Rozsiahle možnosti detekcie

IC Detection

V závislosti od aplikácie je možné použiť akúkoľvek metódu detekcie pre váš Metrohm IC systém. 

To Vám umožní vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie analytické úlohy. Je možné dokonca kombinovať niekoľko detektorov v sérii za sebou v prípade, že je to z hľadiska aplikácie potrebné. Okrem toho je možné Metrohm iónový chromatograf prepojiť s MS a ICP/MS detektormi prakticky akejkoľvek značky.

Či už ide o vodivostnú, UV/VIS alebo ampérometrickú detekciu – každá metóda má svoje osobitné výhody z hľadiska selektivity a senzitivity stanovenia.

Vodivostná detekcia – štandardná metóda detekcie v iónovej chromatografii

Vodivostná detekcia je štandardnou detekčnou metódou v iónovej chromatografii. 

Využíva sa na detekciu širokého spektra analytov – od aniónov cez katióny až po amíny. Vodivostný detektor od Metrohmu «vidí» všetky iónové komponenty, čo z neho robí najviac využívaný typ detektora.


UV/VIS detekcia – kvantifikácia UV aktívnych substancií

UV/VIS detekcia umožňuje priamu kvantifikáciu substancií, ktoré absorbujú svetlo v ovlasti ultrafialového alebo viditeľného žiarenia. 

Analyty, ktoré sú zvyčajne stanovované pomocou UV/VIS detekcie sú napríklad dusíkaté a sírne zlúčeniny, halogény, organické substancie a iné. 

V kombinácii s post-kolónovou derivatizáciou je možné pomocou UV/VIS detekcie stanovovať aj ďalšie ióny ako sú chrómany, bromičnany a prvky prechodných kovov vo veľmi nízkych koncentráciách.


Ampérometrická detekcia – analýza elektroaktívnych zlúčenín

Ampérormetrická detekcia je alternatívou konduktometrickej a UV/VIS detekcie. 

Používa sa prevažne pre stanovenie elektroaktívnych, t.j. oxidovateľných alebo redukovateľných zlúčenín.
Typické aplikácie s ampérometrickou detekciou sú cukry, cukrové alkoholy všetkých typov ako aj mnoho aniónov (napr. kyanidy, sulfidy, iodidy, bromidy), katióny (napr. amíny, aromatické aminokyseliny) a organické zlúčeniny ako fenoly, katecholamíny, vitamíny, ...