PVC Thermomat

895 Professional PVC Thermomatom sa stanovuje dehydrochloračným testom (DHC) tepelná stabilita polyvinylchloridu (PVC) a iných polymérov obsahujúcich chlór. 

Tento test je založený na vystavení vzoriek zvýšenej teplote a meranie času stability - času, kým sa nezačne neuvoľňovať plynný chlorovodík. Táto metóda je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a je veľmi ľahko vykonateľná v neposlednom rade vďaka modernému používateľsky príjemnému softvéru StabNet.

895 PVC Thermomat

Hlavné výhody

  • Založené na norme ISO 182 Part 3
  • Používateľky príjemný softvér StabNet na ovládanie prístroja, vyhodnocovanie výsledkov a správu dát
  • Paralelná analýza až ôsmich vzoriek
  • Farebný displej na prístroji poskytuje prehľad o stave vo všetkých meracích pozíciách
  • Analýza každej vzorky môže byť spustená samostatne, priamo na prístroji

Kvalita PVC a na PVC založených polyméroch vo všetkých fázach spracovania

Keď PVC podlieha tepelnému rozkladu, uvoľňuje chlorovodík (HCl). 

Tepelná stabilita je dôležitým kritériom kvality PVC a iných chlór obsahujúcich polymérov. S PVC Thermomatom môžete merať tepelnú stabilitu týchto polymérov vo všetkých fázach spracovania a môžete vyhodnotiť účinnosť pridaných stabilizátorov. Zistite, ako PVC Thermomat stanovuje tepelnú stabilitu tu

> Zistite, ako PVC Thermomat stanovuje tepelnú stabilitu tu.Uzavretie meracej nádobky na 892 Biodiesel Rancimat

Stanovenie podľa národných a medzinárodných noriem

Metóda ktorú používa PVC Thermomat je založená na norme ISO 182 Part 3*, táto je založená na posudzovaní tendencie PVC uvoľňovať chlorovodík pri zvýšenej teplote.

*ISO 182 Part 3 “Plastics – Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures – Part 3: Conductometric method”

Normy

Zber, vyhodnotenie a archivácia dát s moderným softvérom StabNet

StabNet je riadiacim centrom pre Rancimat: všetky funkcie prístroja sú riadené pomocou PC softvéru. 

Popritom vyhodnocuje vaše výsledky, archivuje všetky stanovenia vo svojej vlastnej databáze a oveľa, oveľa viac.

> Prečítajte si viac o StabNet tu

Logo StabNet

PVC Thermomat – viacúlohový

PVC Thermomat má osem meracích polôh, štyri v každom z jeho dvoch nezávislých výhrevných blokov. 

Vzhľadom k tomu, že sú nezávislé, môže byť každý s nich nezávisle ohrievaný na inú teplotu. Každé jedno meranie môže byť spustené samostatne - priamo na prístroji - akonáhle sa vzorka vloží do niektorej pozície.


Štart merania na 892 Rancimat alebo 895 PVC Thermomat

Ovládajte všetky vaše merania stability jedným PC

Ak pracujete s vyšším počtom vzoriek, môžete na jedno PC pripojiť až štyri PVC Thermomaty.

To vám umožní analyzovať až 32 vzoriek naraz pomocou jedného počítača.
895 PVC Thermomat so softvérom StabNet

Jednorázové reakčné nádoby - šetria čas, sú čisté a lacné

PVC Thermomat používa lacné jednorázové reakčné nádoby.

To znamená, že nie je potrebné časovo náročné čistenie po každom meraní. Okrem úspory času a nákladov je vyššia aj reprodukovateľnosť výsledkov, pretože jednorazové nádoby eliminujú efekt krížovej kontaminácie.

Obsluha držiaca reakčnú nádobku pre meranie stability v 895 PVC Thermomate

Metóda dehydrochlorácie

Meranie tepelnej stability PVC a iných polymérov obsahujúcich chlór s PVC Thermomatom sa vykonáva dehydrochloračným testom. 

Ten je založený na zahrievaní vzorky kvôli iniciácii rozkladu, ktorý vedie k uvoľňovaniu plynného HCl. 

Nepretržitý prúd dusíka, ktorý prechádza vzorkou transportuje tento HCl z nádoby vzorky do nádoby s destilovanou vodou, v ktorej sa kontinuálne meria vodivosť. Tá sa v tejto nádobe zvýši, akonáhle sa v nej objaví HCl. Čas, v ktorom sa dosiahne zvýšenie o 50 uS/cm v porovnaní so začiatkom merania sa nazýva čas stability; tá je meradlom tepelnej stability.


895 PVC Thermomat

Na stiahnutie