Všeobecné obchodné podmienky


V záujme zefektívnenia postupu pri uzatváraní kúpnych zmlúv a špecifikovania podmienok, za akých spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. vstupuje do zmluvných vzťahov so svojimi zmluvnými partnermi, spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. vydáva v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka tieto Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy so svojimi odberateľmi, a to právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi. (ďalej aj „VOP“).

Definície pojmov:

Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Kupujúcim sa pre účely týchto VOP rozumie podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, konajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ktorý doručí predávajúcemu v súlade s týmito VOP objednávku tovaru alebo písomne uzatvorí individuálnu kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „kupujúci“ alebo „zákazník“).

Predávajúcim sa pre účely týchto VOP rozumie obchodná spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, IČO: 45 238 553, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61045/B (ďalej aj ako „predávajúci“ alebo „Metrohm Slovensko, s. r. o.“), konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy, tzn. všetky produkty, veci (zariadenia, prístroje, výrobky atď), ktoré sú uvedené v katalógu, na internetovej stránke, ako aj v iných ponukách alebo materiáloch spoločnosti Metrohm Slovensko, s. r. o. (ďalej aj ako „tovar“).

Nepretržitá prevádzka pre účely týchto VOP odkazuje na článok IX. Záruky a predstavuje tovar, resp. zariadenia, ktoré sú používané 24 hodín denne 7 dní v týždni, v dôsledku čoho na ne Predávajúci poskytuje inú záruku.

Obchodným zákonníkom sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“).

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

2. Odchýlenie sa od VOP, prípadne ich neaplikácia, či už z časti alebo ako celku je možná len v prípade, ak sa predávajúci a kupujúci na tom písomne dohodli.

3. Ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

4. Vzájomné vzťahy vzniknuté pri kúpe tovaru sa spravujú Obchodným zákonníkom.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Ponuky spoločnosti Metrohm Slovensko, s. r. o. majú len informačný charakter a nie sú záväzné.

2. Objednávka na kúpu tovaru musí obsahovať špecifikáciu:

a) Požadovaného tovaru - názov tovaru, objednávkové číslo, príp. opis tovaru tak aby bolo možné zreteľne určiť o aký tovar má kupujúci záujem a množstvo tovaru

b) Identifikáciu spoločnosti - kupujúceho, a to minimálne obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ pri právnických osobách obchodné meno, miesto podnikania a IČO pri fyzických osobách – podnikateľoch, a kontaktnú osobu, telefonický kontakt

c) Adresu miesta dodania tovaru

3. Objednávku na uzatvorenie kúpnej zmluvy predkladá kupujúci predávajúcemu písomne, a to poštou, e-mailom alebo faxom.

4. Nečinnosť spoločnosti Metrohm Slovensko, s. r. o vo vzťahu k zaslanej objednávke kupujúceho nemožno považovať za prijatie, resp. potvrdenie objednávky predávajúcim.

5. Kúpna zmluva je uzatvorená:

a) potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, alebo

b) podpisom predávajúceho a kupujúceho na písomnej kúpnej zmluve.

6. Objednávky kupujúceho zaslané predávajúcemu písomne (poštou, faxom, emailom) je možné kupujúcim odvolať len do doby odoslania potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Po odoslaní potvrdenia objednávky kupujúcemu nie je možné domáhať sa storna objednávky zo strany kupujúceho. Takéto storno objednávky je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán.

III. Kúpna cena

1. Kúpna cena je stanovená v zmysle cenníka predávajúceho alebo na základe cenovej ponuky predávajúceho. Cenová ponuka sa vzťahuje a platí len v prípade, že koncový užívateľ pre objednávaný tovar je subjekt so sídlom v Slovenskej republike. V prípade ak by mal záujem Zákazník zakúpiť tovar pre svoju pobočku, inú spriaznenú spoločnosť, prípadne iného podnikateľa mimo územia Slovenskej republiky, je Zákazník povinný o tomto Predávajúceho pred vypracovaním cenovej ponuky informovať.

2. Platný cenník predávajúceho, resp. cenovú ponuku zašle predávajúci na požiadanie kupujúcemu. Pokiaľ nie je v cenníku, resp. cenovej ponuke uvedené inak, ceny sú uvedené v eurách bez DPH.

3. Pre zmluvné strany platí a je záväzná cena uvedená v kúpnej zmluve, resp. v objednávke záväzne potvrdenej predávajúcim.

4. Akákoľvek objednávka tovaru doručená zákazníkom po uplynutí lehoty na prijatie cenovej ponuky môže byť predávajúcim prijatá na základe vlastného uváženia predávajúceho a písomného prijatia objednávky predávajúcim. 

5. V kúpnej cene nie sú zahrnuté prepravné náklady, náklady na balenie a inštaláciu dodávaného tovaru alebo iného tovaru, ktoré sa účtujú samostatne popri cene dodávaného tovaru. Tieto náklady sú súčasťou cenovej ponuky Predávajúceho.

6. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o si vyhradzuje právo na zvýšenie kúpnej ceny za tovar do uzavretia kúpnej zmluvy (oproti cene uvedenej v cenovej ponuke), najmä v prípade, že dôjde k zvýšeniu ceny tovaru zo strany výrobcu alebo v dôsledku pohybu eura voči danej zahraničnej mene.

IV. Platobné podmienky

1. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. vystaví faktúru za uskutočnenú dodávku tovaru bez zbytočného odkladu po jej uskutočnení a doručí ju kupujúcemu. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, ktorá je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, prípadne v inej lehote splatnosti dohodnutej v kúpnej zmluve, prípadne uvedenej vo faktúre.

2. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. je oprávnená požadovať úhradu kúpnej ceny vopred, a to formou zálohovej faktúry.

3. Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená spôsobom a v termínoch stanovených v kúpnej zmluve, prípadne vo faktúre. V prípade dohodnutej platby vopred alebo platby na základe zálohových faktúr má predávajúci právo dodať tovar až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4. Kúpna cena sa pokladá za uhradenú v okamihu, kedy je pripísaná na účet predávajúceho.

5. V prípade omeškania kupujúceho so splnením finančných povinností, najmä v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny za tovar, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní. Akékoľvek omeškanie kupujúceho s plnením jeho finančných povinností voči predávajúcemu, predovšetkým omeškanie s úhradou kúpnej ceny za tovar a to aj len v časti, oprávňuje predávajúceho pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu a to až do zaplatenia všetkých platieb predávajúcemu, s ktorými bol kupujúci v omeškaní, vrátane zaplatenia všetkých úrokov z omeškania.

6. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou akejkoľvek faktúry alebo jej časti o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, tak kupujúci (i) s okamžitou účinnosťou stráca nárok na zľavy a bonusy, ak boli dohodnuté a to aj v prípade, ak tieto boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve, a súčasne (ii) všetky nesplatné faktúry vystavené predávajúcim pre kupujúceho sa okamžite stávajú splatnými.

7. V prípade, ak kupujúci neuhradí svoj záväzok predávajúcemu v lehote splatnosti, považuje sa takéto konanie kupujúceho za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka.

8. V prípade, že predávajúci, z dôvodu omeškania s platbami zo strany kupujúceho, pristúpi k vymáhaniu zaplatenia splatných pohľadávok prostredníctvom na to špecializovaných firiem a spoločností, náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu kupujúci a zaväzuje sa ich uhradiť predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim.

V. Dodanie tovaru

1. Dodanie dohodnutého tovaru sa uskutoční:
  • odovzdaním tovaru kupujúcemu v sídle predávajúceho,
  • odovzdaním prvému dopravcovi (v prípade zabezpečenia prepravy kupujúcim) k preprave pre kupujúceho,
  • odovzdaním tovaru kupujúcemu na adrese jeho sídla alebo jeho organizačnej zložky prostredníctvom zabezpečenia prepravy spoločnosťou Metrohm Slovensko, s. r. o.

2. V prípade, ak bola zmluvne dohodnutá povinnosť predávajúceho odoslať dodávaný tovar zákazníkovi prostredníctvom prepravnej spoločnosti zvolenej zo strany zákazníka, prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody na tovare okamihom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi.

3. Dodávka sa uskutoční v termíne dohodnutom v písomnej zmluve alebo v obojstranne písomne potvrdenej objednávke a ak nebol termín dodávky osobitne dohodnutý, potom v primeranej lehote vzhľadom na predmet dodávky.

4. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu, a to predovšetkým písomným potvrdením na dodacom liste predávajúceho, ktorý predávajúci kupujúcemu doručí spolu s tovarom. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť a žiada predávajúceho aby sa spoľahol na to, že ktorákoľvek osoba, ktorá v mene kupujúceho v mieste prevzatia tovar prevezme, najmä každý jeho zamestnanec alebo prepravca, je oprávnená tovar záväzne prevziať, preskúmať jeho akosť a vady a potvrdiť jeho prevzatie predávajúcemu, so všetkými právnymi následkami, ktoré s tým priamo pre kupujúceho vyplývajú.

5. Dodaním tovaru alebo omeškaním kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare. Pri škodách vzniknutých pri doprave musí kupujúci bezodkladne požiadať príslušné subjekty o zápis skutkovej podstaty a informovať predávajúceho.

6. Pri omeškaní kupujúceho s predložením dopravných dispozícií v dohodnutej lehote sa primerane predĺži lehota dodania tovaru, pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru.

7. Vykládka tovaru nie je v cene dopravy. Ak si to charakter prepravovaného tovaru vyžaduje, musí si kupujúci zabezpečiť potrebnú techniku na vyloženie tovaru z auta a to v dohodnutom čase dodania tovaru kupujúcemu.

8. Kupujúci alebo ním určený prepravca na prevzatie tovaru je povinný skontrolovať množstvo a kvalitu tovaru pri jeho prevzatí zo skladu predávajúceho a svojím podpisom pod svojím menom, ŠPZ auta a dátumom na dodacom liste alebo výdajke potvrdzuje prevzatie tovaru v dohodnutom množstve a kvalite.

9. Pri dodávke tovaru ku kupujúcemu na dohodnuté miesto vlastným vozidlom predávajúceho, sa kupujúci a predávajúci vopred dohodnú na čase prevzatia tovaru. Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru v dohodnutom čase a kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru. V prípade ak kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru v dohodnutom čase, a to ani do pol hodiny po dohodnutom čase, predávajúci je oprávnený odviesť tovar späť do svojho skladu a kupujúci znáša dodatočné náklady spojené s opätovným doručením tovaru ako aj náklady vzniknuté márnym pokusom o doručenie tovaru kupujúcemu v dohodnutom čase.

10. Tovar sa považuje za dodaný, aj keď ho kupujúci odmietol bezdôvodne prevziať, alebo keď sa dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

11. Predávajúci je povinný odovzdať alebo vydať tovar len kupujúcemu uvedenému v kúpnej zmluve, s ktorým bola kúpna zmluva uzatvorená. Ak má predávajúci pochybnosti o tom, či je osoba preberajúca predmet kúpnej zmluvy oprávnená v mene kupujúceho tento predmet kúpnej zmluvy prevziať, tak predávajúci nie je povinný predmet kúpnej zmluvy takejto osobe vydať do doby, kým mu preberajúca osoba nepreukáže, že je oprávnená konať za kupujúceho pri preberaní tovaru. Počas tejto doby nie je predávajúci v omeškaní.

12. Náklady na prepravu realizovanú spoločnosťou Metrohm Slovensko, s.r.o. uhrádza kupujúci a sú účtovane individuálne spoločnosťou Metrohm Slovensko, s.r.o. s ohľadom na rozsah objednávky. Tieto náklady sú uvedené v cenovej ponuke Predávajúceho a následne aj na vystavenej faktúre. 

13. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a v prípade nezrovnalostí je povinný písomne tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

VI. Inštalácia dodaného tovaru

1. V prípade, že je potrebná inštalácia tovaru, táto je vykonávaná na náklady kupujúceho. Náklady na inštaláciu sú uvádzané v cenovej ponuke predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný v záujme zabezpečenia inštalácie tovaru zaistiť vstup poverených osôb do objektu, v ktorom má byť inštalácia vykonaná a vytvoriť vhodné podmienky pre inštaláciu tovaru ako aj potrebnú súčinnosť.

3. Rozsah podmienok potrebných na inštaláciu tovaru závisia od typu tovaru, miesta dodania ako aj od iných podmienok, ktoré určí predávajúci s ohľadom na dodaný tovar.

4. V prípade, že kupujúci nevytvorí podmienky na riadnu inštaláciu tovaru, je predávajúci oprávnený odmietnuť inštaláciu tovaru alebo účtovať vyššie náklady, ktoré vzniknú zhoršenými podmienkami pri inštalácii tovaru. 

5. Inštalácia sa vykoná v čase dohodnutom padávajúcim a kupujúcim. 

6. Inštalácia je ukončená ukážkou, že tovar funguje správne a spísaním inštalačného protokolu.

VII. Servis

1. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. poskytuje na dodaný tovar záručný (v prípade, že spoločnosť poskytuje na dodaný tovar záruku za akosť) ako aj pozáručný servis, ktorý môže spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o realizovať aj prostredníctvom tretích osôb. 

2. Poskytovanie servisu sa realizuje na území Slovenskej republiky. 

3. Servisný zásah sa vykonáva na základe písomnej objednávky kupujúceho (e-mailom, faxom), iba vo výnimočných prípadoch na základe ústnej objednávky. 

4. Ceny servisných zásahov sa riadia príslušným cenníkom vzťahujúcim sa na takéto zásahy. 

5. Na písomné objednávky kupujúceho za účelom vykonania servisného zásahu odpovie predávajúci len v pracovných dňoch, a to do 48 hodín od doručenia takejto objednávky.

6. Predávajúci nevykonáva servisné zásahy počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja.

VIII. Nároky z vád tovaru

1. Spoločnosť zodpovedá za vady dodávaného tovaru, ktoré existovali v čase ich odovzdania kupujúcemu. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. zodpovedá aj za vady tovaru, ktoré sa objavia počas plynutia záručnej doby, a to výlučne v rozsahu poskytnutej záruky. V prípade, ak spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. dodáva tovary, ktoré nie sú jej výrobkami, zodpovedá spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. za vady takýchto výrobkov len v rozsahu záruky poskytnutej výrobcom uvedených zariadení, prístrojov a iných tovarov.

2. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. zodpovedá výlučne za to, že dodávaný softvér v podstatnej časti zodpovedá špecifikáciám obsiahnutým v softvérovej dokumentácii. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. nezodpovedá za to, že softvér nespĺňa požiadavky zákazníka. V prípade, ak je softvér dodávaný na základe samostatnej Licenčnej zmluvy koncového užívateľa, majú jej ustanovenia prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 

3. Zákazník je povinný pri preberaní dodávky od predávajúceho túto riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady dodávaného tovaru alebo služieb najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa ich prevzatia kupujúcim, alebo ich poskytnutia zo strany spoločnosti Metrohm Slovensko, s. r. o.. V prípade, ak kupujúci túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, jeho nároky z vád zanikajú.

4. V prípade vád, ktoré sa objavia v záruke, je kupujúci povinný vady písomne reklamovať u Predávajúceho najneskôr do siedmich (7) pracovných dní po ich zistení. V prípade, ak Kupujúci túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, jeho nároky z vád zanikajú.

5. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:

  • nesprávnou bežnou údržbou dodávaného zariadenia, prístroja, iného tovaru alebo výrobku zo strany zákazníka
  • nesprávnym používaním zariadenia, tovaru, prístroja, alebo výrobku v rozpore s návodom na použitie,
  • neodbornými zásahmi tretej osoby do dodávaného zariadenia, iného tovaru, prístroja, alebo výrobku,
  • pridaním alebo vložením zariadenia, prístroja, iného tovaru alebo výrobku neschváleného pre pripojenie k produktu spoločnosti Metrohm Slovensko, s. r. o. ,
  • zavineným protiprávnym konaním zákazníka alebo tretích osôb,
  • nesprávnym používaním dodávaného zariadenia, prístroja, výrobku alebo tovaru zákazníkom,
  • používaním dodaného zariadenia, prístroja alebo výrobku spôsobom, na ktorý nebol určený alebo v rozpore s pokynmi spoločnosti Metrohm Slovensko, s. r. o.

IX. Záruky

1. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. poskytuje všeobecnú záručnú dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo 18 mesiacov v prípade nepretržitej prevádzky, ak nie je v tomto článku ustanovené inak. Záruka je poskytnutá len za podmienky, že servis a údržba je vykonávaná v určených intervaloch a v určenom rozsahu, a to autorizovaným servisom určeným zo strany predávajúceho. Na prístroje predávané pod značkou Metrohm NIRSystems sa vzťahuje záruka 16 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade nepretržitej prevádzky sa záručná doba skracuje na polovicu.

2. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. poskytuje na produkt anionové supresory typu „MSM“ záručnú dobu 120 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo 60 mesiacov v prípade nepretržitej prevádzky.

3. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. taktiež poskytuje 120 mesačnú záruku dostupnosti na náhradné diely vypočítanú odo dňa dátumu stiahnutia produktu z trhu. Spoločnosť Metrohm Slovensko, s. r. o. taktiež poskytuje záruku 60 mesiacov na podporu PC software, vypočítanú odo dňa dátumu stiahnutia PC softwaru z trhu. Účelom tejto záruky je poskytnúť podporu za trhové ceny počas celej záručnej doby To neplatí pre softwarové produkty predávané pod značkou Metrohm NIRSystems.

X. Výhrada vlastníckeho práva

1. Predávajúci si vyhradzuje, že vlastnícke právo k tovaru na základe kúpnej zmluvy s kupujúcim prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane všetkých výdavkov zo strany kupujúceho. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať, alebo zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.

2. Pokiaľ by si u kupujúceho tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva, akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.), kupujúci je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať predávajúceho.

XI. Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvy

1. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania o viac ako 30 dní so zaplatením akejkoľvek splatnej faktúry alebo jej časti, čím poruší svoju povinnosť podľa kúpnej zmluvy, má predávajúci právo:

a) nevydať kupujúcemu akýkoľvek tovar, ktorý si ešte od predávajúceho neprevzal a ktorý mu predávajúci má v zmysle kúpnej zmluvy odovzdať až do doby uhradenia všetkých neuhradených záväzkov, a/alebo

b) odstúpiť od všetkých existujúcich platných zmlúv uzatvorených s kupujúcim. V tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie uhradenej časti kúpnej ceny po započítaní nákladov predávajúceho spojených s odobratím tovaru a hodnoty skutočného opotrebenia, príp. poškodenia tovaru.

2. Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim zaniká tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán alebo bez ďalšieho splnením.

IX. Právny poriadok a právomoc

1. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na posledne udanú adresu kupujúceho. Písomná zásielka sa považuje za doručenú uplynutím troch dní odo dňa jej odoslania na adresu sídla, miesta podnikania kupujúceho, alebo na inú adresu oznámenú kupujúcim predávajúcemu. Písomnosti, ktoré majú za cieľ zmenu zmluvy, zánik zmluvy sa zasielajú výhradne poštou. Emailová zásielka sa považuje za odoslanú momentom jej umiestnenia do priečinku „odoslaná pošta“ v prípade, ak bola odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu.

2. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj celá kúpna zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä týmito všeobecne záväznými obchoVOP_Metrohm Slovenskodnými podmienkami, ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými slovenskými zákonmi, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok a kúpnych zmlúv alebo súvisiacich s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane právnych vzťahov z kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv sa budú rozhodovať pred slovenskými súdmi na základe slovenských procesných pravidiel.

X. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci odoslaním objednávky, prípadne uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, súhlasí s ich obsahom, a je si vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnych zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. V prípade nesúhlasu s týmito VOP je kupujúci povinný oznámiť výhrady v objednávke alebo písomnej kúpnej zmluve.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo za zmenu a doplnenie týchto VOP. Prípadnú zmenu VOP oznámi predávajúci kupujúcemu zverejnením na internetovej stránke Predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s dodávkou tovaru/ služby, dohodnutej cene po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, ako aj po jeho skončení a neposkytovať informácie tretím osobám bez písomného súhlasu predávajúceho.

5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 31.05.2018.


V Bratislave dňa 31.05.2018


> Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF