Stanovenie merkaptánov a sírovodíka v rope podľa ASTM D3227 a UOP163
22.1.2016

Oil platform

V procese rafinácie ropy sú zlúčeniny síry prítomné v celom rozsahu teplôt varu uhľovodíkov. Aby sa zabránilo korózii potrubia a aby sa splnili požiadavky kladené na konečné produkty, používajú sa rôzne postupy odsírenia. 2045TI Ex-proof online Analyzer od Metrohm Process Analytics je komplexné riešenie pre monitorovanie obsahu síry v ktoromkoľvek štádiu toho postupu.

Odsírovanie sa môže vykonať na mnohých miestach v procese rafinácie, od vstupu suroviny až po destilačné prúdy. Kým ľahšie nečistoty (ako sú napr. merkaptány a sulfidy), môžu byť odstránené pomocou hydrogenácie, ťažšie zlúčeniny síry sú odstránené hydrokrakovaním po procese hydrogenácie. Obsah merkaptánov a H2S v rope je stanovený argentometrickou titráciou do dvoch koncových bodov (pozri tiež Metrohm Application Bulletin 135) podľa ASTM D3227-83 a UOP163-67. Aplikačná poznámka AN-PAN-1026 opisuje príslušné aplikácie a je k dispozícii zdarma z Metrohm Process Analytics.

Analyzátor 2045TI Ex-proof Process Analyzer s upraveným systémom prípravy vzorky môže byť implementovaný v mnohých oblastiach rafinérie, napr. na sledovanie vyčerpanosti katalyzátorov v reaktore, na obmedzenie ďalšej korózie v destilačnej jednotke. Analyzátor spĺňa podmienky nariadenia EU 94/9 / ES (ATEX 95) a je certifikovaný pre oblasti Zóna-1 a Zóna-2.

Na stiahnutie