Žiadna veda - maximalizácia prínosov spojenia iónovej chromatografie a hmotnostnej spektroskopie (IC-MS)
16.11.2018

Metrohm technical poster on IC-MS
IC-MS je osvedčenou metódou pre vysoko senzitívnu a selektívnu analýzu aniónov, oxoaniónov, herbicídov a pesticídov. Metrohm maximalizuje výhody tejto metódy pomocou integrácie inline prípravy vzoriek. Dosahuje tak pohodlnejšie stanovenia, vyššiu výkonnosť a lepšiu reprodukovateľnosť výsledkov. Technický plagát poskytuje prehľad o možných aplikáciách.

Metrohm metóda IC-MS je určená pre vývoj selektívnych, citlivých, robustných a zrýchlených aplikácií na detekciu iónov vo vzorkách s obsahom matrice (ako napr. pôda, potraviny, biomasa, hnojivá, polyméry, soli, výbušniny, liečivá, pokovovacie kúpele). V μL rozsahu postačia malé objemy vzoriek a detekcia stopových množstiev je možná aj za prítomnosti rušivých matríc.


Organické modifikátory možno pridať priamo do elučného činidla (až do 100%), a zlepšiť tak odparovanie vzoriek a MS signály. Pre maximálne pohodlie používateľa sú Metrohm IC a Waters jednoduchý kvadrupól MS ovládané rovnakým softvérom (Empower™ 3).

Automatizované techniky inline prípravy vzoriek od Metrohm (MISP) (napr. inline ultrafiltrácia, riedenie, alebo dialýza) chránia kolónu, zvyšujú reprodukovateľnosť výsledkov a minimalizujú čas strávený v laboratóriu. Metóda sa používa na stanovenie ...

  • rôznych iónov v stopových koncentráciách, ako sú fluoridy, chloridy, dusitany, bromidy, dusičnany, fosforečnany a sírany
  • glyfosfátov a rôznych iných herbicídov a ich zvyškov
  • perchlorátov v ultra-stopových hodnotách v rôznych matriciach
  • oxoaniónov, ako aj tiosulfátu a tiokyanátu

Technický plagát na stiahnutie