Biopalivá

V súlade s medzinárodnými štandardmi

Pre zabezpečenie kvality biopalív existuje množstvo štandardov, ktoré odporúčajú testovacie metódy a limitné hodnoty nečistôt. Prístroje Metrohm sú veľmi vhodné na vykonávanie testovacích metód a kontroly limitných hodnôt. Navyše Metrohm úzko spolupracuje s organizáciami pre normalizáciu (standard-developing organizations - SDO) po celom svete, pri zostavovaní nových štandardov.

Naše prístroje a metódy zodpovedajú medzinárodným normám pre biopalivo.

> Ďalšie informácie

Ambiciózne perspektívy v oblasti biopalív

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) považuje biopalivá druhej generácie za jednu z kľúčových technológií na zníženie emisií CO2. Do roku 2030 budú najpokrokovejšie biopalivá skomercionalizované a konkurencieschopné. Namiesto ohrozovania bezpečnosti potravín a biodiverzity, biopalivá využívajú mikróby, ktoré fermentujú biomasu, ako napríklad trávy, riasy, plevy alebo odpadové produkty.

> Ďalšie informácie

Jódové číslo v bionafte

Jódové číslo udáva počet dvojitých väzieb vo vzorke. Je to množstvo jódu (v g/100 g vzorky), ktoré je za daných podmienok možné pridávať do vzorky.

Potenciometrická titrácia podľa normy EN 14111

Európska norma EN 14111 opisuje stanovenie jódového čísla vo voľných mastných kyselinách alebo bionafte. Alikvótna vzorka sa primieša do zmesy cyklohexánu a ľadovej kyseliny octovej. Pridá sa Wijsovo činidlo. Po uplynutí stanoveného času sa pridá jodid draselný a voda. Uvoľnený jód sa následne titruje roztokom tiosíranu sodného. Norma EN 14111 povoľuje optické (s roztokom škrobu ako indikátorom) a aj potenciometrické stanovenie koncového bodu.

Na stiahnutie

Stanovenie obsahu vody pomocou Karl Fischer titrácie

Biopalivá sú náchylnejšie na kontamináciu vodou než fosílne palivá. Voda hydrolyzuje esterové väzby metylesterov mastných kyselín a vedie k tvorbe mastných kyselín. Pridaním ďalšieho NaOH sa z týchto kyselín vytvoria mydlá, ktoré sťažujú následné odstránenie glycerolu. Bionafta s vysokým obsahom vody má evidentne nižšiu oxidačnú stabilitu. Čím nižšia je oxidačná stabilita, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa počas skladovania vytvoria oxidujúce produkty. Tieto produkty môžu poškodiť motor, najmä systém vstrekovania paliva.

Voda v bionafte podľa normy 12937

Norma EN 14214 stanovuje limitný obsah vody v bionafte na 500 mg/kg. Skúšobná metóda EN ISO 12937 je špecifikovaná v EN 14214 a opisuje coulometrickú titráciu Karl Fischera.

Prísady v bionafte vyžadujú použitie pece

Niektoré bionaftové palivá obsahujú prísady, ktoré sa môžu podieľať na vedľajších reakciách počas priamej coulometrickej Karl Fischer titrácie. V takýchto prípadoch odporúčame, aby vzorka bionafty nebola vstreknutá priamo do reakčného roztoku. Namiesto toho by mala byť voda obsiahnutá v bionafte odtransportovaná pomocou Karl Fischer pece.

Voda v bioetanole podľa noriem EN 15489, ASTM E 1064, alebo E 203

Pre obsah vody > 2%, je doporučenou skúšobnou metódou volumetrická titrácia podľa normy ASTM E 203. Pre menšie obsahy vody ponúkame metódy, ktoré sú v súlade s normami EN 15489 a ASTM E 1064.

Na stiahnutie

Oxidačná stabilita

Kľúčový parameter

Pri kontakte so vzduchom dochádza v rope k oxidačným reakciám, ktorých produkty môžu spôsobovať problémy v spaľovacích motoroch. Polymérne, zle rozpustné zlúčeniny vedú k usadzovaniu a blokovaniu systémov vstrekovania paliva. V procese starnutia je preto veľmi dôležitou vlastnosťou rastlinných olejov a biopalív oxidačná stabilita.

Rancimat metóda

Cez vzorku sa pri zvýšenej teplote prevedie vzduch, čím sa dosiahne umelé starnutie. Počas tohto procesu, sú organické molekuly s dlhým reťazcom oxidované kyslíkom, pričom sa tvoria vysoko prchavé organické látky a tiež nerozpustné polymérne zlúčeniny. Prchavé zložky sú vzduchom vyvedené do absorbčnej nádoby s vodou, tu ich identifikujeme meraním vodivosti. Čas, ktorý uplynie kým sa tieto produkty objavia, sa označuje ako čas indukcie alebo index stability oleja. Charakterizuje rezistenciu vzorky voči procesom oxidačného starnutia, teda oxidačnú stabilitu.

Na stiahnutie

Iónová chromatografia v analýze biopalív

Glycerol in bionafte podľa normy ASTM D 7591

Výroba bionafty z rastlinných olejov a živočíšnych tukov vedie k tvorbe vedľajších produktov ako voľného a viazaného glycerolu. Neúplná transesterifikácia a/alebo separácia glycerolu spôsobuje kontamináciu bionafty glycerolom, čo urýchľuje starnutie paliva a vedie k usadeninám v motore a blokovyným filtrom. Aby motory fungovali správne, americká norma ASTM D 6751 a európska norma EN 14214 limitujú maximálny obsah celkového glycerolu (t.j. voľného a viazaného glycerolu) na 0,24 a 0,25% (v / v). Voľný a viazaný glycerol sa stanovia iónovou chromatografiou s následnou pulznou ampérometrickou detekciou podľa normy ASTM D 7591.

IC - univerzálna metóda v analýze biopalív

Vďaka rôznym separačným mechanizmom, detekčným typom, ako aj možnostiam automatizácie a prípravy vzoriek je IC veľmi všestrannou metódou. IC zároveň pokrýva stanovenie uhľohydrátov, organických kyselín, chloridov a síranov, alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ako aj antioxidantov.

Na stiahnutie

Meď v palivovom etanole

Meď katalyzuje oxidáciu uhľohydrátov

Etanol sa čoraz viac používa v benzíne ako zmiešavací komponent.Kontaminanty môžu spôsobiť problémy s motorom. Napríklad stopy medi katalyzujú oxidáciu uhľovodíkov. V dôsledku toho môžu vzniknúť polymérové zlúčeniny, čo môže viesť k usadeninám a blokádam v palivovom systéme. V normách EN 15376 a ASTM D 4806 sú opísané minimálne požiadavky na etanol, ktorý je zmiešaný s benzínom a umožňuje obsah medi v množstve 100 μg / kg. Na druhej strane norma ASTM D 5798 stanovuje obsah medi v zmesiach etanolu a benzínu E75-E85 na 70 μg/L.

Pomocou voltampérometrie môže byť meraná meď bez akejkoľvek prípravy vzorky, priamo v zmesiach čistého etanolu alebo zmesi etanolu a benzínu (E85, 85% etanolu a 15% benzínu) v rozmedzí od 2 do 500 μg/kg.

Na stiahnutie

Ďalšie aplikácie a produkty

Organické kyseliny v biopalivách

Celulózový etanol je jedným z biopalív druhej generácie a je vyrobený z odpadového materiálu obsahujúceho lignocelulózu. Pre efektívny proces fermentácie je potrebné monitorovať koncentračný profil organických kyselín s nízkou molekulovou hmotnosťou. Iónová chromatografia je pre takéto stanovenia na poprednom mieste.

Prejdite na aplikáciu

pHe hodnota a elektrická vodivosť

pHe hodnota a elektrická vodivosť sú parametre špecifikácie paliva pre denaturovaný palivový etanol. Meranie týchto elektrochemických sumárnych parametrov je veľmi jednoduché a umožňuje vyhodnotiť prítomnosť korozívnych iónov. Meranie hodnoty pHe je v súlade s normami EN 15490 a ASTM D 6423. Meranie vodivosti je v súlade s normou DIN 51627-4.

Nehrdzavejúca oceľová meracia cela na vodivosť EtOH-Trode

Na stiahnutie

Skúsenosti zákazníkov: PTT Chemical Laboratory Service Center

"Používame 9 systémov Metrohm na stanovenie parametrov ako je obsah vody, číslo kyslosti a mnoho ďalších. Prístroje Metrohm používame už 20 rokov a z hľadiska spoľahlivosti a presnosti dosahujeme veľmi dobré výsledky. Naviac veľmi oceňujeme servis a technickú podporu, ktorú nám Metrohm poskytuje."

PTT Chemical Laboratory Service Center analyzuje ročne viac ako 200 000 vzoriek bionafty a chemických vzoriek.