Politika spoločnosti

Spoločnosť Metrohm Slovensko s.r.o. na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 10 rokov. Je priamym obchodným zastúpením švajčiarskej spoločnosti Metrohm AG, výrobcu vysoko presných prístrojov na chemickú analýzu.  Počas svojej existencie, si svojou profesionalitou, spoľahlivosťou a kvalitou prístrojov i poskytovaných služieb vybudovala medzi zákazníkmi vysokú dôveru.

V oblasti analytických prístrojov je svojim zákazníkom stabilným partnerom, poskytujúcim predaj, servis, konzultácie a aplikačnú podporu.

Hlavnými zásadami manažmentu Metrohm Slovensko s.r.o. sú profesionalita, spoľahlivosť, flexibilita, ústretovosť, vysoká kvalita poskytovaných služieb, a spokojnosť zákazníka.

Na kvalitnej realizácií týchto zásad  a poskytovaní prvotriednych služieb sa podieľajú všetci interní aj externí členovia tímu.

Základné princípy politiky kvality:

Hlavným posudzovateľom kvality našich služieb sa stáva odberateľ a systém zabezpečovania kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý zákazníkovi poskytnúje primeranú istotu, že výsledky našej činnosti plne zodpovedajú legislatívnym normám, požiadavkám zainteresovaných strán, a súčasne napomáhajú  rozvoju jeho podnikateľských aktivít.

Ciele politiky kvality:

  • Neustále udržiavanie a trvalé zlepšovanie efektívnosti Systému manažérstva kvality (SMK) v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015
  • Stanovením správnych kritérií zabezpečiť sledovanie výkonu našich pracovníkov, ako aj dodávateľov za účelom zvýšenia trvalej kvality poskytovaných služieb
  • Trvalé zvyšovanie odbornej kvalifikácie  a profesionálneho rozvoja našich zamestnancov
  • Rozširovanie infraštruktúry s cieľom poskytovať zákazníkom služby za čo najkratší čas a za primerané náklady, pri udržaní požadovanej kvality
  • Prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti
  • Zvyšovať povedomie o našej spoločnosti na trhuPoskytovaním vysokej kvality služieb získať dôveru našich zákazníkov a obchodných partnerov

Svojou ústretovosťou, spoľahlivosťou a kvalitou poskytovaných služieb spoluvytvárame dobré meno globálne úspešnej spoločnosti a zabezpečujeme prosperitu firmy ako lokálnej pobočky.

Sme si vedomí, že plnenie týchto cieľov nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň, je pre nás samozrejmosťou ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov.

V Bratislave, dňa 22.2.2018

                                                                                           

                                                                                                Bernhard Moser

                                                                                                Štatutárny zástupca

> Stiahnuť Politiku spoločnosti vo formáte PDF