Analýzy polymérov: titračné stanovenie čísla kyslosti, hydroxylového čísla           a izokynátov
19.11.2015

Potenciometrická titrácia je ideálna pre titráciu funkčných skupín v monoméroch, čiastočne v monomérnych mono- a polykyselinách ako aj v polyoloch. Aplikačný bulletin č. 200 popisuje stanovenie čísla kyslosti, hydoxylového čísla a izokyanátov v súlade s normami ISO a ASTM, pomocou automatického potenciometrického titrátora.

Titrácie funkčných skupín monomérov, niektorých monomérnych mono- a polykyselín ako aj polyolov sa najčastejšie vykonávajú v bezvodných, nepolárnych rozpúšťadlách. Preto sú sprevádzané veľmi malou zmenou potenciálu, ktorá vedie k plochým ťažko vyhodnotiteľným titračným krivkám.

Metrohm vyvinul vhodnú inštrumentáciu a senzory (napr. Metrohm Solvotrode) umožňujúcu nájdenie koncových bodov titrácie v týchto málo vodivých médiách. Aplikačný bulletin č. 200 popisuje nasledovné aplikácie:

  • Číslo kyslosti podľa noriem ASTM D4662-93 a ISO 2114:1996
  • Hydroxylové číslo podľa noriem ASTM E1899-08 a DIN 53240-2
  • Izokyanáty (NCO) podľa DIN 53185 a DIN EN ISO 14896

Tento webinár na vyžiadanie vám poskytne hlbšie informácie o titračných riešeniach komplikované polymérne vzorky.

Na stiahnutie