Príprava vzorky pre Karl Fischer koulometre Titrando a Titrino

Obsah vody niektorých typov vzoriek nie je možné stanoviť priamou titráciou. 

Pre tieto prípady ponúka Metrohm rôzne techniky, ktoré umožňujú prípravu vzorky pre coulometrické alebo volumetrické stanovenie obsahu vody.

KF Titrando Sample Preparation

Hlavné výhody

  • V prípade, že sa Vaša vzorka zle rozpúšťa, použite metódu s pecou.
  • V prípade, že sú Vaše vzorky pevného skupenstva, použite homogenizátor Polytron.
  • If you have a high sample throughput, automate sample preparation and analysis.

Príprava vzoriek pre Titrando (6)

Pre komplikované vzorky: metóda s pecou

Metóda s pecou umožňuje analýzu vzoriek, ktoré nie je možné titrovať priamo. 

Napríklad v prípade zlej rozpustnosti vzoriek alebo v prípade reakcií vzoriek s KF roztokmi vedúcim k nežiaducim vedľajším reakciám, môže byť použitie pece vhodné riešenie. Pri tejto nepriamej metóde sa vzorky zahrejú a uvoľnená voda je prenesená do titračnej nádobky prúdom plynnou. Vďaka tomu, že takto do kontaktu s KF roztokom prichádza iba samotná voda, predchádza sa tak kontaminácii titračnej nádobky a elektródy.

Detail 860 KF Thermoprep

Vaša voľba: manuálna, automatizovaná alebo softvérom ovládaná metóda

Metódu s pecou môžete implementovať presne ako to potrebujete.

860 KF Thermoprep: Toto manuálne ovládané zariadenie vám ponúka jednoduché, jasné a cenovo dostupné riešenie.

885 Compact Oven Sample Changer: tento automatizovaný podávač vzoriek je kombináciou metódy s pecou a automatizácie – čím šetrí Váš čas a ľahko sa používa. Vďaka integrovanému ovládaciemu panelu nie je potrebné komplikované nastavovanie parametrov. Jediné čo je potrebné nastaviť je prietok plynu, teplota, počet vzoriek a ste pripravený na meranie!

874 USB Oven Sample Processor: Podobne ako titrátor, tento automatizovaný systém je ovládaný pomocou softvéru tiamo. Toto Vám umožňuje napríklad zaznamenávať krivku uvoľňovania vody neznámej vzorky v závislosti od teploty a stanoviť tak optimálne teplotu pre analýzu. Okrem toho, pomocou tohto zariadenia máte možnosť automatizovať aj výmenu roztokov, čo robí Vašu prácu bezpečnejšou, keďže neprichádzate do priameho kontaktu s jedovatými roztokmi.

Automatizovaná KF pec 885 Compact Oven Sample changer

Homogenizácia pre analýzu tuhých vzoriek

V prípade potreby analýzy tuhých vzoriek môžete použiť vysoko účinný homogenizátor Polytron

Tento homogenizátor umožňuje dosiahnuť dokonalú homogenizáciu vzorky a konzistentné výsledky.

Homogenizátor Polytron

Na stiahnutie