Kontrola kvality NPK hnojív - Rýchla a spoľahlivá analýza pomocou termometrickej titrácie
30.7.2019

Analyzing sulfate, ammonium, potassium, and phosphate in NPK fertilizers
Metrohm s potešením predstavuje niekoľko titračných aplikácií na rýchle a jednoduché stanovenie makroživín, ako sú síran, amoniak, draslík a fosfát v hnojivách NPK. Koncový bod reakcie sa stanoví použitím termometrického senzora. Termometrická titrácia zvyčajne nevyžaduje žiadnu prípravu vzorky a je rýchlejšia, robustnejšia a jednoduchšia, v porovnaní s konkurenčnými metódami, ako sú gravimetrická analýza či plameňová fotometria.

Aplikačný list H-145 opisuje termometrické stanovenie síranov v kvapalných a tuhých NPK hnojivách. Stanovenie trvá iba asi 3 minúty.

Aplikačný list H-146 opisuje stanovenie amoniaku (dusíka) v NPK hnojivách. Amoniakálny dusík sa zvyčajne stanoví pomocou Kjeldahlovej metódy a následnou titráciou. V metóde opísanej v AN-H-146, sa dusík stanoví redoxnou titráciou s chlórnanom sodným; pre tekuté hnojivá nie je potrebná žiadna príprava vzorky. Koncový bod je zachytený termometrickým senzorom; celá analýza trvá približne 2 minúty.

Draslík sa zvyčajne stanovuje gravimetricky alebo pomocou plameňovej fotometrie. Aplikačný list H-147 opisuje robustnú titračnú metódu, pri ktorej je koncový bod zrážacej titrácie draslíka stanovený termometricky; celá analýza trvá asi 5 minút.

Aplikačný list H-035 opisuje stanovenie fosfátov v hnojivách NPK. Gravimetrické stanovenie je časovo náročné a hmotnostná spektrometria vyžaduje drahé prístrojové vybavenie. V metóde opísanej v AN-H-035, sa obsah fosfátov stanoví zrážacou titráciou s horčíkom. Nie je potrebná žiadna príprava vzorky, keďže koncový bod reakcie sa stanoví pomocou robustného termometrického senzora (termometrická titrácia).

Na stiahnutie