StabNet

StabNet softvér sprevádza zariadenia na meranie stability napr.,

  • 892 Professional Rancimat,
  • 893 Professional Biodiesel Rancimat,
  • a 895 Professional PVC Thermomat.

Slúži ako riadiace centrum, ale zároveň StabNet počíta výsledky, spracúva dáta a ukladadá ich do vlastnej databázy a sleduje zabezpečenie kvality.

 

StabNet screenshot overview

Hlavné výhody

  • Prehľadné užívateľské rozhranie pre intuitívne ovládanie
  • Databáza s flexibilným vyhľadávaním, filtrovanie, triedenie a štatistické funkcie
  • Vysoká prehľadnosť vyhodnocovania dát a výpočtu výsledkov
  • Ochrana dát vďaka funkcii automatického zálohovania
  • K dispozícii aj ako verzia klient-server

Prehľadné užívateľské rozhranie pre intuitívne ovládanie

Vďaka jasne navrhnutému užívateľskému rozhraniu StabNet je ovládanie Metrohm prístrojov na meranie stability veľmi intuitívne. 

Ovládacie okno zodpovedá zostave prístroja s dvoma výhrevnými blokmi so štyrmi meracími pozíciami v každom, takže je ľahké nastaviť parametre testu a sledovať priebeh každej vzorky.

StabNet pracovisko

Automatické vyhodnotenie výsledkov

Indukčný čas alebo čas stability sa z nameraných dát vypočíta automaticky. 

Ak sa vykonávajú opakované merania StabNet štatistika poskytne výsledky ktoré potrebujete, napr. strednú hodnotu alebo relatívnu a absolútnu smerodajnú odchýlku.

StabNet databáza - štatistika

Extrapolácia teploty

StabNet vám ponúka možnosť extrapolácie teploty. 

Softvér použitím matematickej závislosti medzi teplotou a výsledkom merania (tj, indukčného času alebo času stability) vypočíta hodnoty pre teploty, ktoré neboli testované. 

Vďaka tejto praktickej funkcii, možno urýchliť stanovenia zvýšením testovacej teploty alebo veľmi hrubo odhadnúť trvanlivosť výrobku pri určenej teplote skladovania.


Stabnet extrapolácia teploty

Udržať dáta v bezpečí a výsledky transparentné

StabNet ukladá všetky stanovenia, vrátane metódy a parametrov prístroja vo svojej vlastnej databáze. 

Ak sú výsledky prepočítané, pôvodné verzie, rovnako ako všetky nasledujúce verzie až po konečné sú uložené a môžu byť kedykoľvek vyvolané. Databáza ponúka rozličné funkcie ako napr. vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie, čo vám umožňuje jednoduché vyhľadanie starších stanovení.


StabNet databáza

Generovanie protokolov podľa vašich potrieb

Veľmi rýchlo môžete vytvárať vlastné protokoly: jednoducho prispôsobte dostupné šablóny aby obsahovali údaje, ktoré potrebujete a spôsob akým ich chcete zobraziť.

StabNet protokoly

Integrované zabezpečenie kvality pre spoľahlivé výsledky

StabNet je vybavený nástrojmi na zabezpečenie kvality, ktoré zaistia, že sa môžete spoľahnúť na svoje výsledky za všetkých okolností. 

Obsahuje aj sprievodcu, ktorý vás v prípade potreby prevedie kalibráciou vášho vodivostného senzora. StabNet spĺňa všetky požiadavky SLP a Professional Rancimat aj predpisy FDA.


StabNet pracovná plocha - sprievodca

Voliteľná verzia klient-server

K dispozícii je aj verzia StabNet klient-server. 

Ak ste sa pre ňu rozhodli, všetky metódy a stanovenia sú uložené centrálne na StabNet server a vy môžete využívať všetky výhody, ktoré centrálna správa dát ponúka: napr. dáta môžu byť prístupné z ľubovoľného počítača, ktorý má nainštalovaný StabNet klient, taktiež môže byť prístup k dátam obmedzený prístupovými právami používateľa.


StabNet klient - server