Účinné farmaceutické látky (APIs)

V súlade s medzinárodnými liekopismi

K mnohým monografiám API, Metrohm ponúka analytické prístroje v súlade s liekopismi a rôzne aplikácie ako meranie pH a vodivosti, titrácia, iónová chromatografia, voltampérometria a spektroskopia.

Len samotná titrácia pokrýva viac ako 1000 monografií Amerických liekopisov (U.S. Pharmacopeia - USP).

> Viac informácií

Titrácia - jednoduchá metóda s mnohými aplikačnými možnosťami

Vďaka svojej jednoduchosti a presnosti, sa titračné metódy používajú pre väčšinu stanovení obsahu opísaných v monografiách.

Metrohm vyvinul stovky titračných metód s elektródami Metrosensor na základe Amerického (USP <541>) a Európskeho liekopisu.

Medzi tieto metódy patria vodné a bezvodé acidobázické titrácie, ako aj redoxné, povrchovo aktívne a fotometrické titrácie.

> Rôzne druhy titrácií pre API

Fotometrická titrácia chondroitín sulfátu, dusičnanu bizmutu a síranu zinočnatého

V liekopisoch je veľmi často používanou metódou titrácia pomocou farebných indikátorov. Keď sa titruje ručne, výsledky závisia doslova - od oka pracovníka. Fotometrická titrácia použitím senzora Optrode umožňuje nahradiť takéto subjektívne určenie bodu ekvivalencie objektívnym procesom, ktorý je úplne nezávislý od ľudského oka.

Veľkou výhodou je, že chemický postup sa nemení - to znamená, že štandardný pracovný postup netreba upravovať.

V liekopisoch existuje veľa aplikácií, ktoré na analýzu API odporúčajú fotometrickú titráciu.

Ako príklad môžme uviesť analýzu chondroitín sulfátu na liečbu osteoartrózy, dusičnanu bizmutu na liečenie žalúdočných porúch a sulfátu zinočnatého ako imunomodulátora.

Súvisiace produkty

Photometric titrations with the Optrode

Optrode ponúka osem vlnových dĺžok od 470 do 660 nm a tak pokrýva široké spektrum farebných indikátorov

> Ďalšie informácie

Na stiahnutie

Multikomponentná analýza antibiotík

Iónová chromatografia: Jedna metóda – pre mnohé API

Účinné farmaceutické látky v tabletách je možné presne stanoviť pomocou iónovej chromatografie, v súlade s Americkým a Európskym liekopisom. Výbornými príkladmi sú antibiotiká ako gentamicín, neomycín a cefadroxil.

> Zoznam API, ktoré je možné analyzovať pomocou IC

Separácia antibiotík s podobnou štruktúrou

Známou účinnou farmaceutickou látkou je gentamicín. Patrí do zoznamu základných liekov Svetovej zdravotníckej organizácie. Gentamicín je baktericídne antibiotikum. Svojou aminoglykozidovou skupinou blokuje biosyntézu bielkovín naviazaním sa na ribozómy, čo spôsobuje chyby pri translácii z mRNA do DNA.

IC stanovenie antibiotika gentamicínu s pulznou ampérometrickou detekciou

Gentamicín sa skladá z niekoľkých príbuzných zlúčenín, konkrétne gentamicínu C1, gentamicínu C1a a gentamicínu C2, C2a a C2b.
Napriek podobnej štruktúre, IC dokáže veľmi dobre oddeliť rôzne zložky gentamicínu.

Na stiahnutie

Analýza API pomocou blízkej infračervenej spektroskopie

NIRS – Rýchla, nedeštruktívna a neinvazívna

NIRS oponúka mnoho výhod v porovnaní s mnohými mokro-chemickými analytickými metódami. Jednou rýchlou, neinvazívnou a nedeštruktívnou analýzou je možné stanoviť rôznorodé spektrum parametrov súčasne. Multivariačné chemometrické kalibračné modely umožňujú odvodiť koncentráciu API zo spektrálnych dát.

Kalibračný model pre kvantitatívne stanovenie obsahu API v tabletách na príklade chlorfeniraminmaleátu (CPM)

NIR analýza vytvára spojenie medzi cieľovou hodnotou stanovenia - v tomto prípade obsahu CPM - a nameranými údajmi v spektre.

Rýchle a jednoduché testovanie vytrvalosti s NIRS

Prípravky s postupným uvoľňovaním, ktoré uvoľňujú API postupne, majú mnohé terapeutické výhody, avšak vyžadujú časovo náročnú kontrolu kvality.

NIRSponúka rýchlu a jednoduchú alternatívu k zdĺhavému testovaniu rozpúšťania: pomocou NIRS a príslušných kalibračných modelov je možné uvoľňovanie API z tabliet s postupným uvoľňovaním presne predpovedať, a to v priebehu niekoľkých minút.

Na stiahnutie

Voltampérometrické stanovenie azatioprínu, cefamandolu, diklofenamidu a prokarbazínu

884 Professional VA, semiautomated, for single determinations

Elektrochemicky účinné farmaceutické zložky, ako je azatioprín, cefamandol, diklofenamid a prokarbazín, môžu byť stanovené priamo polarografiou a to podľa normy USP<801>.

> Viac informácií o voltampérometrii