Špecializované riešenie pre online monitorovanie amoniaku v odpadových vodách
18.12.2017

ICON Analyzer for online analysis of Aluminum, Ammonia, Chlorine, Chromium, Copper, Cyanide, Hydrazine, Iron, Manganese, Nickel, Nitrate, Nitrite and more

Metrohm Process Analytics ponúka špecializované riešenie pre online monitorovanie amoniaku v odpadových vodách. Toto riešenie využíva fotometrické stanovenie a vykonáva sa analyzátorom ICON Analyzer - špecializovanom online fotometri na analýzu vody a odpadových vôd.

V posledných desaťročiach sa výrazne zvýšila dôležitosť odstraňovania nutrientov v dusíkovej forme z priemyselných a komunálnych odpadových vôd, aby sa minimalizovalo znečistenie vody a zabránilo eutrofizácii vodných útvarov. Dusík prítomný v odpadových vodách väčšinou vo forme organického dusíka, amoniaku a dusičnanov, musí byť upravený tak, aby spĺňal prísne požiadavky na odpadové vody stanovené právnymi predpismi. Na biologické odstraňovanie nutrientov, sa v moderných čistiarňach odpadových vôd využívajú procesy nitrifikácie a denitrifikácie, pri ktorých sa amoniak mení na neškodný plyn N2 , a ten sa potom uvoľňuje do atmosféry.

Online monitorovanie zlúčenín dusíka v odpadových vodách zaručuje vysokú účinnosť spracovania nutrientov a nízke prevádzkové a energetické náklady. Napríklad, zvýšený obsah amoniaku a dusitanov v odpade znamená buď, že prevzdušňovací stupeň je nedostatočný, alebo že sa zmenou toxicity alebo pH narušila populácia nitrifikátorov (baktérií). Pri odstavení prevádzky z dôvodu nedostatočného odstraňovania nutrientov, vrátane výmeny baktérií, môžu vzniknúť mimoriadne vysoké náklady. Metrohm Process Analytics ponúka robustné jednometódové procesné analyzátory, ktoré sú plne nakonfigurované na analýzu amoniaku a dusitanov.

Plne automatizovaná fotometrická analýza amoniaku je založená na Berthelotovej metóde. Pridaním stabilizovaného roztoku chlórnanu, amoniak reaguje kvantitatívne na monochlóramín. Vytvorený monochloramín tvorí chinónmonoimín, keď sa do kyvety pridá nitroprusid. Tento chinónový monoimín nakoniec reaguje s molekulou tymolu na príslušné indofenolové farbivo, ktoré sa v zásaditom prostredí vyskytuje v modrej bázickej forme, a pre zlepšenie stability sa meria v termostatickej kyvete pri 660 nm.

> Ďalšie informácie o analyzátore ICON Analyzer

> Stiahnuť dokument v angličtine

Downloads