číslo kyslosti a zásaditosti možno taktiež stanoviť pomocou fotometrickej titrácie, farebným označením bodu ekvivalencie, podľa normy ASTM D974 alebo ISO 6618. Pre túto aplikáciu má Metrohm v ponuke Optrode, senzor so 100% odolnosťou proti rozpúšťadlám a s možnosťou automatizovanej fotometrickej titrácie.Súvisiace produkty

Rýchla termometrická titrácia

Stanovenie čísla kyslosti v súlade s normou ASTM D8045, sa dá urobiť jednoducho a rýchlo pomocou termometrickej titrácie. Použitím termometrickej titrácie se vyhnete problémom s údržbou elektród. Kontaminácia a vplyvy matrice nepoškodzujú snímač. Stanovenie je možné vykonať bez rehydratácie. V porovnaní s potenciometrickou titráciou je termometrická titrácia približne trikrát rýchlejšia a je môže byť plne automatizovaná. 

> Ďalšie informácie o termometrickej titrácii (podľa ASTM D8045)

> Ďalšie informácie o prístroji Titrotherm pre termometrickú titráciu

Solvotrode easyClean: kombinovaná pH sklenená elektróda, ktorá sa ľahko čistí, aj pri silnej kontaminácii.

Optrode: Senzor na titráciu s fotometrickým rozpoznávaním koncových bodov.

Na stiahnutie

Stanovenie vody v ropných produktoch

Voda sa ako kontaminant vyskytuje prakticky vo všetkých ropných produktoch.

Znižuje mazacie vlastnosti, spôsobuje mikrobiálnu degradáciu oleja, vedie k tvorbe kalu v nádrži a spôsobuje koróziu.

Preto je veľmi dôležité poznať obsah vody v ropných produktoch. Medzi najdôležitejšie metódy stanovenia vody patrí Karl Fischer (KF) titrácia. Vyniká svojou vynikajúcou reprodukovateľnosťou a presnosťou výsledkov, jednoduchým použitím a zodpovedá mnohých medzinárodným normám. Vzhľadom na nízky obsah vody v ropných produktoch sa obvykle používa KF coulometria.

Na stiahnutie

Voda v tekutom butáne podľa ASTM D7995

ASTM vydal v roku 2019 novú normu ohľadom merania vody v kvapalnom butáne pomocou vzorkovača plynu a coulometrickej Karl Fischer titrácie.

Analyzátor plynu 875 KF Gas Analyzer je jedným z prístrojov, ktorý je v úplnom súlade s požiadavkami uvedenými v norme. Voda v butáne alebo propáne môže spôsobiť problémy s koróziou. Môžu sa vyskytnúť aj iné poruchy, ako sú zľadovatelé ventily. Týmto problémom sa dá aktívne vyhnúť presným monitorovaním obsahu vody v kvapalnom plyne.

> Viac informácií o analyzátore 875 KF Gas Analyzer

Halogén a síra v palivách stanovené pyrohydrolytickou iónovou chromatografiou (CIC - Combustion Ion Chromatography)

Nežiaduce účinky palív obsahujúcich halogén a síru

Spaľovanie palív obsahujúcich síru vedie k emisiám oxidov síry znečisťujúcich ovzdušie do atmosféry. Navyše vysoké koncentrácie síry negatívne ovplyvňujú výkon motora. Podobne musí byť minimalizovaná prítomnosť korozívnych halogénov, najmä pri procesoch rafinácie

Pyrohydrolytická IC

Pyrohydrolytická IC je plne automatizovaná metóda na pyrohydrolytické stanovenie jednotlivých halogénov a síry v ropných produktov bez ohľadu na to, či sú v kvapalnej, tuhej alebo plynnej forme. Pyrohydrolytická IC vyniká z hľadiska priepustnosti vzoriek, rozsahu merania a presnosti.

Na obrázku vyššie je zobrazená pyrohydrolytická IC metóda. Produkty spaľovania plynov, ktoré vychádzajú z pece, sú privádzané do oxidačného absorpčného roztoku. Následnou iónovou chromatografiou sú identifikované ako sulfát a halogenid.

Na stiahnutie

NIRS pre optimalizáciu miešania a rafinérskych procesov

Jednoduché miešanie pomocou NIRS

V procese miešania sú rôzne frakcie surovej ropy zmiešané tak, aby vytvorili benzínové a naftové palivá v predajnej forme. Najefektívnejšie sa tento proces vykonáva pomocou procesných systémov, ktoré pracujú online a môžu byť automatizované. Koncový bod procesu miešania sa dosiahne vtedy, keď sú docielené požadované špecifikácie paliva. Kľúčové charakteristiky indikujúce priebeh procesu miešania sú cetánové číslo – pre dieslové zmesi, a jedno z oktánových čísel - pre benzínové zmesi. Snímače NIRS umiestnené priamo v procese umožňujú riadiť celý proces a zabezpečiť vysokokvalitný konečný produkt. Ďalšie parametre je možné sledovať paralelne.
Rafinácia ropy a zemného plynu do rôznych petrochemických produktov vyžaduje komplexné procesy, ako destilácia ropy, krakovanie, odsírenie a reformovanie. Všetky tieto procesy sú riadené pomocou blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS) - či už sa určujú vlastnosti alebo zloženie ropných produktov. 

> Ďalšie informácie

Obrázok procesu (obrázok na ľavej strane) oktánového čísla výskumnou metódou (RON) a parametrov tlaku pár podľa Reida (Reid Vapor Pressure) stanovených pri procese miešania benzínu pomocou NIRS. Oba parametre je možné sledovať súčasne prostredníctvom živého zobrazenia na ovládacom paneli (čierna/zelená časť medzi dvoma trendovými krivkami).

Ďalšie informácie o aplikáciách pre procesné analyzátory

Na stiahnutie

Ďalšie aplikácie

Korózia

V petrochemickom a biopalivovom priemysle je korózia bežným problémom, ktorý ohrozuje obsluhu i stroj, a tvorí značné výrobné náklady. Je známe, že korózia potrubia v USA si vyžiada viac ako 20 miliónov dolárov ročne. Metrohm Autolab ponúka kompletnú sadu produktov na skúmanie koróznych vlastností materiálov pre čistý i aplikovaný výskum.

Vyhľadávač aplikácií

Skúsenosti zákazníkov: CEPSA Research Center

"Už viac ako 30 rokov sú naše laboratóriá vybavené zariadeniami Metrohm - napríklad titrátormi na stanovenie povrchovo aktívnych látok v detergentoch a brómového čísla v olefínoch, ako aj na stanovenie oxidačnej stability metylesteru mastných kyselín (fatty acid methyl ester – FAME) a naftového oleja. Všetky tieto zariadenia sú veľmi užitočné a spoľahlivé."

Cepsa je španielska energetická spoločnosť pôsobiaca v sektore ropy a zemného plynu. Používajú mnohé prístroje Metrohm na charakterizáciu olejov a palív.