Nová, spoľahlivá a cenovo dostupná metóda stanovenia glyfosátu.
29.9.2016

Tractor on green field

Metrohm s potešením predstavuje metódu priameho stanovenie herbicídu glyfosátu a jeho primárneho metabolitu AMPA v pitnej vode iónovou chromatografiou s pulzným amperometrickým detektorom. S detekčným limitom približne 1 µg/L, pričom táto metóda je dostatočne citlivá, aby bola v súlade s limitmi v USA, Kanade, Austrálii a ďalších krajinách. Bezplatná biela kniha poskytuje ďalšie podrobnosti o metóde a jej použití.

Glyfosát a jeho metabolit AMPA (aminomethylfosfonová kyselina) sa obvykle stanovuje HPLC s postkolónovou derivatizáciou s fluorescenčným detektorom (EPA Method547), alebo alternatívne iónovou chromatografiou v spojení s MS detektorom. Vyššie spomenutá biela kniha po prvý krát ukazuje, že iónová chromatografia s
pulznou amperometrickou detekciou je životaschopná, menej nákladná alternatíva pre stanovenie obsahu glyfosátu a AMPA vo vode a potravinách.