Monitorovanie zloženia kúpeľa - sekundárne zložky

Electroplating baths
V odvetví povrchových úprav sa v elektrolytických kúpeľoch používajú organické alebo anorganické prísady:
  • na reguláciu fyzikálnych vlastností nanášanej kovovej vrstvy, napríklad kujnosti, tvrdosti, pevnosti pri roztrhnutí, spájkovania,
  • na úpravu vizuálneho vzhľadu povrchu,
  • na udržanie veľkého množstva kovu v roztoku ( použitím komplexotvorných činidiel).

V podstate sú povrchové vlastnosti dosiek plošných spojov, kontaktov alebo kovových komponentov modifikované pomocou kyselín, zásad a iónov v nízkych koncentráciách.

Pre dosiahnutie spoľahlivých požadovaných vlastností, sa vyžaduje dôkladné sledovanie koncentrácie prísad v kúpeli.

  • Titračné stanovenie kyseliny boritej / tetrafluóroboritej a povrchovo aktívnych látok v niklových kupeľoch

  • Stanovenie koncentrovaných kyselín v leptacom roztoku, dusičnanov v niklových kúpeľoch, organických kyselín v galvanických kúpeľoch iónovou chromatografiou.

  • Voltampérometrické stanovenie olova, antimónu a bizmutu v niklových kúpeľoch

  • Stanovenie organických prísad cyklickou rozpúšťacou voltampérometriou

  • Online monitorovanie hodnoty pH (elektrolytické niklové kúpele) a uhličitanov (alkalické zinkové kúpele) pomocou procesných analyzátorov

  • Monitorovanie hodnoty pH, vodivosti, voľnej a celkovej alkality, v odmasťovacích a oplachovacích kúpeľoch pomocou procesných analyzátorov

Na stiahnutie