Príprava vzoriek pre VA: UV rozklad vzorky

Vysoko špecifická voltampérometria si poradí aj s vysokým obsahom solí. 

Organická kontaminácia vzorky však môže ovplyvňovať VA stopovú analýzu ťažkých kovov. 909 UV Digester rýchlo a efektívne rozkladá organické molekuly UV fotolýzou, čo umožňuje spoľahlivé stanovenia.

909 UV Digester with operator

Hlavné výhody

  • Vhodné pre transparentné vzorky s nízkou až strednou organickou kontamináciou

  • Plne automatické súbežné spracovanie až 12 vzoriek
  • Nízke riziko kontaminácie vzorky vzhľadom na nepatrné množstvo požadovaných činidiel
  • Metóda odporúčaná normami
  • Kontrola teploty a času rozkladu

UV rozklad: ako to funguje

Po pridaní malého množstva H2O2 ako iniciátora radikálov ku vzorke, sa vzorka ožiari ultrafialovým žiarením s vlnovou dĺžkou 200 až 400 nm, následne sa začnú produkovať OH radikály, ktoré spontánne reagujú s organickými molekulami. 

V následnej radikálovej reťazovej reakcii sa všetky organické molekuly štiepia na zlúčeniny s nízkou molekulovou hmotnosťou ako CO2, H2O, N2 alebo NH3, ktoré už VA analýzu neovplyvňujú.

909 UV Digester v priereze

Efektívna príprava vzorky - odporúčaná normami

Pri transparentných vzorkách, ktoré vykazujú nízku až strednú hodnotu organického znečistenia, t.j. koncentrácia uhlíka až do približne 100 mg/l, je UV rozklad voliteľný. Normy, ktoré odporúčajú prípravu vzorky UV fotolýzou sú nasledovné:
  • DIN 38406, časť 16: Stanovenie zinku, kadmia, olova, medi, niklu, tália, kobaltu voltammetricky 
  • DIN 38406, časť 17: Stanovenie uránu - metóda, ktorá využíva adsorpčnú rozpúšťaciu voltametriu v povrchovej, surovej a pitnej vode
Normy

Plne automatický rozklad

909 UV Digester vykonáva prípravu vzorky úplne automaticky. 

Naraz je možné spracovať až 12 vzoriek, ktoré sú kvôli dosiahnutiu rovnomerného ožiarenia usporiadané koncentricky okolo UV lampy.

Držiak vzoriek 909 UV Digester

Fotolýza za kontrolovaných podmienok

Potom, čo užívateľ zadal teplotu a čas rozkladu, 909 UV Digester zaistí dodržanie týchto parametrov: teplotný senzor Pt1000 meria teplotu rozkladu v referenčnej vzorke, zatiaľ čo vstavaný mikroprocesor riadi teplotu a čas rozkladu.
Detail displeja 909 UV Digester

Žiadne odparovanie vzoriek alebo straty prchavých analytov

PTFE zátky, ktoré sú umiestnené na kremenných nádobách pôsobia ako kondenzačné prsty, ktoré zabraňujú odparovaniu vzorky.   

To znamená, že 909 UV Digester môže byť použitý aj na prípravu vzoriek obsahujúcich ortuť, arzén alebo selén, ktoré sú prchavé pri zvýšenej teplote alebo ľahko tvoria prchavé zlúčeniny.

Pt1000 termočlánok v nádobke na vzorky v 909 UV digester

Nízko údržbové vzduchové chladenie

UV lampa, ktorá je srdcom 909 UV Digestera generuje teplo, ktoré sa odvádza pomocou ventilátora umiestneného v spodnej časti prístroja. Toto chladenie vzduchom má tú výhodu, že nie je potrebný žiadny prívod chladiacej vody.
909 UV Digester - pohľad zhora

Jednoduchá a bezpečná obsluha

909 UV Digester zjednocuje v jednej skrini mokrú časť prístroja aj riadiacu jednotku. 

Riadiaca jednotka slúži na prevádzku prístroja a pomocou displeja poskytuje informácie o prebiehajúcom rozklade. Používatelia obsluhujúci prístroj sú chránení pred škodlivým UV žiarením namontovaným štítom.

909 UV Digester čelný podľad

Na stiahnutie