875 KF Gas Analyzer

Metrohm 875 KF Gas Analyzer je plne automatické riešenie stanovenia stopových koncentrácií vody v skvapalnených a permanentných plynoch.

Použitie Karl Fischer coulometrickej titrácie umožňuje rýchle (< 5 min) a presné analýzy. KF Gas analyzer je vhodný pre rôzne druhy plynov.


Hlavné výhody

  • Priama a plne automatizovaná analýza vďaka softvérovému ovládaniu
  • Robustný a bezpečný systém vhodvý aj pre stlačené plyny
  • Kompletný systém integrovaný do jednej skrinky
  • Presné analýzy rôznych plynov (zemný plyn, LPG, chladivá, petrochémia, atď.)

Analyzátor pre rôzne druhy plynov

875 KF Gas Analyzer vám umožňuje merať stopové množstvá vody v rôznych plynoch pri použití Karl Fischer coulometrickej titrácie.

Analyzátor má zabudovaný splyňovač pre analýzy skvapalnených plynov.

Prehľad plynov ktoré je možné analyzovať pomocou 875 KF Gas Analyzer:

  • zemný plyn a LPG
  • petrochémia: propán, propén, bután (podľa normy ASTM D7995), butén, butadién
  • chlorované uhľovodíky: metylchlorid, etylchlorid, vinylchlorid
  • chladivá: CFC, HFC, a CHC zložky.
  • ďalšie plyny: dimetylether, vodík, dusík, oxid uhličitý, a iné
Titračná krivka 875 KF Gas Analyzer

Systém ktorý vydrží

875 KF Gas Analyzer disponuje sériou vlastností ktoré robia analýzu robustnou a bezpečnou: všetky komponenty sú v jednej skrinke, celá elektronická časť je fyzicky oddelená od časti ktorá transportuje plyn. Okrem toho je zariadenie schopné pracovať s tlakom plynov až do 40 bar.

Ďalej, 875 KF Gas Analyzer je vysoko spoľahlivý: zabudovaný olejový filter bezpečne odstraňuje zvyšky olejov z plynu, vstupný filter zase zabraňuje časticiam zablokovať potrubia.

Pripravený na použitie, automatizovaný a rýchly: nechajte systém aby vykonal svoju prácu.

S 875 KF Gas Analyzer môžete začať analyzovať ihneď.

Dostanete kompletný a nakonfigurovaný systém. Použitie analyzátora nemôže už byť jednoduchšie - ovládanie je plne automatizované vďaka softvérom ovládaným ventilom a hmotnostnému regulátoru prietoku. Po spustení metódy dostanete výsledok už do piatich minút.

Kompletné zariadenie 875 KF Gas analyzer

Na stiahnutie