Menej odpadu a viac zisku z produktu: Stanovenie kovoorganických zlúčenín termometrickou titráciou
30.1.2018

Thermometric titrator for sodium, FFA, or TAN/TBN determinations

Metrohm s potešením predstavuje rýchlu a veľmi presnú metódu na stanovenie kovoorganických zlúčenín pomocou termometrickej titrácie. Hlavnou výhodou tejto metódy je jej všestranné použitie pre rôzne kovoorganické zlúčeniny.

Kovoorganické zlúčeniny sú bežne používané v organickej chémii, napríklad ako Grignardove činidlá alebo ako silné bázy (napr. zlúčeniny butyllítia). Znalosť presného obsahu reaktívnych zložiek uľahčuje plánovanie potrebných množstiev pre konkrétne reakcie, a to zabraňuje plytvaniu materiálom a nízkym ziskom.

Silne exotermická povaha reakcie medzi 2-butanolom a kovoorganickými zlúčeninami umožňuje rýchlu a kvantitatívnu analýzu týchto látok (pozri AN-H-142). Vzhľadom na reaktívnu povahu týchto vzoriek, titrácie musia byť vykonávané pod ochranným plynom.

Termometrická titrácia je vhodnou alternatívou potenciometrickej titrácie. Je rýchlejšia (menej ako 3 minúty), nie je potrebná žiadna údržba senzora, a je možné použiť ten istý senzor pre všetky titrácie (acidobázické, redoxné, EDTA, zrážanie, bezvodé). Navyše senzor nevyžaduje kalibráciu a nereaguje s agresívnymi médiami.

Na stiahnutie