Automatizovaná inline úprava vzoriek pre iónovú chromatografiu
8.7.2016

Illustration of Metrohm Inline Sample Preparation for ion chromatography

Metrohm inline úprava vzoriek (MISP) odstraňuje nutnosť manuálnej úpravy vzoriek v iónovej chromatografii. MISP označuje techniky ktoré, umožňujú používateľom plne automatizovanú úpravu komplikovaných vzoriek. Požívatelia profitujú z podstatnej úspory času a peňazí pri súčasnom zlepšení presnosti ich analýz.

Metrohm inline ultrafiltrácia spoľahlivo odstraňuje častice zo vzorky. Výsledkom je, že analytická kolóna je chránená pred zanesením a jej životnosť sa značne predĺži.

Metrohm inline dialýza nielen odstraňuje pevné častice zo vzorky, ale aj olejové kvapôčky a koloidy. Emulzie, vzorky obsahujúce tuky a bielkoviny, telesné tekutiny a silne znečistené odpadové vody môžu byť spoľahlivo analyzované bez poškodenia kolóny.

Metrohm logické inline riedenie umožňuje automatické riedenie vzorky v závislosti na vopred stanovených koncentračných limitoch. Dokonca aj faktor zriedenia sa automaticky stanoví tak, že výsledky budú vždy ležať v kalibračnom rozsahu a budú teda správne.

Metrohm intelligent Partial Loop Injection (MiPT) automaticky nastavuje objem nastreknutej vzorky podľa koncentrácie vzorky. Táto technika tiež zaisťuje, že výsledky sú vždy v kalibračnom rozsahu.

Metrohm inline extrakcia prenáša vo vode rozpustné komponenty z nepolárnej organickej fázy do vodnej fázy pre následný nástrek (po inline dialýze).

Metrohm inline eliminácia matrice umožňuje separáciu iónových analytov od nábojovo neutrálnej matice bez použitia SPE.

Metrohm inline zakoncentrovanie používa zakoncentračnú kolónku a je ideálne pre stopovú analýzu koncentračnom rozsahu až do ng/l.

Metrohm inline kalibrácia umožňuje kalibrovať všetky štandardné koncentrácie v rozsahu ppt pomocou jedného štandardného roztoku s koncentráciou na úrovni µg/l. To umožňuje presné a spoľahlivé meranie až na úroveň jednotiek ng/l.

Metrohm inline neutralizácia upraví pH vzoriek za účelom obmedzenia interferencií s analyzovanými aniónmi. V kombinácii s inline zakoncentrovaním, sa môže inline neutralizácia použiť na stopovú analýzu aniónov.

> Ďalšie informácie o Metrohm inline úprave vzoriek pre iónovú chromatografiu